Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Law & Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZU2WW066
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Law & Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty wolnego wyboru dla II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Law & economics is one of the fastest developing and interdisciplinary areas of science. Thanks to economic analysis of law we can design the proper legal institutions. Law & economics reveals that economic tools shall be used within the research on different institutions, i.a. linked with crime or punishment.

Pełny opis:

Economic analysis of law aims to describe legal institutions using tools proper for economics. During classes students focus on the folllowing topics:

- Property rights

- Economic analysis of contract law

- Criminal law and economics

- Ex ante/ex post legal acts evaluation

The main aim of this course is to present available law & economics approaches to selected problems, as well as to introduce some skills necessary to conduct a new research. A discussion over actual legal aspects is welcome.

Literatura:

Cooter R., Ulen T., Law and Economics, IVth edition, Boston, Pearson/Addison-Wesley, 2004.

Schaefer H-B, Ott C., The economic analysis of civil law, Cheltenham, Edward Elgar 2005.

Wittman, D., A., [ed.], Economicy analysis of the law: selected readings, Blackwell Publishing, Malden, 2003.

Efekty uczenia się:

Knowledge:

Upon completion of the course a student knows basic law & economics approaches. He/she is able to recognize the complexity of institutional systems. A student is able to indicate the main motivations, criteria and tools to review the optimality of law.

Skills:

Upon completion of the course a student is able to discuss arguments in favor and against the importance of economic analysis of law. He/she is able to critically asses the current debate on the relationship between legal and economic institutions.

Social competences:

Upon completion of the course a student is able to present and justify his views in front of the class.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

Final grade will be based on the prepared essay quality

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)