Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyzwania gospodarki cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW841
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wyzwania gospodarki cyfrowej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (6*30h)
Przedmioty ścieżki Gospodarka cyfrowa
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich IE
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Czy interesujecie AI? Chcesz wiedzieć jak inteligentne algorytmy zmieniają funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa? Czym jest platformizacja i datafikacja? Jeśli jesteś zaintersowana/y tymi zagadnieniami to zapraszam ciebie na moje zajęcia.

Pełny opis:

Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki: gospodarka cyfrowa. Warunkuje ją trwające od ponad dwóch dekad przyśpieszenie i nasilenie procesów cyfryzacji, czyli rosnące zastosowanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, pracowników, konsumentów i obywateli. Gospodarka cyfrowa bazuje na gospodarce internetu, jednak istotnie się od niej różni. Nowe technologie – takie jak sztuczna inteligencja, chmura, Internet Rzeczy, autonomiczne roboty czy blockchain – przyśpieszają proces datafikacji, czyli tworzenia cyfrowych reprezentacji kolejnych obszarów świata rzeczywistego, nasilają usieciowienie i sprzyjają personalizacji. Specyfikę gospodarki cyfrowej definiuje niematerialny przepływ danych i informacji, bezprecedensowa integracja danych, zacieranie się granic między towarami, czynnikami produkcji i usługami, postępująca automatyzacja pracy fizycznej i umysłowej, przebiegająca w warunkach coraz większej elastyczności i autonomizacji maszyn i procesów dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Procesy cyfryzacji – niegdyś ograniczone do wybranych sektorów, do niektórych instytucji i firm, do pewnych działów administracji państwa, dostępne tylko dla niektórych jednostek – obecnie nabierają charakteru powszechnego i globalnego. W rezultacie zmienia się sposób produkcji i konsumpcji, organizacji rynku pod wpływem nowych modeli biznesowych, charakter pracy i stosunki zatrudnienia, podstawowe funkcje państwa i sposób ich realizacji. Istotne zmiany zachodzą również na poziomie globalnym. Społeczeństwo, gospodarka i polityka ulegają cyfrowej transformacji.

Zewsząd zalewają nas sensacyjne dane i informacje na temat tych radykalnych zmian. Wciąż brakuje jednak ram pojęciowych, które pozwalałyby nawigować po tym zalewie nowości i budować zakotwiczone empirycznie interpretacje, analizy oraz wiedzę operacyjną. Tymczasem porządkowanie wiedzy i proponowanie schematów interpretacji zmieniającej się rzeczywistości jest ważnym zadaniem nauki, zwłaszcza zaś nauk społecznych. Tak też widzę cel zajęć: omówienie przejawów zmian zachodzących pod wpływem technologii, odwołując się do teorii ekonomicznych i socjologicznych, sięgając po liczne przykłady empiryczne oraz czerpiąc z badań podstawowych i stosowanych, które realizuję w DELab UW (Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego).

Literatura:

Śledziewska, R. Włoch (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, WUW.

Dodatkowo:

Kai-Fu Lee (2018) AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order

Borek, Alexander and Nadine, Prill., Driving Digital Transformation through Data and AI: A Practical Guide to Delivering Data Science and Machine Learning Products, Kogan Page, 2020.

Bornet, Pascal., Barkin, Ian and Johen, Wirtz., INTELLIGENT AUTOMATION: Learn how to harness Artificial Intelligence to boost business & make our world more human, 2020.

Darin, Barney., The Network Society, Polity, 2013.

Dumaine, Brian., Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It, Scribner, 2020.

Iansiti, Marco and Karim. R. Lakhani., Competing In The Age Of AI, Harvard Business Review Press, 2020.

Jordan, Tim., The Digital Economy, Polity, 2020.

Kotorov, Rado., Data-Driven Business Models for the Digital Economy, Business Express Press, 2020.

Lindgren, Simon., Data Theory: Interpretive Sociology and Computational Methods, Polity, 2020.

Lupton, Deborah., Data Selves: More-than-Human Perspectives, Polity, 2019.

Marr, Bernard., Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems, Wiley, 2019.

Marr, Bernard., Tech Trends in Practice: The 25 Technologies that are Driving the 4th Industrial Revolution, Wiley, 2020.

Miller, Vincent., Understanding Digital Culture, SAGE Publications, 2020.

Perkins, Phil and Cheryl, Smith, The Day Before Digital Transformation: Unlocking digital transformation for business leaders, 2020.

Rouhiainen, Lasse., Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today About Our Future - Updated Edition for Post-Covid-19 World, 2018.

van Dijk, Jan., The Digital Divide, Polity, 2020.

Efekty uczenia się:

- Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do procesów zachodzących w gospodarce światowej, potrafi analizować zjawiska makroekonomiczne oraz krytycznie dobierać dane i metody analizy problemów gospodarki światowej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja końcowa

Sposób realizacji zajęć: Zdalnie lub w sali dydaktycznej (komputerowej) w zależności od sytuacji pandemicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)