Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wycena przedsiębiorstw - podejście praktyczne i empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW807-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wycena przedsiębiorstw - podejście praktyczne i empiryczne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najtrudniejszych zadań związanych z analizą finansów przedsiębiorstwa. Wycena przedsiębiorstwa jest połączeniem nauki i sztuki, ponieważ wymaga starannego pomiaru krytycznych zmiennych wejściowych, połączonych z dużą dozą interpretacji i intuicji. Wycena przedsiębiorstwa opiera się na odpowiednim oszacowaniu kluczowych parametrów, takich jak potencjał wzrostu, właściwe dyskontowanie przepływów pieniężnych, koszt kapitału własnego i koszt długu, WACC itp. W ramach kursu zostaną przedstawione solidne podstawy procesu wyceny teoretycznej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych informacji pochodzących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Po tym kursie Słuchacz będzie wiedział jak wycenić przedsiębiorstwo z wykorzystaniem różnych metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metody porównawczej oraz podejścia opartego na wycenie opcji realnych.

Pełny opis:

Wycena przedsiębiorstwa jest jednym z najtrudniejszych zadań związanych z analizą finansów przedsiębiorstw.

Wycena przedsiębiorstwa jest połączeniem nauki i sztuki, ponieważ wymaga starannego pomiaru krytycznych zmiennych wejściowych, połączonych z dużą dozą interpretacji i intuicji. Wycena przedsiębiorstwa opiera się na odpowiednim oszacowaniu kluczowych parametrów, takich jak potencjał wzrostu, właściwe dyskontowanie przepływów pieniężnych, koszt kapitału własnego i koszt długu, WACC itp. W ramach kursu zostaną przedstawione solidne podstawy procesu wyceny teoretycznej fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych informacji pochodzących z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dobry menedżer finansowy powinien rozumieć jakie czynniki kształtują wartość spółki, którą zarządza, dlatego właściwa znajomość metodologii wyceny przedsiębiorstw jest podstawą pełnego wykształcenia w zakresie finansów korporacyjnych. Po tym kursie Słuchacz będzie wiedział jak wycenić przedsiębiorstwo z wykorzystaniem różnych metod wyceny: zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metody porównawczej oraz podejścia opartego na wycenie opcji realnych.

Jakie są różne metody wyceny przedsiębiorstw i czym się one od siebie różnią? Jak w praktyce można oszacować koszt kapitału własnego z wykorzystaniem modelu CAPM? Jak można oszacować rynkową stopę zwrotu i betę (parametry modelu CAPM)?

Kurs przygotowuje studentów do wyzwań, jakie czekają na nich w profesjonalnym świecie wyceny przedsiębiorstw, IPO, testów na utratę wartości aktywów. Kurs ten kładzie nacisk zarówno na rozwój umiejętności analitycznych, takich jak obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel w celu wykorzystania dostępnych technologii informacyjnych, jak i na rozwój wartości i postaw, które sprawiają, że analitycy są skuteczni w pracy zawodowej.

Kurs opisuje następujące zagadnienia:

1. Wycena przedsiębiorstw: podstawy teoretyczne

2. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM, stopa wolna od ryzyka, premia za ryzyko, beta

3. Wycena strumieni przepływów pieniężnych, dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw, koszt kapitału, szacowanie bety, wartość wzrostowa (w okresie prognozy) i terminalna (po okresie szczegółowej prognozy)

4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym, Cykle konwersji, Należności i zobowiązania, Zapasy, Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością.

6. Sprawozdania pro forma, prognozowanie, elastyczne budżetowanie

7. Średni ważony koszt kapitału WACC, dobór współczynnika beta w oparciu o model CAPM

8. Metoda zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych

9. Metoda wyceny porównawczej

10. Twierdzenia Modiglianiego-Millera, nieistotność struktury kapitału, WACC, teorie struktury kapitału oparte na podatkach

11. Modele dyskonta dywidendy, polityka dywidend - dywidendy a wykup akcji, rewizja teorii Modiglianiego-Millera

12. Podejście do wyceny przedsiębiorstw oparte na opcjach realnych, drzewa dwumianowe, model Blacka-Scholesa-Mertona

13. Prezentacje studiów przypadków wyceny przedsiębiorstw, m.in. branża ICT (Asseco), branża gier (CD Projekt),

14. Wyceny spółek zagranicznych - case-study Facebook, Alibaba, Microsoft, Coca Cola, Astra Zeneca

15. Prezentacje wycen przedsiębiorstw opracowanych przez Studentów

Literatura:

A. Corelli, Analytical Corporate Finance, Springer Texts in Business and

Economics, Springer Nature Switzerland AG 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-95762-3_8

S. Lynn, Valuation for Accountants, Springer Texts in Business and Economics, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020, https://doi.org/10.1007/978-981-15-0357-3_5

Damodaran, A. website http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/home.htm

Hamada, R. (1972). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks. Journal of Finance, 27, 435–452.

Lintner, J. (1965). Security prices, risk, and maximal gains from diversification. Journal of Finance, 20, 587–615.

Sharpe, W. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19, 425–442.

Efekty uczenia się:

Kurs przygotowuje studentów do wyzwań, jakie czekają na nich w profesjonalnym świecie wyceny przedsiębiorstw, IPO, testów na utratę wartości aktywów. Kurs ten kładzie nacisk zarówno na rozwój umiejętności analitycznych, takich jak obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel w celu wykorzystania dostępnych technologii informacyjnych, jak i na rozwój wartości i postaw, które sprawiają, że analitycy są skuteczni w pracy zawodowej.

Po ukończeniu kursu Student będzie rozumiał różne metodologie wyceny przedsiębiorstw. Zdobędzie praktyczną wiedzę i nabędzie umiejętności sporządzania wycen przedsiębiorstw z wykorzystaniem różnych metod oraz obliczania wskaźników (współczynników) i prognoz przydatnych w wycenie porównawczej (mnożnikowej) i wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

1. Student posiada wiedzę na temat różnych metod wyceny przedsiębiorstw i różnic między nimi.

2. Student posiada wiedzę na temat wskaźników i współczynników wykorzystywanych przez analityków biznesowych do przygotowania prognoz potrzebnych do wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

3. Student posiada wiedzę na temat wskaźników rynkowych wykorzystywanych na potrzeby metody wyceny porównawczej.

4. Student wie, jak w praktyce można oszacować koszt kapitału własnego z wykorzystaniem modelu CAPM.

5. Student wie w jaki sposób można oszacować rynkową stopę zwrotu oraz betę (parametry modelu CAPM).

Student posiada umiejętności i tym samym potrafi:

1. sporządzić wycenę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),

2. obliczyć koszt kapitału własnego, koszt długu oraz średnioważony koszt kapitału (WACC),

3. zaproponować odpowiednie mierniki, które powinny być zastosowane w porównawczej wycenie przedsiębiorstwa oraz zastosować podejście porównawcze w wycenie przedsiębiorstwa

4. zinterpretować wyniki wyceny przedsiębiorstwa i zaproponować odpowiednią rekomendację w stosunku do akcji (kupuj, trzymaj lub sprzedaj),

5. zastosować podejście opcji realnych do wyceny przedsiębiorstwa (np. start-up).

Student jest świadomy:

1. jak informacja przepływa wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa oraz jak informacja wpływa na wycenę biznesu.

2. jak wycena przedsiębiorstwa wpływa na decyzje inwestycyjne (portfelowe) lub decyzje o fuzjach i przejęciach.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Zasady oceniania:

Podstawą oceny jest projekt wyceny przedsiębiorstwa wraz z prezentacją (pisemną i ustną) wyników, obejmujący następujące cztery komponenty (etapy), każdy po 20 punktów (w sumie 80 punktów):

(1) analiza fundamentalna, SWOT, model 5 sił Portera, model biznesowy, kluczowe czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa

(2) analiza wskaźnikowa

(3) prognozy i projekcje, sprawozdanie finansowe pro forma

(4) wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF i metodą porównywalnych spółek giełdowych oraz wnioski z wyceny.

Testy (quizy) śródsemestralne - 20 punktów (łącznie 20 pytań po 1 punkcie każde)

Testy

Wymagana jest obecność na zajęciach (online lub stacjonarnie) i zdobywanie punktów z quizów (testów). Zdobyte punkty zostaną zsumowane i dodane do pozostałych punktów, aby uzyskać całkowitą liczbę punktów i ocenę końcową. Nie będzie możliwości uzupełnienia lub odrobienia testu (w przypadku nieobecności na zajęciach) lub projektu w przypadku gdy minie deadline oddania pracy.

System oceniania:

punkty 50 - 60 3,0 (dst)

punkty 61 - 70 3,5 (dst+)

punkty 71 - 80 4,0 (db)

punkty 81 - 90 4,5 (db+)

punkty 91 - 100 5,0 (bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Białek-Jaworska
Prowadzący grup: Anna Białek-Jaworska, Paweł Cygański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)