Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2HE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów zaocznych EP
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Mikro- i makroekonomia na poziomie średnim


Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii idei i teorii ekonomicznych. Dokonamy historycznej rekonstrukcji rozwoju ekonomii, czyli prezentacji idei i teorii na szerszym tle epoki, w kontekście czynników gospodarczych, politycznych i kulturowych. Wykład poprowadzony zostanie w taki sposób, aby słuchacz zauważył, że rozwój ekonomii cechuje się pewną logiką, że istnieje wewnętrzna historia ekonomii, której motorem jest dążenie do eliminacji błędów, większej poprawności i ścisłości teorii, a z drugiej strony można mówić o historii zewnętrznej, „popychanej” przez nowe zjawiska gospodarcze, stawiające nowe wyzwania dla teorii ekonomicznej. W różnych okresach odmienne jest znaczenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych dla rozwoju ekonomii.

Wykład kończy się kolokwium pisemnym. Kolokwium składa się z dwóch części: testu (30 pytań) oraz pytań problemowych (1 do wyboru z 4).

Pełny opis:

I. WPROWADZENIE I POCZĄTKI ROZWOJU

1. Ekonomia i historia ekonomii

2. Początki myśli ekonomicznej

3. Merkantylizm i fizjokratyzm

II. EKONOMIA KLASYCZNA

4. Wolność i bogactwo narodów: A. Smith

5. Rozdział i wzrost bogactwa: D. Ricardo

6. Kryzysy czy stabilność gospodarki: Malthus vs. Say

7. Synteza i zmierzch ekonomii klasycznej: J.St. Mill

III. REAKCJA NA EKONOMIĘ KLASYCZNĄ

8. Krytyka instytucji liberalnych i ekonomii klasycznej

9. Dialektyka rozwoju kapitalizmu: K. Marks

IV. REWOLUCJA MARGINALISTYCZNA

10. Początki analizy marginalistycznej

11. Rozwój analizy marginalistycznej

12. Teoria równowagi ogólnej: L. Walras

V. EKONOMIA NEOKLASYCZNA

13. Ekonomia neoklasyczna: A. Marshall

VI. INSTYTUCJONALIZM I SZKOŁA HISTORYCZNA

14. Analiza instytucji i typy idealne: T. Veblen i M. Weber

VII. EKONOMIA WSPÓŁCZESNA: NURT GŁÓWNY

15. Makroekonomia bezrobocia: rewolucja keynesowska

16. Synteza neoklasyczna

17. Rewolucja formalistyczna w ekonomii

18. Makroekonomia bezrobocia i inflacji: kontrewolucja monetarystyczna

19. Nowa makroekonomia: klasyczna vs. keynesistowska

VIII. EKONOMIA WSPÓŁCZESNA: POZA GŁÓWNYM NURTEM

20. Koordynacja i proces rynkowy: szkoła austriacka

21. Trendy w ekonomii instytucjonalnej

22. Podsumowanie

Literatura:

H. Landreth i D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2005 (drugie wydanie; można korzystać również z wyd. 1)

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, PWN, 1994 i wydania późniejsze.

B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa, 1998.

Efekty uczenia się:

Celem wykładu jest lepsze zrozumienie przez słuchaczy tego, jaką nauką jest ekonomia. Śledząc ewolucję teorii ekonomicznej, pojawianie się i zanikanie idei i teorii, mamy rzadką okazję do postawienia pytań o postęp w ekonomii lub kryteria rozróżniania pomiędzy "dobrymi" i "złymi" teoriami. W tym znaczeniu wykład z historii myśli ekonomicznej może być traktowany jako zachęta do głębszej refleksji nad ekonomią.

Po ukończeniu kursu student powinien:

- lepiej rozumieć współczesne teorie ekonomiczne

- znać historyczne uwarunkowania które doprowadziły do obecnego stanu ekonomii

- rozumieć historyczny kontekst w jakim powstają idee ekonomiczne

- umieć lepiej formułować argumenty we współczesnych sporach między konkurencyjnymi szkołami ekonomicznymi

KK03, KW01, KW02, KU01, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się kolokwium pisemnym. Kolokwium składa się z dwóch części: testu oraz pytań problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)