Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania mikrosymulacyjnych modeli podatkowo-zasiłkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW875
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowania mikrosymulacyjnych modeli podatkowo-zasiłkowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 3 (4*30h)
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FIR
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich FPiP
Przedmioty wyboru kierunkowego dla studiów licencjackich MSEM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Metody mikrosymulacyjne wykorzystywane są m.in. do badania wpływu polityki na rozkład dochodów. Ogólnie, mikrosymulacja odnosi się do modelowania zmian w sytuacji lub w zachowaniu jednostek na poziomie mikro. Analiza efektów zmian w regulacjach podatkowych i świadczeniowych zainicjowana została w latach w 50 XX w. Pierwsze modele powstały w latach 70ych. Obecnie wiele instytucji rządowych (w tym Ministerstwo Finansów w Polsce) oraz instytucji międzynarodowych (w tym OECD i Komisja Europejska) korzysta z wyników symulacji podatkowo-świadczeniowych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodą oraz z możliwościami jaki daje europejski podatkowo-zasiłkowy model mikrosymulacyjny EUROMOD. Zajęcia mają charakter wykładów oraz laboratoriów komputerowych, w trakcie których korzystać będziemy z modelu EUROMOD.

Pełny opis:

1. Wykład. Wprowadzenie 1 [cele i metody oceny polityk ekonomicznych; podejście ex-ante vs. ex-post; krytyka „reprezentatywnego konsumenta”, rodzaje poatkowo-zasiłkowych modeli mikrosymulacyjnych]

2. Lab 1. OECD tax-benefit calculator

3. Lab 2. EUROMOD-JRC Interface

4. Wykład. Przegląd literatury: perspektywa historyczna, najważniejsze początkowe zastosowania [Orcutt, Atkinson, Sutherland]

5. Wykład. Przegląd literatury : zastosowania w analizie statycznych efektów reform

6. Wykład. Przegląd literatura : analizie efektów reform z uwzględnieniem zmian w podaży pracy

7. Wykład. Budowa modelu na przykładzie modelu dla Polski – SIMPL i … konsekwencje

8. Lab 3. EUROMOD – podstawowe elementy modelu

9. Lab 4. EUROMOD – od EU-SILC do modelowej bazy danych

10. Lab 5. Moduł HHoT cz.1 [wprowadzenie]

11. Lab 6. Moduł HHoT cz.2 [symulacje ograniczeń budżetowych]

12. Lab 7. Zastosowanie “Statistics Presenter Tool” w EUROMOD

13. Lab. 8 Moduł dla Polski w EUROMOD

14. Zaliczenie

15. Podsumowanie

Literatura:

Atkinson, Anthony B., F. Bourguignon, C. O'Donoghue, H. Sutherland, and F. Utili. \Microsimulation of Social Policy in the European Union : Case Study of a European Minimum Pension". Economica 69, no. 274 (2002) : 229-43.

Bargain, O. (2012a). Decomposition analysis of distributive policies using behavioural simulations. International Tax and Public Finance 19(5), 708–731.

Bargain, O. (2012b). The distributional effects of tax-benefit policies under New Labour: A decomposition approach. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 74(6), 856–874.

Bargain, O. and T. Callan (2010). Analysing the effects of tax-benefit reforms on income distribution: A decomposition approach. Journal of Economic Inequality 8(1), 1–21.

Bourguignon, Francois, and Amedeo Spadaro. \Microsimulation as a Tool for Evaluating Redistribution

Policies". The Journal of Economic Inequality 4, no. 1 (April 2006) : 77-106.

Callan, Tim, and Holly Sutherland. \The Impact of Comparable Policies in European Countries :

Microsimulation Approaches". European Economic Review, 41, no. 3-5 (April 1997) : 627-33.

Levy, H., C. Lietz, and H. Sutherland (2007b). Swapping policies: Alternative tax-benefit strategies to support children in Austria, Spain and the UK. Journal of Social Policy 36, 625–647.

Levy, H., M. Matsaganis, and H. Sutherland (2013). Towards a European Union child basic income? Within and between country effects. International Journal of Microsimulation 6(1), 63–85.

Levy, H., L. Morawski, and M. Myck (2009). Alternative tax-benefit strategies to support children in Poland. In O. Lelkes and H. Sutherland (Eds.), Tax and Benefit Policies in the Enlarged Europe: Assessing the Impact with Microsimulation Models, Volume 35 of Public Policy and Social Welfare, Chapter 6, pp. 125–151. Vienna: Asghate.

Orcutt, Guy H. \A New Type of Socio-Economic System". The Review of Economics and Statistics 39, no. 2

(1957) : 116-23.

Orcutt, Guy H. \Simulation of Economic Systems". The American Economic Review 50, no. 5 (1960) : 894-907.

Sutherland, Holly. \Constructing a Tax-Benefit Model : What Advice Can One Give ?" Review of Income and Wealth 37, no. 2 (June 1991) : 199-219.

Watts, Harold W. \Distinguished Fellow : An Appreciation of Guy Orcutt". The Journal of Economic Perspectives 5, no. 1 (1991) : 171-79.

https://www.microsimulation.ac.uk/euromod/

https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/

https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/news-and-events/newsletters

Efekty uczenia się:

Umiejętności:

1. Student potrafi opisać zbiór danych na podstawie danych jednostkowych udostępnionych przez Eurostat.

2. Student potrafi opisać zmienne w zbiorze danych.

3. Student potrafi przeprowadzić statystyczną analizę opisową zmiennych w bazie danych.

4. Student potrafi zebrać i opracować literaturę na wybrany temat.

Symbole MNiSW: S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U09

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie konieczność konfrontowania teorii z danymi empirycznymi

2. Student rozumie ograniczenia wynikające z niedoskonałości zbiorów danych

3. Student umie pracować w zespole, potrafi zaplanować badanie empiryczne oraz wspólnie opracować report przedstawiający wyniki tych badań

Kody MNiSW: S2A_K01, S2A_K02, S2A_K03

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny (przeprowadzenie prostej symulacji z wykorzystaniem EUROMOD i skomentowanie wyników)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)