Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia, filozofia i metodologia ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM061
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia, filozofia i metodologia ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z krytycznym spojrzeniem na ekonomię, a więc analiza zarówno wybranych problemów w teorii ekonomii z punktu widzenia filozofii nauki, czy też studia nad rozwojem ekonomii w perspektywie historycznej. Celem zajęć jest wsparcie studentów w przygotowywaniu prac magisterskich

Pełny opis:

W obszarze filozofii i metodologii ekonomii analizowane będą m.in. następujące zagadnienia:

1. Natura praw ekonomicznych – czy uniwersalne, czy zależne od kontekstu, czy mające charakter niezmiennych praw natury, itp.

2. Modele ekonomiczne – jak wyjaśniać za pomocą modeli, które nigdy nie są idealnym odwzorowaniami rzeczywistości gospodarczej? Jakie są relacje pomiędzy modelami a teorią ekonomii?

3. Metody wyjaśniania w ekonomii – m.in. czy wyjaśnić to dokonać subsumpcji pod prawa?

4. Kwestia relacji pomiędzy mikro- a makroekonomią – czy makro teorię można zbudować na mikroekonomicznym fundamencie?

5. Granice ekonomii – problem ekspansjonizmu i imperializmu ekonomii; status nowych podejść badawczych, np. neuroekonomii, itp.

6. Metody porównywania teorii ekonomicznych – weryfikacja, falsyfikacja, czy potrzeba zupełnie innych metod/kryteriów?

W obszarze historii myśli ekonomicznej to, jakie będziemy analizować kwestie zależało będzie od zainteresowań uczestników seminarium.

Literatura:

Hardt Ł. (2013), Studia z reailstycznej filozofii ekonomii, Warszawa: C.H. Beck.

Hausman D. (2007), The Philosophy of Economics. An Anthology, Cambridge: CUP.

Reiss J. (2013), The Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction, New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- zna podstawowe koncepcje z zakresu filozoficznej refleksji nad ekonomią;

- potrafi wykorzystywać wybrane koncepcje z filozofii nauki do metodologicznej refleksji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu teorii ekonomii;

- potrafi krytycznie spojrzeć na wybrane zagadnienia w teorii ekonomii;

- zna historię rozwoju ekonomii.

Umiejętności:

Student potrafi przygotować pracę magisterską, zgodnie z wymogami WNE UW.

Umiejętności społeczne:

Student potrafi prowadzić dyskusję w grupie seminaryjnej i efektywnie współpracować z promotorem

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru odbędzie się na podstawie konspektu pracy; ocena za drugi/trzeci semestr będzie oceną za przygotowaną pracę, zgodnie z zasadami oceniania prac obowiązującymi na WNE UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)