Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budżetowanie (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW766(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Budżetowanie (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aby zarejestrować się na przedmiot Student musi uprzednio zaliczyć kurs Rachunkowość zarządcza!"

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką procesu budżetowania w przedsiębiorstwie, w tym jego z tradycyjnymi i nowoczesnymi koncepcjami oraz wykształcenie u słuchaczy poczucia znaczenia procesu budżetowania dla zarządzania przedsiębiorstwem. Podczas zajęć studenci dowiedzą się jakie są cele i funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie, jakie są różne metody tworzenia budżetu, nauczą się go sporządzać oraz poznają zasady kontroli budżetowej, w tym nauczą się przeprowadzać analizę odchyleń od wartości budżetowanych. Przedmiot jest przedmiotem wolnego wyboru przeznaczonym dla studentów wszystkich kierunków i lat studiów, jest również przedmiotem obowiązkowym dla studentów chcących uzyskać zaliczenie modułu F5 (Performance Management) ACCA. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i jest złożone z testu jednokrotnego wyboru i zadań. Na ocenę końcową wpływa również praca (także w grupach) podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Istota, cele i funkcje budżetowania.

2. Miejsce budżetowania w procesie zarządzania. Budżetowanie jako element planowania. Etapy budżetowania.

3. Rodzaje budżetów. Metody tworzenia budżetu: budżetowanie konwencjonalne i kroczące, budżetowanie od zera i przyrostowe, budżetowanie odgórne i partycypacyjne, budżetowanie kosztów działań, budżetowanie funkcjonalne.

4. Wykorzystanie metod ilościowych w budżetowaniu.

5. Elementy budżetu wiodącego: budżet operacyjny i finansowy i ich poszczególne części. Tworzenie budżetu – case study.

6. Kontrola budżetowa w przedsiębiorstwie. Budżet rzeczywisty, planowany i przeliczony.

7. Rachunek kosztów standardowych.

8. Kalkulacja różnego rodzaju odchyleń od wielkości budżetowanych. Analiza przyczynowa odchyleń.

9. Behawioralne aspekty budżetowania.

10. Krytyka tradycyjnego budżetowania. Zarządzanie bez budżetów – koncepcja beyond budgeting.

Literatura:

1. Materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia.

2. Materiały dostępne na stronie internetowej ACCA http://www.accaglobal.com/zm/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f5/technical-articles.html

3. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2014.

4. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H.BECK, Warszawa 2009.

5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza; Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H.BECK, Warszawa 2006.

6. Jarugowa A., Szychta A., Kabalski P., Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Wolters Kluwer, Łódź 2010.

7. G. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003, t. I i II.

Efekty uczenia się:

Obecność obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (80% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium, a także – przynajmniej 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu różnic między układem rodzajowym i funkcjonalnym kosztów oraz podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Studenci, którzy nie wykażą się znajomością tych zagadnień zostaną wyrejestrowani z przedmiotu przez Dziekanat Studiów na początku semestru bez żadnych konsekwencji i będą mieli możliwość zarejestrowania się na inne zajęcia (nie wyczerpuje to regulaminowego prawa studenta do rezygnacji z zaliczania przedmiotu w ramach prawa do jednokrotnej rezygnacji podczas studiów danego stopnia; wyrejestrowanie następuje w tym przypadku w innym trybie).

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na podstawie kolokwium na koniec semestru (80% oceny końcowej), aktywności i pracy podczas zajęć (20% oceny końcowej). Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać co najmniej 50% punktów z kolokwium, a także – przynajmniej 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Rusiecki
Prowadzący grup: Karol Rusiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Rusiecki
Prowadzący grup: Karol Rusiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)