Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

English in the workplace

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW834-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: English in the workplace
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest realizowany jako część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z tym, uczestnicy muszą się zarejestrować na:

www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne

oraz podpisać umowę szkoleniową po dokonaniu rejestracji przez USOS.

Kurs jest bezpłatny.

Po zaliczeniu kursu uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w programie szkoleniowym współfinansowanym przez Unię Europejską.


Skrócony opis:

English in the workplace jest praktycznym kursem językowym dla studentów studiów licencjackich i magisterskich zainteresowanych rozwojem kompetencji komunikacyjnych i językowych potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej i skutecznego funkcjonowania w sytuacjach zawodowych obejmujących: proces rekrutacji, spotkania biznesowe, telefonowanie i telekonferencje, wystąpienia publiczne oraz formy komunikacji wymagające użycia języka specjalistycznego biznesu.

Kurs składa się z pięciu 10-godzinnych modułów funkcjonalno-tematycznych, realizowanych online w formie hybrydowej, tzn. z wykorzystaniem programu do spotkań online typu Zoom oraz platformy moodle WNE.

Pełny opis:

Kurs English in the Workplace jest realizowany jako część projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

50-godzinny kurs jest adresowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zainteresowanych rozwojem kompetencji komunikacyjnych i sprawności językowych potrzebnych do skutecznego funkcjonowania we współczesnym, międzynarodowym miejscu pracy. Ma charakter praktyczny i jako taki jest zorientowany na dostarczenie niezbędnego słownictwa ogólnego i biznesowego oraz rozwój sprawności mówienia i pisania w zakresie typowych form i sytuacji zawodowych.

Kurs składa się z pięciu 10-godzinnych modułów, poświęconych różnym aspektom pracy w środowisku zawodowym wymagającym codziennego użycia języka angielskiego, takich jak: proces rekrutacji, spotkania biznesowe, telefonowanie i telekonferencje, wystąpienia publiczne (prezentacje) i komunikacja biznesowa wymagająca użycia języka specjalistycznego. Moduły prowadzone są równolegle przez zespół czworga prowadzących.

W semestrze letnim 2020/2021 kurs będzie prowadzony w całości zdalnie, w trybie hybrydowym. Oznacza to, że w zależności od modułu 50-60% zajęć będzie realizowane na Zoomie lub innym programie do spotkań online a pozostałe 40-50% na platformie Moodle WNE.

Moduł 1: Rekrutacja

Prowadzący: mgr Stanisław Butowski

Moduł ma na celu nauczenie czytania i analizy autentycznych anglojęzycznych ogłoszeń o pracy, pisania życiorysu zawodowego (CV) i listu motywacyjnego, oraz uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji na tematy zawodowe i umiejętności prowadzenia rozmowy.

Tematy:

1. Analiza ogłoszeń o pracę (spotkanie)

2. Ogłoszenia o prace cd. (spotkanie)

3. List motywacyjny i CV (platforma)

4. List motywacyjny i CV cd. (spotkanie)

5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (platforma)

6. Rozmowa kwalifikacyjna – ćwiczenia (spotkanie)

7. Rozmowa kwalifikacyjna –ćwiczenia cd. (spotkanie)

8. Przygotowanie do rozmowy typu small talk (platforma)

9. Przygotowanie do rozmowy o hobby (platforma)

10. Rozmowa kwalifikacyjne – nietypowe pytania (spotkanie)

Moduł 2: Spotkania biznesowe

Prowadzący: mgr Stanisław Butowski

Moduł ma na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji językowych potrzebnych do prowadzenia i czynnego uczestnictwa w typowych spotkaniach biznesowych (m.in. informacyjnych, decyzyjnych, poświęconych rozwiązywaniu problemów), jak również przygotowania agendy i sporządzania protokołu spotkania.

Tematy:

1. Spotkanie informacyjne, przykład zajęć (spotkanie)

2. Dyskusja – typowe słownictwo i wyrażenia (platforma)

3. Spotkania decyzyjne, burza mózgów (spotkanie)

4. Spotkania decyzyjne – rozwiazywanie problemów, podział zadań (spotkanie)

5. Analiza protokołu ze spotkania (platforma)

6. Protokół ze spotkania – dyskusja i ćwiczenia (spotkanie)

7. Przygotowanie agendy spotkania (platforma)

8. Przygotowanie do prowadzenia spotkania (platforma)

9. Spotkania formalne/robocze – ćwiczenia (spotkanie)

10. Spotkanie formalne/robocze cd. (spotkanie)

Moduł 3: Telefonowanie i telekonferencje

Prowadząca: mgr Klara Małowiecka

Celem modułu jest wykształcenie umiejętności swobodnego i płynnego komunikowania się w sytuacji, gdy nie widzi się rozmówcy twarzą w twarz. Uczestnicy nauczą się nie tylko typowych zwrotów i strategii komunikacyjnych ale też sposobów reagowania w sytuacjach problemowych np. złe połączenie lub niezrozumienie rozmówcy.

Tematy:

1. Nawiązywanie kontaktu telefonicznego (spotkanie)

2. Problemy w trakcie rozmowy telefonicznej (platforma)

3. Dane liczbowe w rozmowie telefonicznej (spotkanie)

4. Zostawianie i odbieranie wiadomości (platforma)

5. Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytanie (spotkanie)

6. Wymiana informacji (platforma)

7. Ustalenia dotyczące telekonferencji

8. Otwieranie i zamykanie telekonferencji przez prowadzącego (platforma)

9. Prowadzenie i uczestnictwo w telekonferencji (spotkanie)

10. Rozwiazywanie problemów w czasie telekonferencji (platforma)

Moduł IV: Wystąpienia publiczne w miejscu pracy

Prowadząca: dr Bożena Górska-Poręcka

Celem modułu jest umiejętności mówienia publicznego po angielsku w zakresie przygotowania, organizacji i prezentacji krótkich wypowiedzi typowych dla większości miejsc pracy. Oprócz poznania zasad i dobrych praktyk w zakresie mówienia publicznego oraz nauczenia się zwrotów i wyrażeń używanych w standardowych prezentacjach biznesowych, uczestnicy będę mieli możliwość ćwiczenia umiejętności prezentowania poprzez przygotowanie trzech krótkich wystąpień publicznych..

Tematy:

1. Rozmowa wstępna o prezentacjach w miejscu pracy i wymiana doświadczeń (spotkanie)

2. Informacje ogólne o mówieniu publicznym: definicja, cechy, struktura wypowiedzi, dobre praktyki, (platforma)

3. Prezentacje indywidualne uczestników: opis wykonywanej pracy (spotkanie)

4. Prezentacje informacyjne: charakterystyka, znaczniki dyskursu, omawianie danych liczbowych i wykresów (platforma)

5. Prezentacje indywidualne uczestników: opis produktu/usługi (spotkanie)

6. Wygłaszanie prezentacji: głos, język ciała, pomoce wizualne (platforma)

7. Prezentacje indywidualne: opis pracodawcy/firmy (spotkanie)

8. Prezentacje perswazyjne: charakterystyka, rodzaje i konstrukcja argumentów (platforma)

9. Prezentacje indywidualne uczestników: argumentacja za proponowanym rozwiązaniem (spotkanie)

10. Pytania po prezentacji: rodzaje pytań, zasady odpowiadania na pytania (platforma)

Moduł V: Język specjalistyczny

Prowadząca: mgr Katarzyna Kopij

W ramach modułu studenci zapoznają się z najważniejszymi cechami i funkcjami języka specjalistycznego, opanują podstawową terminologię, zwroty oraz formy wypowiedzi typowe dla języka biznesowego, jak również nauczą komunikować pisemnie i ustnie w środowisku pracy w sposób bardziej profesjonalny.

Tematy:

1. Co to jest język specjalistyczny? – dyskusja (spotkanie)

2. Cechy języka specjalistycznego (platforma)

3. Terminologia – słownictwo typowe dla miejsca pracy (spotkanie)

4. Terminologia biznesowa – przykłady i ćwiczenia (platforma)

5. Zwroty przydatne w typowych sytuacjach biznesowych (spotkanie)

6. Typowe sytuacje i ich słownictwo – przykłady i ćwiczenia (platforma)

7. Język biznesowy w formie pisemnej – typowe formy komunikacji pisemnej (spotkanie)

8. Formy pisemne w biznesie (notatka, e-mail, list formalny) – przykłady, gramatyka, ćwiczenia (platforma)

9. Czym jest kultura korporacyjna? Standard czy różnorodność? - dyskusja (spotkanie)

10. Zwyczaje, zasady i praktyki w firmach – przykłady i ćwiczenia (platforma)

Literatura:

John Allison, Paul Emmerson, The Business 2.0 B1+ Intermediate, Macmillan, 2012

John Allison, Jeremy Townend w. Paul Emerson, The Business 2.0 B2 Upper Intermediate, Macmillan, 2013

Rachel Appleby, Frances Watkins, International Express Upper Intermediate, Oxford, 2014

Michael Duckworth, Oxford Business English Grammar and Practice, Oxford, 1995

Mark Foley, Diane Hall, Longman Advanced Learners' Grammar, Pearson, 2003

Steven E. Lucas, The Art. Of Public Speaking, Mc Grew Hill Education, 2015

Bill Mascull, Lewis Lansford; Market Leader Pre-Intermediate, Pearson, 2012

Michael McCarthy, Felicity O'Dell, English Collocations in Use, Cambridge, 2017

Jon Nauton, Head for Business Upper-Intermediate, Oxford, 2002

M. Powell, S. Clarke et al.; In Company 3.0, Macmillan, 2014

David E. Smith; English for Telephoning; Oxford, 2004

Michael Swan, Practical English Usage. International Student's Edition, Oxford, 2002

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu posiada następujące umiejętności w języku angielskim:

• potrafi analizować ogłoszenia o pracę w języku angielskim

• potrafi poprawnie napisać list motywacyjny i życiorys zawodowy po angielsku

• jest w stanie skutecznie zaprezentować się jako kandydat do zatrudnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej

• zna typowe zwroty i wyrażenia używane w sytuacji dyskusji i spotkania

• potrafi czynnie uczestniczyć w spotkaniach biznesowych różnego typu

• potrafi przygotować agendę spotkania biznesowego i je poprowadzić

• umie sporządzić protokół ze spotkania

• potrafi zacząć i prowadzić typową rozmowę telefoniczną w typowych sytuacjach biznesowych

• umie zostawiać i odbierać wiadomości w przypadku nieobecności rozmówcy

• jest w stanie zorganizować i poprowadzić telekonferencję

• potraf aktywnie uczestniczyć w telekonferencji

• potrafi aktywnie rozwiązywać ewentualne problemy komunikacyjne w czasie telekonferencji

• zna praktyczne zasady ogólne i dobre praktyki w zakresie mówienia publicznego w miejscu pracy

• zna i potrafi stosować wytyczne dotyczące skutecznej prezentacji werbalnej i niewerbalnej przygotowanego wystąpienia, w tym slajdów i innych elementów wizualnych

• potrafił przygotować i wygłosić typową prezentację informacyjną, taka jak opis stanowiska pracy, firmy lub produktu

• potrafi zaprezentować dłuższą opinię o charakterze perswazyjnym w ramach udziału w dyskusji na temat proponowanego rozwiązania

• rozumie czym jest język specjalistyczny oraz znał cechy i funkcje języka biznesowego

• zna podstawowe formy komunikacji ustnej i pisemnej występujące w typowych sytuacjach zawodowych

• potrafi stosować terminologię biznesową i gramatykę używaną w standardowych formach komunikacji w miejscu pracy

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy są oceniani na podstawie trzech elementów: obecności i udziału w spotkaniach online, kilku kluczowych zadań wyznaczonych przez każdego prowadzącego, oraz pracy nad zadaniami umieszczonymi na platformie e-learningowej. Aby uzyskać zaliczenie student musi uzyskań minimum 60% z każdego z tych elementów.

Ocena końcowa wystawiona na podstawie punktów uzyskanych w trakcie kursu, zgodnie z wymaganiami dla kursów językowych podanymi na: http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 50 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Butowski, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Klara Małowiecka, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Stanisław Butowski, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Klara Małowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

: English In The Workplace

GRUPA I

Data Moduł I Moduł II Moduł III Moduł V Moduł IV

29.10 (Sb) 10:00-10:45 10:45-11:30 - - -

05.11 (Sb) - - 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00

19.11 (Sb) 10:00-10:45 10:45-11:30 - - -

26.11 (Sb) - - 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00

03.12 (Sb) 10:00-10:45 10:45-11:30 - - -

10.12 (Sb) - - 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00

17.12 (Sb) 10:00-10:45 10:45-11:30 - - -

14.01 (Sb) - - 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00

21.01 (Sb) - - 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00

GRUPA II

Data Moduł I Moduł II Moduł III Moduł V Moduł IV

29.10 (Sb) 12:00-12:45 12:45-13:30 - - -

05.11 (Sb) - - 10:00-10:45 11:00-11:45 12:15-13:15

19.11 (Sb) 12:00-12:45 12:45-13:30 - - -

26.11 (Sb) - - 10:00-10:45 11:00-11:45 12:15-13:15

03.12 (Sb) 12:00-12:45 12:45-13:30 - - -

10.12 (Sb) - - 10:00-10:45 11:00-11:45 12:15-13:15

17.12 (Sb) 12:00-12:45 12:45-13:30 - - -

14.01 (Sb) - - 10:00-10:45 11:00-11:45 12:15-13:15

21.01 (Sb) - - 10:00-10:45 11:00-11:45 12:15-13:15

GRUPA III

Data Moduł I Moduł II Moduł III Moduł V Moduł IV

29.10 (Sb) 14:00-14:45 14:45-15:30 - - -

05.11 (Sb) - - 11:00-11:45 12:00-12:45 13:30-14:30

19.11 (Sb) 14:00-14:45 14:45-15:30 - - -

26.11 (Sb) - - 11:00-11:45 12:00-12:45 13:30-14:30

03.12 (Sb) 14:00-14:45 14:45-15:30 - - -

10.12 (Sb) - - 11:00-11:45 12:00-12:45 13:30-14:30

17.12 (Sb) 14:00-14:45 14:45-15:30 - - -

14.01 (Sb) - - 11:00-11:45 12:00-12:45 13:30-14:30

21.01 (Sb) - - 11:00-11:45 12:00-12:45 13:30-14:30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 50 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Butowski, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Klara Małowiecka, Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Stanisław Butowski, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Klara Małowiecka, Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Harmonogram zajęć:

Grupa 1

04.03: godz. 10:00-10:45 (Moduł I), godz. 10:45-11:30 (Moduł II)

11.03: godz. 9:00-9:45 (Moduł III), godz. 10:00-10:45 (Moduł V), godz. 11:00-12:00 (Moduł IV)

18.03: godz. 10:00-10:45 (Moduł I), godz. 10:45-11:30 (Moduł II)

25.03: godz. 9:00-9:45 (Moduł III), godz. 10:00-10:45 (Moduł V), godz. 11:00-12:00 (Moduł IV)

01.04: godz. 10:00-10:45 (Moduł I), godz. 10:45-11:30 (Moduł II)

15.04: godz. 9:00-9:45 (Moduł III), godz. 10:00-10:45 (Moduł V), godz. 11:00-12:00 (Moduł IV)

22.04: godz. 10:00-10:45 (Moduł I), godz. 10:45-11:30 (Moduł II)

06.05: godz. 9:00-9:45 (Moduł III), godz. 10:00-10:45 (Moduł V), godz. 11:00-12:00 (Moduł IV)

20.05: godz. 9:00-9:45 (Moduł III), godz. 10:00-10:45 (Moduł V), godz. 11:00-12:00 (Moduł IV)

Grupa 2

04.03: godz. 12:00-12:45 (Moduł I), godz. 12:45-13:30 (Moduł II)

11.03: godz. 10:00-10:45 (Moduł III), godz. 11:00-11:45 (Moduł V), godz. 12:15-13:15 (Moduł IV)

18.03: godz. 12:00-12:45 (Moduł I), godz. 12:45-13:30 (Moduł II)

25.03: godz. 10:00-10:45 (Moduł III), godz. 11:00-11:45 (Moduł V), godz. 12:15-13:15 (Moduł IV)

01.04: godz. 12:00-12:45 (Moduł I), godz. 12:45-13:30 (Moduł II)

15.04: godz. 10:00-10:45 (Moduł III), godz. 11:00-11:45 (Moduł V), godz. 12:15-13:15 (Moduł IV)

22.04: godz. 12:00-12:45 (Moduł I), godz. 12:45-13:30 (Moduł II)

06.05: godz. 10:00-10:45 (Moduł III), godz. 11:00-11:45 (Moduł V), godz. 12:15-13:15 (Moduł IV)

20.05: godz. 10:00-10:45 (Moduł III), godz. 11:00-11:45 (Moduł V), godz. 12:15-13:15 (Moduł IV)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)