Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zrozumieć modelowanie ekonometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW809
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zrozumieć modelowanie ekonometryczne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

W kursie tym zostaną pokazane niuanse modelowania ekonometrycznego, które decydują o jakości i poprawności badań ilościowych. Jest to kurs w którym prowadzący dzielą się własnym doświadczeniem oraz wypracowaną przez nich prostą metodą generowania ‘sztucznych’ danych dzięki której lepiej można zrozumieć zawiłości oraz problemy modelowania ekonometrycznego.

Pełny opis:

Ekonometria to specyficzne dla ekonomii połącznie matematyki, statystyki oraz narzędzi IT. Po opanowaniu podstaw, trzeba długo zdobywać doświadczenie, dzięki któremu można oddzielić zły od dobrego sposób użycia ekonometrii w badaniach naukowych i prognozowaniu. W kursie tym zostaną pokazane niuanse modelowania ekonometrycznego, które decydują o jakości prowadzanych badań.

Jest to kurs w którym prowadzący dzielą się własnym doświadczeniem oraz wypracowaną przez nich metodą weryfikacji tego, czy dany model faktycznie daje prawidłowe wyniki. Polega ona na tworzeniu danych z generatora liczb losowych przy prostych założeniach odnośnie tego, w jaki sposób takie dane powstają. Pozwala to na eksperymentowanie z modelami ekonometrycznymi posiadając jednocześnie wiedzę, jakie powinno się otrzymać wyniki. Jest to bardzo efektywny sposób eksploracji konsekwencji występowania problemów ekonometrycznych w kontekście różnych modeli i metod. Pozwala on na wybranie rozwiązań adekwatnych do danego problemu oraz odrzucić te, które nie radzą prawdziwych wyników.

Kurs ma na celu zaznajomienie uczestników z fundamentalnymi problemami ekonometrycznymi, które znajdują odniesienie w aktualnej literaturze empirycznej. Szczególny nacisk położono na problemy związane z wnioskowaniem o przyczynowości – Selection Bias, Endogenity, Bad Control. Kurs może być traktowany jako uzupełnienie, bądź łagodne wprowadzenie do problematyki Causal Inference.

Ramowy plan zajęć [zalezny od mozliwosci i checi grupy]:

[1-3 zajęć] Wstep: Wprowadzenie do problematyki, minimalistyczne wprowadzenie do środowiska R/Python, pierwsze symulacje.

[6-10 zajęć] Problemy identyfikacji: W miarę możliwości grupy poruszone zostaną problemy: omitted variable bias, selection bias, measurement error, nonlinearity, bad control, panel control, experiment/natural experiment, lub inne aspekty dotyczące identyfikacji modeli ekonometrycznych.

[2-5 zajęć] Problemy estymacji: W miarę możliwości grupy poruszone zostaną problemy związane z błędami pierwszego i drugiego rodzaju: data mining, clustering, power measurement, OLS assumptions testing lub inne aspekty dotyczące problemów estymacyjnych.

[2-4 zajęć] Prezentacje projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Lewbel, Arthur. "The identification zoo: Meanings of identification in econometrics." Journal of Economic Literature 57, no. 4 (2019): 835-903.

Imbens, Guido. Potential outcome and directed acyclic graph approaches to causality: Relevance for empirical practice in economics. No. w26104. National Bureau of Economic Research, 2019.

Pearl, Judea, and Dana Mackenzie. The book of why: the new science of cause and effect. Basic Books, 2018.

Elwert, Felix, and Christopher Winship. "Endogenous selection bias: The problem of conditioning on a collider variable." Annual review of sociology 40 (2014): 31-53.

Imbens, Guido W., and Jeffrey M. Wooldridge. "Recent developments in the econometrics of program evaluation." Journal of economic literature 47, no. 1 (2009): 5-86.

Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion. Princeton university press, 2008.

Materiały uzupełniające:

Wooldridge, Jeffrey M. Introductory econometrics: A modern approach. Nelson Education, 2016.

Greene, William H. Econometric analysis. Pearson Education India, 2003.

Pearl, Judea. Causality. Cambridge university press, 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Zna podstawowe problemy modelowania ekonometrycznego

• Zna symulacyjne podejście do badania prawdziwości modeli ekonometrycznych

• Posiada wiedzę o oprogramowaniu niezbędnym do stworzenia modeli ekonometrycznych i eksperymentów obliczeniowych

UMIEJĘTNOŚCI

• Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować wyniki modelowania ekonometrycznego

• Może wykorzystywać różne zestawy danych do prowadzenia własnych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Jest krytyczny w stosunku do prezentowych problemów ekonometrii i statystyki w badaniach społecznych oraz dąży do racjonalnego wyjaśnienia otaczających go zjawisk ekonomicznych i społecznych, uczy się myśleć, wypowiadać oraz pisać w sposób logiczny i spójny

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składać się będą:

Regularna aktywność:

* oceny cząstkowe z przygotowywanych na zajęcia prostych symulacji na wzór podany w przykładowym kodzie oraz za aktywny udział w dyskusji na danych zajęciach

Projekt zaliczeniowy:

* ocena z prezentacji

* ocena z pracy pisemnej

Ocena jest funkcją wymienionych części.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski, Przemysław Kurek
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski, Przemysław Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)