Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia smart city

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW891-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia smart city
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie koncepcji smart city-inteligentnego miasta z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia pokażą, w jaki sposób miasta działają jako organizm - społeczny, gospodarczy, polityczny a wykorzystując innowacyjne technologie, mogą radzić sobie ze złożonymi wyzwaniami urbanizacji. Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed miastami: społeczne, demograficzne, ekologiczne i gospodarcze, skupiając się jednak przede wszystkim na ich aspekcie ekonomicznym. Pokazane zostanie, jak miasta radziły sobie z tymi wyzwaniami w przeszłości w tym w trakcie rewolucji przemysłowej oraz jak czwarta rewolucja przemysłowa, dzięki wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych, zmienia istniejące rozwiązania i przekształca tradycyjne miasto w miasto inteligentne.

Pełny opis:

Harmonogram:

1. Historia rozwoju miast, przemiany ich funkcji, dobre i złe aspekty życia w mieście.

2. Miasto jako złożony organizm: mieszkańcy, firmy, administracja. Powiązania i zależności. Współczesne trendy w rozwoju miast, globalizacja i urbanizacja.

3. Zrównoważony rozwój, miasta w obliczu zmian klimatycznych, konsekwencje rozwoju miast. Duże miasta - duży problem?

4. Nowe technologie w mieście - dane i ich wykorzystanie w usługach miejskich. Przykłady inteligentnych usług.

5. Odpowiednie wykorzystanie danych do zintegrowanego zarządzania usługami miejskimi. Pozyskiwanie i wykorzystanie danych - miasto jako platforma łącząca ludzi, przestrzeń i rzeczy. Przykłady zintegrowanych rozwiązań.

6. Źródła danych i infrastruktura pozyskiwania danych. Jak łączyć dane z różnych źródeł. Jak udostępniać dane, jak wykorzystywać dane do świadczenia usług. (IoT => Big Data => AI). Problemy prawne i organizacyjne.

7. Wykluczenie cyfrowe: dostęp do technologii, edukacji i sprzętu. Brak wiedzy, brak woli i brak motywacji. Zagrożenie rosnącym rozwarstwieniem społecznym.

8. Starzejące się społeczeństwo: aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych, organizacja systemów opieki i wsparcia, dostosowanie miast do potrzeb osób starszych.

9. Nowe technologie a problemy społeczne - przestępczość, ubóstwo, wykluczenie społeczne

10. Finansowanie rozwoju Smart City - skąd miasta mogą pozyskać środki (krótki przegląd głównych źródeł finansowania miast, problemy finansowania dłużnego).

11. Partnerstwo publiczno-prywatne jako mechanizm pozyskiwania środków i know-how podmiotów prywatnych. Przykłady PPP w realizacji inteligentnych projektów miejskich

12. Miasta jako element wielopoziomowego (multilevel) zarządzania w sektorze publicznym. Problemy wdrażania koncepcji smart city w warunkach ograniczonej decentralizacji fiskalnej.

13-15 Prezentacje studentów

Literatura:

Literatura dotycząca zagadnień omawianych na zajęciach jest bardzo obszerna i będzie stale aktualizowana o nowo opublikowane artykuły, książki, raporty, Przykładowe pozycje to:.

Agile Cities: Preparing for the Fourth Industrial Revolution, Global Future Council on Cities and Urbanization, World Economic Forum (2018).

Gehl Jan, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, 2009

Łachowski Wojciech, Janas Karol, 2021, Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów, Kraków-Warszawa 2021, Wydawnictwo naukowe IRMiR

McKinsey Global Institute, Smart cities: digital solutions for a more livable future, McKinsey&Company, 2018

Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe, Wysoki Zamek, 2015

Sim David, Miasto Życzliwe, Wysoki Zamek 2020

WHO, Global age-friendly cities, 2007

Wójcik Piotr, Kula Grzegorz. Big Data, Artificial Intelligence, and the sustainable development of cities…… in the (post) COVID-19 era. 2021or press publications.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat współczesnych problemów miast oraz smart city jako sposobu radzenia sobie z tymi problemami.

Student wie jak można wykorzystać nowe technologie do zarządzania miastem

Student potrafi nazwać, analizować i poszukiwać rozwiązań problemów współczesnych miast z wykorzystaniem nowych technologii

Student potrafi samodzielnie i zespołowo tworzyć i prezentować wyniki własnych analiz literaturowych

Student jest gotowy do wykorzystania wiedzy z zakresu smart city poprzez aktywne uczestnictwo jako mieszkaniec, a także pracownik miasta lub firmy prywatnej w zarządzaniu miastem.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i oceny końcowej będzie średnia z dwóch ocen: ocen z testów cząstkowych; oceny prezentacji. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z tych elementów.

Podsumowaniem każdego bloku zajęć będzie krótki test. Planujemy 3-4 testy w semestrze. Każdy test ocenimy procentowo, nieobecność to 0%. Na koniec zostanie wyliczona średnia z uzyskanych ocen cząstkowych. (0-50% -2, 50% -60% - 3, 60% -70%; 3 +; 70% -80% - 4; 80% -90% 4 +; 90% -100% 5)

Dwa (lub trzy, w zależności od wielkości grupy) zajęcia będą poświęcone prezentacjom studentów. Prezentacje będą przedstawiać przykłady inteligentnych rozwiązań miejskich. Prezentacje mogą być przygotowywane samodzielnie lub, w przypadku dużej grupy studentów, w zespołach dwuosobowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Anna Nicińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Anna Nicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)