Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne w Polsce – stan aktualny i reformy ostatnich lat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW862
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne w Polsce – stan aktualny i reformy ostatnich lat
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z kształtowaniem się finansów publicznych i sektora finansów publicznych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wymiarze teoretycznym i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem finansów publicznych w Polsce w trakcie epidemii COVID-19. Po zakończeniu kursu studenci będą posiadali umiejętność rozumienia i analizowania procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym systemie finansów publicznych w Polsce, stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego.

Pełny opis:

1. Sektor finansów publicznych w Polsce– przypomnienie podstawowych zasad i pojęć:

a) zasad finansów publicznych,

b) struktury systemu finansów publicznych,

c) konstrukcji i zasad dotyczących budżetu państwa,

d) konstrukcji i zasad dotyczących budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

e) struktury podmiotowej sektora finansów publicznych;

2. Historia kształtowania się sektora finansów publicznych w Polsce na podstawie zmian ustawy o finansach publicznych:

a) ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych,

b) ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – podstawowe założenia i zmiany jej na przestrzenie lat 2010-2021.

4. Analiza struktury budżetu państwa w latach 2010-2021:

a) analiza struktury dochodów budżetowych,

b) analiza struktury wydatków budżetowych, w tym rezerw budżetowych,

c) kształtowanie się wyniku finansowego budżetu państwa,

d) kształtowanie się wyniku sektora finansów publicznych,

e) przychody i rozchody,

f) analiza wielkości długu publicznego i jego struktura,

g) Wieloletni Plan Finansowy Państwa;

5. Analiza gospodarki pozabudżetowej w latach 2010-2021:

a) fundusze celowe,

b) instytucje gospodarki budżetowej,

c) agencje wykonawcze,

d) pozostałe podmioty sektora finansów publicznych;

6. Analiza struktury budżetu środków europejskich w latach 2010-2021.

7. Analiza struktury budżetu jednostki samorządu terytorialnego w latach 2010-2021:

a) analiza źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego,

b) analiza struktury wydatków jednostki samorządu terytorialnego,

c) analiza wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

d) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

e) analiza i struktura długu jednostki samorządu terytorialnego,

f) wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;

8. Finanse publiczne i sektora finansów publicznych w czasie epidemii COVID-19.

9. Krajowy Plan Odbudowy

10. Nowy Ład – rozwiązania wpływające na sektor finansów publicznych

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 1998 Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.).

2. Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

4. Przepisy wprowadzające ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1241).

5. Ustawa budżetowa na rok 2010-2021.

6. Ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2010-2020.

9. Sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2021.

10. Zadłużenie skarbu państwa i sektora finansów publicznych w latach 2010-2021.

11. M. Kosek-Wojnar, Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu Warszawa 2021.

12. J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński, Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku, CeDeWu Warszawa 2021.

13. A. Kolek, O. Sobolewski, Polski Ład – praktyczna analiza zmian, Beck Warszawa 2021.

14. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg Zarządzanie finansami publicznymi. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2020.

15. S. Owsiak Finanse Publiczne. Współczesne ujęcie. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kształcenia powinien 1) posiadać rozszerzoną wiedzę o systemie finansowym państwa i o poszczególnych jego elementach 2) mieć pogłębioną wiedzę o kierunkach rozwoju systemu finansów publicznych i tendencjach zmian systemu finansów publicznych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian 3) znać i opisać w szerokim zakresie funkcjonowanie sektora finansów publicznych, konstrukcję budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4) identyfikować zagrożenia wynikające z braku równowagi finansowo-budżetowej sektora publicznego 5) właściwie interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów publicznych i ich praktyczne skutki 6) potrafić prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu praktycznego rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dyscypliny finansów publicznych 7) posiadać umiejętność sprawnego obserwowania i analizowania zjawisk finansowych posługując się odpowiednio dobranymi zaawansowanymi metodami badawczymi oraz narzędziami analitycznymi 8) zrozumieć zjawiska gospodarcze i czynniki je kształtujące 9) umieć formułować własnych opinii na temat zjawisk zachodzących w zakresie systemu finansów publicznych, wypowiadać się w mowie i piśmie w sposób klarowny i spójny w kwestiach dotyczących zagadnień sektora finansów publicznych 10)jest gotowy do reagowania na zmieniające się normy prawne, w szczególności w zakresie finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie napisanie eseju na jeden z tematów podanych przez prowadzącego z zakresu finansów publicznych zgodnie z wymogami podanymi przy temacie

Esej z wybranego tematu z finansów publicznych

W każdym semestrze student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Podstawą zaliczenia oprócz napisania eseju jest także aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Głowala
Prowadzący grup: Katarzyna Głowala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)