Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje międzynarodowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW907
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje międzynarodowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom podstawowych informacji na temat najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych. Zajęcia zmierzają do tego, by student miał wiedzę na temat zasad organizacji światowego powojennego ładu gospodarczego, stworzonego głównie przez Stany Zjednoczone. Student powinien również znć historię powstania, ewolucję celów i metod funkcjonowania oraz zasady podejmowania decyzji głównych międzynarodowych organizacji: GATT/WTO, Unii Europejskiej (UE), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), IBRD, BIS, OECD oraz podstawowe zasady regulacji międzynarodowej polityki handlowej w ramach GATT/WTO oraz rolę MFW w regulowaniu i stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Student powinien ponadto dowiedzieć się, jak międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe zwalczają ubóstwo na świecie.

Pełny opis:

Student ma wiedzę na temat zasad organizacji światowego powojennego ładu gospodarczego, stworzonego głównie przez Stany Zjednoczone. Student zna historię powstania, ewolucję celów i metod funkcjonowania oraz zasady podejmowania decyzji głównych międzynarodowych organizacji: GATT/WTO, Unii Europejskiej (UE), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), IBRD, BIS, OECD. Zna podstawowe zasady regulacji międzynarodowej polityki handlowej w ramach GATT/WTO oraz rolę MFW w regulowaniu i stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Student wie, jak międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe zwalczają ubóstwo na świecie.

Student na podstawie tych zajęć poznaje sposób funkcjonowania analizowanych instytucji oraz zarządzania nimi. Student rozumie cele i zadania WTO oraz międzynarodowych instytucji finansowych, a także zmian w ich mandacie i w sposobach zarządzania nimi, jakie zachodzą w ostatnich latach. Student rozumie i umie ocenić przyczyny postawania międzynarodowych konfliktów ekonomicznych i sposoby ich rozstrzygania w wybranych organizacjach międzynarodowych. Student umie ocenić, jaki jest zakres autonomii Polski w dziedzinie polityki handlowej i kursowej naszego kraju oraz jakie są międzynarodowe determinanty obowiązujących w Polsce regulacji finansowych.

Student rozumie, że we współczesnym świecie zakres autonomii krajów należących do UE w polityce handlowej, kursowej i regulacyjnej (zwłaszcza tych należących do strefy euro) jest bardzo ograniczony. Student rozumie, że kraje mają niekiedy wyraźnie odmienne cele w polityce handlowej, finansowej i kursowej, co może prowadzić do sporów rozstrzyganych w ramach organizacji międzynarodowych. Student rozumie, że rozstrzyganie sporów pomiędzy suwerennymi państwami, w ramach organizacji nie mających wyraźnych cech ponadnarodowych (takich jak WTO czy MFW) jest trudne, wymaga bardzo wysokich kompetencji, bezstronności i odpowiednich mechanizmów zapewniających wdrażanie rozstrzygnięć (rekomendacji) przy bardzo ograniczonych możliwości egzekucji (nakładania sankcji) w skali międzynarodowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Polska w WTO (2001), red. J. Kaczurba i E. Kawecka-Wyrzykowska, IKiC, Warszawa, roz. 1, 2, 4 i 11.

• Polska w Unii Europejskiej (2004), red. E. Kawecka-Wyrzykowska, t. 1 i 2 (wybrane rozdziały)

• Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, (2009), red. S. Miklaszewski, E. Molendowski, Diffin, roz. 6 (CEFTA).

• E. Chrabonszczewska (2005), Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa.

• W. Easterly (2003), Can Foreign Aid Buy Growth?, Journal of Economic Perspectives, 17, 23-48.

• Materiały z wykładów dostarczane przez wykładowców

• Strony internetowe: WTO, UE, IMF, IBRD, BIS, OECD i G-20

Literatura dodatkowa:

• B. Hoekman, M. Kostecki (2000), The Political Economy of World Trading System. From GATT to WTO, Oxford University Press.

• El-Agraa, A. (2004), The European Union, Economics and Policies, seventh edition, Prentice Hall.

• R. Baqir, R.Ramcharan, R.Sahay (2005), IMF Programs and Growth: Is Optimism Defensible?, IMF Staff Papers, 52, 260-286.

• J.M.Boughton (2000), From Suez to Tequila: The IMF as a Crisis Manager, Economic Journal, 110, 273-291.

• J.M.Boughton (2004), The IMF and the Force of History: Ten Events and Ten Ideas That Hale Shaped the Institution, Working Paper 04/75, IMF.

• J.M.Boughton (2005), Does the World Need a Universal Financial Institution?, Working Paper 05/116, IMF.

• M.D. Bordo, H. James (2000), The International Monetary Fund: Its Present Role in Historical Perspective, Working Paper 7724, NBER.

• F. Capie (1998), Can There Be an International Lender of Last Resort?, International Finance, 1, 311- 326.

• B. Eichengreen (1999), Toward a New International Financial Architecture, IIE, Washington.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę na temat zasad organizacji światowego powojennego ładu gospodarczego, stworzonego głównie przez Stany Zjednoczone. Student zna historię powstania, ewolucję celów i metod funkcjonowania oraz zasady podejmowania decyzji głównych międzynarodowych organizacji: GATT/WTO, Unii Europejskiej (UE), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), IBRD, BIS, OECD. Zna podstawowe zasady regulacji międzynarodowej polityki handlowej w ramach GATT/WTO oraz rolę MFW w regulowaniu i stabilizowaniu światowego systemu finansowego. Student wie, jak międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe zwalczają ubóstwo na świecie.

Student na podstawie tych zajęć poznaje sposób funkcjonowania analizowanych instytucji oraz zarządzania nimi. Student rozumie cele i zadania WTO oraz międzynarodowych instytucji finansowych, a także zmian w ich mandacie i w sposobach zarządzania nimi, jakie zachodzą w ostatnich latach. Student rozumie i umie ocenić przyczyny postawania międzynarodowych konfliktów ekonomicznych i sposoby ich rozstrzygania w wybranych organizacjach międzynarodowych. Student umie ocenić, jaki jest zakres autonomii Polski w dziedzinie polityki handlowej i kursowej naszego kraju oraz jakie są międzynarodowe determinanty obowiązujących w Polsce regulacji finansowych.

Student rozumie, że we współczesnym świecie zakres autonomii krajów należących do UE w polityce handlowej, kursowej i regulacyjnej (zwłaszcza tych należących do strefy euro) jest bardzo ograniczony. Student rozumie, że kraje mają niekiedy wyraźnie odmienne cele w polityce handlowej, finansowej i kursowej, co może prowadzić do sporów rozstrzyganych w ramach organizacji międzynarodowych. Student rozumie, że rozstrzyganie sporów pomiędzy suwerennymi państwami, w ramach organizacji nie mających wyraźnych cech ponadnarodowych (takich jak WTO czy MFW) jest trudne, wymaga bardzo wysokich kompetencji, bezstronności i odpowiednich mechanizmów zapewniających wdrażanie rozstrzygnięć (rekomendacji) przy bardzo ograniczonych możliwości egzekucji (nakładania sankcji) w skali międzynarodowej.

S_W01, S_W02, S_W03, S_W04, S_U01, S_U02, S_U03, S_U04, S_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno z części handlowej, jak i finansowej egzaminu. Ocena końcowa jest średnią z obu części. Waga egzaminu końcowego 85%.

Uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, ale premiowane (1% łącznej sumy punktów za każdy wykład). Łączna suma premii wynosi 15% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński, Jan Michałek
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński, Jan Michałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)