Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznes plan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW858
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biznes plan
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia I stopnia EP - moduł B (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg wybranych metodyk i obszarów badawczych.

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Biznesplan – kiedy, po co i dla kogo?

2. Konstrukcja biznesplanu – czy zawsze taka sama?

3. Jak czytać biznesplan? Lekcja dla piszącego

4. Opracowanie biznesplanu krok po kroku

5. Jakie analizy należy wykonać, aby stworzyć dobry bizneplan?

6. Dane i ich źródła – dobre dane podstawą dobrego biznesplanu

7. Projektowanie założeń strategicznych w biznesplanie

8. Projektowanie planu marketingowego w biznesplanie

9. Projektowanie planu organizacyjnego i technicznego w biznesplanie

10. Projektowanie planu finansowego w biznes planie

Literatura:

• KRZYSZTOF OPOLSKI, KRZYSZTOF WAŚNIEWSKI, BIZNES PLAN JAK GO BUDOWAĆ I ANALIZOWAĆ?, 2011, CEDEWU

• SKUTECZNY BIZNES PLAN, AUTOR: BARTŁOMIEJ CEGŁOWSKI, PAWEŁ MIELCARZ,

• BIZNESPLAN W PRAKTYCE WYD.4, AUTOR: MACIEJ TOKARSKI, JACEK WÓJCIK, ANDRZEJ TOKARSKI, WYDAWNICTWO: CEDEWU

• BIZNESPLAN ZASTOSOWANIA I PRZYKŁADY, AUTOR: ZBIGNIEW PAWLAK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• BIZNESPLAN MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK, AUTOR: JERZY SKRZYPEK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• BIZNESPLAN W 10 KROKACH PRZEWODNIK OD POMYSŁU DO WDROŻENIA, AUTOR: JERZY SKRZYPEK, WYDAWNICTWO: POLTEXT

• A. NOGA-BOGOMILSKI, D. MAISON, BADANIA MARKETINGOWE. OD TEORII DO PRAKTYKI, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, GDAŃSK 2007

• GILBERT A. CHURCHILL, BADANIA MARKETINGOWE. PODSTAWY METODOLOGICZNE, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student:

• Zna konstrukcję biznes planu, cele i metody jego tworzenia

• Rozumie zasady dot. doboru elementów oraz projektowania poszczególnych części biznes planu

• Zna metody i techniki analizy strategicznej, marketingowej, finansowej oraz organizacyjno-technicznej na potrzeby stworzenia biznesplanu

• Rozumie potrzebę i zna zasady rzetelnego doboru źródeł i zakresu danych dla sporządzenia biznesplanu

• Zna zasady oceny wartości i jakości biznesplanu

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

• Potrafi stworzyć konspekt biznesplanu adekwatny do zakresu i celu dokumentu

• Umie zrealizować podstawowe badania strategiczne, finansowe i marketingowe na potrzeby opracowania biznesplanu

• Potrafi napisać biznesplan

• Potrafi ocenić biznesplan przygotowany przez innych autorów

Kompetencje społeczne - postawy:

Po ukończeniu kursu student:

• Rozumie i docenia rolę tworzenia biznesplanów dla przedsięwzięć gospodarczych

• Potrafi tworzyć zespoły specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne części opracowania biznesplanu

• Ma analityczne, krytyczne spojrzenie na dostępne biznesplany, potrafi je oceniać

• Potrafi samodzielnie doskonalić swoje kompetencje w zakresie tworzenia biznesplanów

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują ocenę na podstawie projektu biznesplanu pisanego w grupach oraz prezentacji podczas zajęć dotyczących poszczególnych elementów pracy nad biznesplanem.

Komponent badawczy:

W trakcie zajęć realizowane są dwa komponenty badawcze:

1) prezentacje grupowe dotyczące wybranych aspektów metodycznych tworzenia biznesplanów (np. analizy marketingowe, analiza ekonomiczna przedsięwzięcia, analiza ryzyka i in.), wymagające lektury opracowań naukowych na wybrany temat i zaprezentowania wniosków z niej płynących;

2) stworzenie autorskiego projektu biznesplanu, opartego na realistycznych przesłankach rynkowych, w oparciu o naukowo uznane metody analityczne i projektowe oraz autentyczne dane, pozyskane celowo dla wybranego typu przedsięwzięcia gospodarczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)