Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU1ZKL
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz trening umiejętności praktycznych dot. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów

w zakresie badań marketingowych, z zastosowaniem różnorodnych metod i technik badań ilościowych i jakościowych, adekwatnie do celu i kontekstu.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, dyskusji, prac projektowych oraz ćwiczeń związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych wg wybranych metodyk i obszarów badawczych

Pełny opis:

Program zajęć:

1. Istota i znaczenie kapitału ludzkiego: geneza, prekursorzy i rozwój teorii dot. KL

2. Kapitał ludzki jako podstawa gospodarki opartej na wiedzy

3. Proces zarządzania kapitałem ludzkim. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zarządzanie zasobami pracy

4. Polityka kadrowa – modele zarządzania personelem

5. Metody rekrutacji i selekcji pracowników

6. Przywództwo i bycie dobrym menedżerem

7. Motywowanie: od teorii do praktycznych rozwiązań. Typy i rola wynagrodzeń

8. Komunikacja, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacji

9. Oceny pracownicze

10. Negocjacje pracownicze

Literatura:

Baron, A., Armstrong, M., 2008, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer Business

Pocztowski, A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy, metody, PWE

Golnau, W., Kalinowski, M., Litwin, J., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.PL

Kapitał ludzki i społeczny. Wybrane problemy teorii i praktyki, 2009, red. D. Moroń, Wrocław

Łukasiewicz, G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po ukończeniu przedmiotu student:

• Zna genezę i rozwój teorii dotyczącej kapitału ludzkiego i zarządzania nim

• Zna zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

• Rozumie różne teorie motywacji ludzi

• Rozumie teorię gospodarki opartej na wiedzy i rolę kapitału ludzkiego w niej

• Zna proces zarządzania zasobami ludzkimi

• Ma wiedzę na temat metod pomiaru kapitału ludzkiego

• Zna zasady rekrutacji i selekcji pracowników

• Rozumie zasady dot. pracy kierowniczej

• Zna reguły dot. sprawnej komunikacji oraz pracy zespołowej

• Rozumie reguły rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student:

• Potrafi określić rolę zarządzania kapitałem ludzkim w sukcesie strategicznym firmy

• Potrafi określić słabe i mocne strony różnych modeli zarządzania zasobami pracy

• Umie zdefiniować konsekwencje stosowania różnych podejść motywacyjnych

Kompetencje społeczne - postawy:

Po ukończeniu kursu student:

• docenia rolę świadomego i metodycznego zarządzania kapitałem ludzkim organizacji

• ma świadomość potrzeby inwestowania we własny kapitał ludzki

• ma potrzebę doskonalenia swojej wiedzy na temat zarządzania kapitałem ludzkim

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują ocenę na podstawie pisemnej pracy (esej naukowy) oraz egzaminu ustnego. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen składowych, przy czym obie oceny muszą być pozytywne (co najmniej 3).

Komponent badawczy:

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci są zobligowani do przygotowania eseju naukowego na wybrany z porozumieniu z wykładowcą temat dotyczący kapitału ludzkiego. Praca naukowa wymaga zebrania i krytycznej analizy aktualnej literatury przedmiotu, poprowadzenia wywodu naukowego (w stylu właściwym dla eseju naukowego) zorientowanego na zdefiniowany cel badawczy oraz prezentacji wniosków z badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Jarosław Górski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)