Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt (ACCA)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW776(ACCA)
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Audyt (ACCA)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł A (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty w ramach Akredytowanych Programów ACCA
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy o procesie badania sprawozdania finansowego (w tym planowaniu, zbieraniu dowodów badania oraz sprawozdawczości w procesie badania) oraz innych usługach zapewniających/atestacyjnych.

Wykład prowadzony jest w formie konwersatorium, z położeniem nacisku na aktywny udział słuchaczy. Po zaprezentowaniu części teoretycznej następuje omówienie zagadnień praktycznych. W toku zajęć studenci nabywają wiedzę o koncepcji usług badania i usług zapewniających.

Pełny opis:

Syllabus szczegółowy (odzwierciedla wersję ACCA egzaminu F8 (Audit and Assurance))

A Regulacje i założenia ramowe audytu

1. Koncepcja audytu i innych usług atestacyjnych

2. Audyt zewnętrzny

3. Ład korporacyjny

4. Kodeks etyki (ACCA’s Code of Ethics and Conduct)

B Planowanie i ocena ryzyka

1. Pozyskanie i akceptowanie zlecenia badania sprawozdania finansowego

2. Cel i główne zasady

3. Ocena ryzyka istotnego zniekształcenia

4. Poznanie jednostki i jej środowiska

5. Oszustwa, przepisy prawa i regulacje

6. Planowanie badania i dokumentacja

C Kontrola wewnętrzna

1. System kontroli wewnętrznej

2. Wykorzystanie i ocena systemu kontroli wewnętrznej przez audytorów

3. Testy kontroli

4. Komunikacja dotycząca kontroli wewnętrznej

5. Audyt wewnętrzny i ład korporacyjny oraz różnice pomiędzy audytem zewnętrznym i audytem wewnętrznym

6. Zakres funkcji audytu wewnętrznego oraz outsourcing i zadania audytu wewnętrznego

D Dowody badania

1. Stwierdzenia sprawozdania finansowego i dowody badania

2. Procedury audytowe

3. Badania wyrywkowe (próbkowanie) i inne metody testowania

4. Badania obszarów szczególnych

5. Wspomagane komputerowo techniki badania (CAAT)

6. Wykorzystanie pracy innych

7 Organizacje nie działające dla zysku

E Przegląd końcowy, finalizacja badania i sprawozdawczość

1. Późniejsze zdarzenia

2. Kontynuacja działalności

3. Oświadczenia pisemne

4. Przegląd końcowy i finalizacja badania

5. Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta

Literatura:

Obowiązkowa literatura:

Międzynarodowe Standardy Badania (ISAs, MSB)

Usługi Atestacyjne inne niż badanie i przegląd historycznych danych finansowych

Kodeks Etyki ACCA (ACCA’s Code of Ethics and Conduct) (2017)

Kodeks dobrych praktyk – przykład The UK Corporate Governance Code (2016)

Dobre praktyki dotyczące komitetów audytu – przykład FRC Guidance on Audit Committees (2016)

Dodatkowa literatura:

Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej przy badania małych i średnich przedsiębiorstw, czwarte wydanie

Efekty uczenia się:

Z chwilą pomyślnego ukończenia kursu, kandydaci powinni być w stanie wyjaśnić proces badania sprawozdań finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu wymaga zdania pisemnego egzaminu.

Egzamin podzielony jest na dwie części: Część A obejmująca 15 pytań wielokrotnego wyboru (za każde pytanie można otrzymać dwa punkty) oraz Część B składająca się z 3 pytań otwartych (dwa z nich umożliwiają zdobycie 20 punktów, a jedno zdobycie 30 punktów). Próg zaliczenia to 50%.

W czasie egzaminu dozwolone jest korzystanie przez studentów jedynie ze zwykłego kalkulatora (brak możliwości korzystania z telefonu komórkowego lub kalkulatora finansowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Majek
Prowadzący grup: Waldemar Majek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Majek
Prowadzący grup: Waldemar Majek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)