Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyczne modelowanie przewozów lotniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW778
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyczne modelowanie przewozów lotniczych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedstawienie współczesnych narzędzi matematycznych i ekonometrycznych w wypracowaniu i optymalizacji strategii linii lotniczej, poszukiwaniu nowych rynków, prognozowaniu i optymalizacji siatki przewozowej, polityki taryfowej i działalności eksploatacyjnej i rozbudowie infrastruktury lotniczej

Pełny opis:

1. Zdefiniowanie obszarów zainteresowania.

2. Narzędzia matematyczne stosowane w działalności linii lotniczej. Omówienie metodologii. Stosowane oprogramowanie.

3. Optymalizacja długo- i średniookresowej strategii linii lotniczej. Ekonometria jako narzędzie wspomagania decyzji wyboru najlepszego w danych uwarunkowaniach typu działalności.

4. Zewnętrzne czynniki makroekonomiczne wpływające na wielkość popytu na przewozy lotnicze.

5. Wewnętrzne czynniki determinujące pozycję konkurencyjną linii lotniczej na rynku. Modele jakości serwisu i modele konkurencji.

6. Modele siatki połączeń i przewozów pasażerskich. Indeksy QSI (Quality Service Index).

7. Optymalizacja siatki połączeń. Stosowane modele optymalizacji.

8. Modele przewozów towarowych.

9. Prognozowanie przewozów lotniczych.

10. Modele polityki taryfowej i optymalizacja wpływów.

11. Optymalizacja działalności eksploatacyjnej.

12. Wybór najkorzystniejszej polityki sprzętowej.

13. Matematyczne wspomaganie decyzji o budowie nowych i rozbudowie istniejących lotnisk.

14. Optymalizacja działalności lotniskowej.

15. Działalność AGIFORS (The Airline Group of the International Federation of Operational Research Societies).

16. Cranfield University – College of Aeronautics.

17. Znaczenie omawianej tematyki dla IATA i ICAO

Literatura:

ICAO Manual of Air Traffic Forecatsing vol, 1 and vol 2

Materiały AGIFORS, Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska – Ekonometria i Badania Operacyjne.

Efekty uczenia się:

1. Zapoznanie się z wykorzystaniem narzędzi matematycznych w liniach lotniczych.

2. Przedstawienie obszarów lotnictwa w których modele matematyczne wspomagają proces decyzyjny i bieżącą działalność.

3. Przedstawienie konkretnych modeli i ich zastosowań.

4. Omówienie korzyści z wykorzystania narzędzi matematycznych.

5. Omówienie współpracy międzynarodowej w przedmiotowym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tomaszewski
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)