Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywna analiza danych w programie MS Excel

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW874
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Efektywna analiza danych w programie MS Excel
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 4 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru- studia I stopnia EP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich EM
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Chcesz naprawdę nauczyć się Excela na poziomie zaawansowanym, aby wykorzystać go w pracy zawodowej? Jeśli tak, to kurs dla Ciebie.

Zakres kursu obejmuje m.in. zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, zaawansowane funkcje obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe, dynamiczne tablice w Excelu 365, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane wykresy, formanty formularza, tworzenie automatycznych raportów, zastosowania Excela w biznesie.

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

1. Zaawansowane tabele przestawne

2. Zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu

3. Zaawansowanie funkcje obliczeń warunkowych

4. Tablice dynamiczne

5. Formatowanie warunkowe

6. Sprawdzanie poprawności danych

7. Formanty formularza

8. Zastosowanie Excela w biznesie

Uwaga 1: kurs jest częścią ścieżki edukacyjnej pt. „Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA”, po ukończeniu której uczestnicy otrzymują certyfikat. Szczegóły na stronie WNE UW (Student > Ścieżki edukacyjne).

Uwaga 2: kurs wymaga od studentów dużo pracy własnej i jest realizowany na poziomie zaawansowanym (wymagana wcześniejsza znajomość Excela na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym).

Uwaga 3: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2021 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji nie jest możliwe (brak wielu funkcji). Wersja językowa Angielska nie stanowi problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

materiały własne

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyskał umiejętność wydajnego i efektywnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego zaawansowanych narzędzi oraz funkcji. Tematyka kursu obejmowała następujące zagadnienia: przygotowanie danych do analizy (funkcje tekstowe oraz wyszukiwania i adresu), pracę z bazami danych (tworzenie tabel, odwołania dynamiczne, definiowanie zakresów dynamicznych), analiza danych (funkcje zliczania i obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe i tablicowe, zaawansowane tabele przestawne), tworzenie automatycznych raportów (tablice dynamiczne i nowości Excela 365), tworzenie interfejsu użytkownika dla raportów (formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności, formanty formularza). Zdobyta na kursie wiedza pozwala na m.in. tworzenie zaawansowanych raportów i interpretować uzyskane w nich wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• zbiorcza praca domowa (w formie projektu końcowego)

• dodatkowa aktywność na forach dyskusyjnych

Punktacja:

Punkty Ocena

[0-50) 2

[50-60) 3

[60-70) 3,5

[70-80) 4

[80-90) 4,5

[90-100) 5

od 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)