Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW049
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja i analiza organizacji i finansowania samorządu terytorialnego. W Polsce, podobnie jak w innych krajach samorząd odpowiada za 30% wydatków publicznych. Jest odpowiedzialny za realizację szeregu ważnych zadań (jak edukacja, kultura, zdrowie, transport w tym drogi, dostarczanie wody, zieleń miejska etc) Na zajęciach przedstawione zostaną ekonomiczne podstawy dla istnienia samorządu, podziału zadań publicznych, źródła finansowania tych zadań. Teoretyczne rozważania będą poparte prezentacją działania samorządu w Polsce.

Pełny opis:

1. Pojęcie decentralizacji. Zalety i problemy decentralizacji. Finanse samorządów a finanse publiczne

2. Zasady i sposoby podziału zadań publicznych. Zadania polskich samorządów

3. Szczególne problemy w produkcji lokalnych dóbr; zadania bieżące a zadania inwestycyjne

4. Sposoby i system finansowania lokalnych zadań. Podstawowe kategorie źródeł finansowania samorządu. Samorządowe podatki własne- rodzaje i problemy.

4.1. Lokalne podatki w polskich gminach

5. Dotacje i subwencje jako źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

5.1. Dotacje i subwencje dla polskich samorządów- środki pomocowe z UE.

6. Środki zwrotne i pozabudżetowe metody finansowania samorządów

6.1. Wykorzystanie instrumentów dłużnych w polityce finansowej polskich samorządów

6.2. Spółki komunalne i partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Literatura:

Podstawowe

P. Swianiewicz; Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja i polityki lokalne; Municipium; Warszawa 2009 (wybrane rozdziały)

Dodatkowe:

Bailey S. J. ; Local government economics. Principles and practice; MacMillan; 1999

Musgrave R i P; Public finance in theory and practice; McGraw-Hill; 1989

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę w zakresie organizacji i finansowania samorządu terytorialnego. Student ma wiedzę o przyczynach i skutkach decentralizacji finansów publicznych. Student rozumie zasady podziału zadań publicznych między szczeble administracji, przyczyny ograniczeń władztwa fiskalnego samorządów oraz problemy dofinansowania samorządów poprzez system transferów (dotacji i subwencji). Student ma wiedzę na temat problemów lokalnego zadłużenia oraz partnerstwa publiczno prywatnego

Student potrafi oceniać efekty decentralizacji, polityki podatkowej samorządów, wpływ systemu transferów na finanse samorządów oraz rządu.

Student ma świadomość stałej ewolucji lokalnego sektora publicznego i konieczność nieustannego uzupełniania wiedzy i umiejętności dotyczących tego sektora. Student rozumie interdyscyplinarny wymiar tej wiedzy (w szczególności z zakresu ekonomii, prawa i administracji, nauk politycznych, socjologii).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest kolokwium (40%) samodzielnie przygotowany referat (40%) Analiza przypadku – przygotowana w max 2 osobowej grupie (10%) omówienie (w formie karty lektury) 2 artykułów naukowych (10%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)