Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy polityk fiskalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW774
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy polityk fiskalnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza polityk fiskalnych w wybranych krajach europejskich. W efekcie student powinien rozpoznawać różnice w polityce fiskalnej i określać podstawowe wyznaczniki działań rządu. Student powinien potrafić wybrać odpowiednią politykę fiskalną, w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce i połączyć ten wybór z podstawami teoretycznymi. Student powinien być świadomy znaczenia polityki fiskalnej w realizacji wybranych celów makroekonomicznych.

Pełny opis:

1. Polityka fiskalna a polityka finansowa. Podstawowe cechy polityki fiskalnej i jej wpływ na gospodarkę.

2. Sposoby analizowania polityk fiskalnych. Przykłady różnych polityk fiskalnych i ich determinanty. Teoretyczne podstawy modelowania polityki fiskalnej.

3. Przygotowanie do przeprowadzenia badań polityk fiskalnych, w tym dobór metod oraz danych.

4. Analiza polityk w okresie kryzysu i poza nim z prezentacją wyników

Literatura:

Post-crisis Fiscal Policy”, Carlo Cottarelli, Philip Gerson I Abdelhak Senhadji. MIT Press, 2014

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia związane z polityką fiskalną. Student rozróżnia poszczególne rodzaje polityk fiskalnych oraz potrafi wskazać przyczyny ich zróżnicowania.

Student potrafi zastosować odpowiednie narzędzia ekonometryczne do wytłumaczenia zmian polityki fiskalnej i ich wpływu na gospodarkę.

Student ma świadomość związków miedzy przewidywaniami teorii i obserwowanymi dostosowaniami fiskalnymi. Potrafi samodzielnie poszukiwać odpowiednich metod weryfikacji ekonometrycznej obserwowanych zależności.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na podstawie pracy badawczej dotyczącej analizy polityk fiskalnych wykonanej w grupach dwuosobowych i częściowo zaprezentowanej na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kudła
Prowadzący grup: Janusz Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)