Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Smart city economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW872
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Smart city economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The objective of the course is to present the concept of smart city from a theoretical and practical perspective. The classes will show how cities are operate as an organism - social, economic, political; by using innovative technologies, they can cope with the complex challenges of urbanization. The classes will discuss the most important challenges faced by cities: social, demographic, ecological and economic, but focusing mostly on their economic aspect. It will show how cities have dealt with these challenges historically and throughout the industrial revolution, and how the fourth industrial revolution, through the use of digital solutions, changes existing solutions and transforms a traditional city into a smart city. A smart city will be shown as a platform where, using a properly designed infrastructure, data is obtained and analyzed for the implementation of complex and interdependent city services.

Pełny opis:

Schedule:

1. History of cities’ development, transformation of their functions, good and bad aspects of city life.

2. City as a complex organism: inhabitants, firms, administration. Connections and interrelations. Contemporary trends in urban development, globalization and urbanization.

3. Sustainable development, cities in the face of climate change, consequences of urban development. Big cities - a big problem?

4. New technologies in the city - data and their use in city services. Examples of intelligent services.

5. The appropriate use of data for the integrated management of urban services. Acquisition and use of data - the city as a platform connecting people, space and things. Examples of integrated solutions.

6. Data sources and data acquisition infrastructure. How to combine data from different sources. How to share data, how to use data for the provision of services. (IoT => Big Data => AI). Legal and organizational problems.

7. Digital exclusion: access to technology, education and supply of equipment. Lack of knowledge, lack of will and lack of motivation. The threat of growing social stratification.

8. Aging society: social and professional activation of elderly people, organization of care and support systems, adaptation of cities to the needs of the elderly.

9. New technologies and social problems - crime, poverty, social exclusion

10. Financing the development of Smart City - where cities can obtain funds (a brief overview of the main sources of city financing, debt financing problems).

11. Public-private partnership as a mechanism to obtain funds and know-how of private entities. Examples of PPP in the implementation of smart urban projects

12. Cities as an element of multilevel governance in the public sector. Problems of implementing the smart city concept in conditions of limited fiscal decentralization.

13-15 Student presentations

Literatura:

The literature on these issues is very extensive and will be constantly updated with newly published articles, books, reports, Examples of items are:

Agile Cities: Preparing for the Fourth Industrial Revolution, Global Future Council on Cities and Urbanization, World Economic Forum (2018).

Gehl Jan, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, 2009

Łachowski Wojciech, Janas Karol, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR

McKinsey Global Institute, Smart cities: digital solutions for a more livable future, McKinsey&Company, 2018

Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe, Wysoki Zamek, 2015

Sim David, Miasto Życzliwe, Wysoki Zamek 2020

WHO, Global age-friendly cities, 2007

Wójcik Piotr, Kula Grzegorz. Big Data, Artificial Intelligence, and the sustainable development of cities…… in the (post) COVID-19 era. 2021or press publications.

Efekty uczenia się:

The student has knowledge of the contemporary problems of cities and smart city as a way of dealing with these problems.

The student knows how new technologies can be used to manage the city

The student is able to name, analyze and look for solutions to the problems of modern cities with the use of new technologies

The student is able to independently and working as a team create and present the results of his own literature analyzes

The student is ready to use his knowledge of smart city by actively participating as a resident, as well as an employee of the city or private company in city management.

Metody i kryteria oceniania:

The basis for passing and the final grade will be the average of two grades: grades from partial tests; evaluation of the presentation. To pass the course, it is necessary to get a positive grade for each of these elements.

A quick test will summarize each block of classes. We plan 3-4 tests per semester. We will score each test as a percentage, absent is 0%. Finally, the average of the partial grades achieved will be calculated. (0-50% -2, 50% -60% - 3, 60% -70%; 3 +; 70% -80% - 4; 80% -90% 4 +; 90% -100% 5)

Two (or three, depending on the size of the group) classes will be devoted to student presentations. The presentations will show examples of smart city solutions. The presentations can be prepared independently or, with a large group of students, in teams of two.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)