Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne aspekty analizy i interpretacji sprawozdań finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW835-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty analizy i interpretacji sprawozdań finansowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Kurs jest oferowany jako część projektu finansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

W związku z tym konieczna jest równoległa rejestracja na stronie: www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne

Niezbędne jest również podpisanie umowy szkoleniowej, po zakończeniu rejestracji poprzez system USOS.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu współfinansowanym ze środków strukturalnych Unii Europejskiej


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie Uczestników w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na zrozumienie, analizę i interpretację danych finansowych i jakościowych, zawartych w sprawozdaniach finansowych, w różnorodnych kontekstach biznesowych. W trakcie zajęć Uczestnicy poznają walory informacyjne kluczowych sprawozdań finansowych, jak również znaczenie kreatywnej polityki rachunkowości w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i dokonań podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, oraz ich konsekwencje dla prowadzenia analizy finansowej, zarządzania finansowego oraz podejmowania decyzji. Zajęcia ukierunkowane są na objaśnienie zagadnień sprawozdawczości finansowej, bazującej na krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości, na potrzeby prowadzenia analiz biznesowych oraz zarządzania operacyjnego i strategicznego.

Pełny opis:

Kurs jest oferowany jako część projektu finansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Program zajęć obejmuje szerokie i elastyczne podejście do problematyki sprawozdawczości finansowej, uwzględniające różne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym odmienne strategie, modele biznesowe i potrzeby informacyjne ich interesariuszy, jak również prezentuje sposoby i możliwości jej praktycznego wykorzystania w rozmaitych obszarach biznesowych, wymagających podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Program obejmuje trzy, wzajemnie ze sobą powiązane moduły, w których wiedza jest przekazywana za pomocą technik umożliwiających samodzielną pracę uczestników, ich wzajemną interakcję i bieżące uzyskiwanie informacji zwrotnej od prowadzących.

Moduł 1. Istota, cele i zadania sprawozdawczości finansowej. Modele wyceny oraz ich wpływ na sprawozdania finansowe, ocenę podmiotu i proces podejmowania decyzji (12 godz.)

• Sprawozdawczość finansowa – istota, rodzaje, cele i zadania – komu służy i jak czerpać z jej potencjału dla podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.

• Polityka rachunkowości a model biznesowy, strategia i potrzeby informacyjne użytkowników.

• Podstawowe zasady sprawozdawczości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych, ich czytania i rozumienia.

• Kluczowe sprawozdania finansowe czyli jak rozpoznać obraz sytuacji majątkowej, sytuacji finansowej i dokonań jednostki. Wstęp do czytania sprawozdań finansowych.

• Zrozumieć bilans – co obejmuje a czego nie pokazuje, jak go czytać ze zrozumieniem. Walory informacyjne, skąd biorą się liczby w bilansie i czy zawsze są jednoznaczne, wpływ decyzji i zdarzeń na obraz sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

• Zrozumieć rachunek zysków i strat (RZiS, P&L) – co obejmuje a czego nie pokazuje, jak go czytać ze zrozumieniem. Ocena jakości i trwałości wyniku finansowego. Zysk zyskowi nie jest równy - różne kategorie zysków i ich znaczenie. Ograniczenia informacyjne rachunku zysków i strat. Sposoby raportowania wyniku finansowego.

• Zrozumieć sprawozdanie z przepływów pieniężnych - co obejmuje, jakie są jego relacje z RZiS, jak go czytać ze zrozumieniem. Ocena źródeł generowania i wydatkowania środków pieniężnych. Struktura sprawozdania a obraz firmy. Przyczyny różnic między zyskiem a przepływami pieniężnymi.

Moduł 2. Analiza sprawozdań finansowych (10 godz.)

• Analiza wstępna sprawozdań finansowych, czyli tzw. analiza pozioma oraz pionowa: bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych.

• Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych - dynamika i struktura podstawowych składników majątku, finansowania działalności oraz przychodów i współmiernych do nich kosztów jak również przepływów pieniężnych.

• Studia przypadków - w ramach studiów przypadków zostanie przedstawiony potencjalny wpływ polityki rachunkowości lub zmiany przepisów rachunkowości na wyniki analizy finansowej i podejmowane na jej podstawie oceny i decyzje.

• Wycena przedsiębiorstw i wykorzystanie jej w sprawozdawczości finansowej.

Moduł 3. Rachunkowość i raportowanie w ujęciu strategicznym (10 godz.)

• Strategie przedsiębiorstw i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych.

• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – percepcja różnych grup interesariuszy w długim i krótkim okresie, koncepcja Ekonomicznej Wartości Dodanej (EVA) w kontekście sprawozdawczości finansowej.

• Benchmarking strategiczny w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w długim horyzoncie czasowym.

• Wpływ rachunku cyklu życia produktu/ przedsiębiorstwa na sprawozdania finansowe.

• Analiza danych jakościowych – analiza danych pochodzących ze sprawozdań z działalności, czy informacji dodatkowej, stosowanie mierników finansowych i niefinansowych, uwzględnianie informacji dotyczących efektów zewnętrznych (np. środowiskowych) funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy też społecznej odpowiedzialności biznesu, ocena niepewności szacunków i założeń w ujęciu strategicznym.

• Aspekty behawioralne w sprawozdawczości finansowej - pułapki percepcji przy analizie sprawozdań finansowych oraz źródła ograniczonej racjonalności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego i wybrane elementy analizy ryzyka z punktu widzenia inwestorów w perspektywie strategicznej.

• Wybrane elementy rachunkowości i sprawozdawczości instytucji sektora finansów publicznych oraz organizacji pożytku publicznego.

Literatura:

P. Czajor, A. Jurewicz, M. Michalak, E. Walińska, A. Wencel, System rachunkowości finansowej – zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji, Wolters Kluwer, Warszawa, 2020,

W. Gos (pod red.), M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, Sprawozdania finansowe i ich analiza: podręcznik. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019.

J. Gierusz, M. Gierusz (praca zbiorowa pod red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce, Oddk, Gdańsk, 2017

J. Gad, A. Jurewicz, E. Walińska, A. Wencel, Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011

D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1 oraz T. 2. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009.

P. Gołaszewski, P. Urbanek, E. Walińska, Analiza sprawozdań finansowych. Łódź: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2001.

A. Nowak, Modele badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Bronisław M. (pod red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. Warszawa : Difin, 2015.

W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014

M. Sierpińska, B. Niedbała, Controling operacyjny w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003

G.K. Świderska (red), Controling kosztów i rachunkowość zarządcza, Warszawa, Difin, 2010

J. Folga, K. Trzpioła, Cash Flow Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdania z przepływów pieniężnych, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017

Efekty uczenia się:

A) wiedza

Student zna kluczowe zasady tworzenia sprawozdań finansowych, w tym sposoby wyceny pozycji bilansowych i pomiaru dokonań w ujęciu memoriałowym i pieniężnym.

Student zna zawartość informacyjną sprawozdań finansowych oraz zasady ich analizy i interpretacji.

Student rozumie znaczenie polityki rachunkowości dla kształtowania obrazu sytuacji przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na decyzje gospodarcze firmy i jej interesariuszy.

Student zna kluczowe wymiary analizy finansowej, w tym wskaźniki finansowe.

B) Umiejętności

Student potrafi czytać sprawozdania finansowe i dokonywać na ich podstawie oceny sytuacji majątkowej, finansowej i dokonań przedsiębiorstwa.

Student potrafi identyfikować ograniczenia sprawozdań finansowych i uwzględniać je w procesie podejmowania decyzji.

Student potrafi rozpoznać wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy firmy.

Student potrafi przeprowadzić analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych.

Student potrafi odzwierciedlić wpływ decyzji i zdarzeń gospodarczych na sprawozdania finansowe.

C) kompetencje społeczne

Student analizuje sprawozdania finansowe w świetle zasad i standardów rachunkowości. Rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Student posiada świadomość skutków finansowych decyzji i zdarzeń gospodarczych podejmowanych w przedsiębiorstwie. Student posiada świadomość znaczenia informacji finansowych dla funkcjonowania jednostki gospodarczej i jego otoczenia.

K_K03, K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z modułów jest zaliczany przez prowadzącego na podstawie obecności Uczestników, aktywnego udziału Uczestników w zajęciach i wykonywania prac zespołowych. Każdy z modułów jest oceniany jako „zaliczony” lub „niezaliczony”, zaś do uzyskania zaliczenia całego kursu jest wymagane uzyskanie zaliczenia wszystkich trzech modułów. Następnie ocena końcowa będzie ustalana w oparciu o sumę punktów uzyskanych w trzech modułach. Zajęcia będą realizowane w formule synchronicznej i asynchronicznej, gdzie część zadań będzie zlecana Uczestnikom do wykonania pomiędzy zajęciami (np. z tygodnia na tydzień), a rezultaty pracy będą prezentowane na początku kolejnych zajęć.

Każdy z prowadzących moduł ocenia procentowo poszczególne osoby pracujące w zespołach oraz indywidualnie, w tym zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań i studiów przypadku.

W ramach każdego modułu będą przyznawane punkty i w każdym module jest konieczne uzyskanie 50% sumy punktów, a następnie ocena końcowa będzie ustalana na podstawie sumy punktów z trzech modułów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)