Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM029
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie nieruchomościami i projektami inwestycyjnymi
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest zagadnieniem związanym z szeroko rozumianą działalnością

inwestycyjną. Szczególna uwaga zostanie poświecona problemom inwestycji rzeczowych, w tym m.in.

inwestycji w nieruchomości. Rozważany będzie poziom makro i mikroekonomiczny tych przedsięwzięć. W

zakresie gospodarowania nieruchomościami rozpatrywane będą apekty organizacyjne, finansowe i rynkowe.

Pełny opis:

Szczegółowy program:

W ramach seminarium będą omawiane zagadnienia niezbędne dla poprawnego przygotowania prac

magisterskich, a w szczególności:

1. Gospodarka nieruchomościami:

-Analiza lokalizacji inwestycji

-Badania rynku nieruchomości (np. rynek nieruchomości komercyjnych w Warszawie)

-Bankowość hipoteczna i listy zastawne

-Działalność instytucji na rynku nieruchomości

-Facility Management

-Leasing nieruchomości

-Modele inwestycyjne dla inwestowania w nieruchomości

-Rachunki powiernicze (escrow)

-Systemy finansowania mieszkalnictwa

-Zarządzanie finansowe nieruchomością

-Zarządzanie portfelem nieruchomości

-Zasady sporządzania planu zarządzania nieruchomością

2. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi:

-Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

-Fundusze inwestycyjne (otwarte, zamknięte)

-Metody oceny projektów inwestycyjnych

-Modele lokalizacyjne i gospodarka przestrzenna

-Sposoby finansowania inwestycji

-Zarządzanie portfelem inwestycji

-Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Forma zaliczenia:

Przygotowanie referatu związanego z pisaną pracą magisterską (w ostatnim semestrze seminarium).

Literatura:

Gostkowska-Drzewicka T. (red.), Projekty inwestycyjne, Gdansk 1999

Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami, Warszawa 2000

H. Johnson, Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

Alexander A., Muhlebach R., Managing and Leasing Commercial Properties, New York 1994

Brown G. R., Matysiak G. A.,Real Estate Investment, London, 2001

Brzeski W.J. "Vademecum zarządcy nieruchomości", Kraków 2003

Kucharska-Stasiak E., "Nieruchomość a rynek" Lódz 1998

Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Lódz 2000

Shopping Center Marketing, International Council of Shopping Centers, NY, 2001

Śliwinski B., Specyfika rynku nieruchomości komercyjnych, Warszawa 2002

Śliwinski B., Wspomaganie decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych, Warszawa 2001

Sobczak A., Plany zarzadzania nieruchomością, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)