Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Banki, systemy bankowe, kryzysy finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM091
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Banki, systemy bankowe, kryzysy finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium jest adresowane do studentów zainteresowanych tematyką bankowości oraz kryzysami finansowymi. Przedmiotem prac magisterskich mogą być zagadnienia dotyczące instytucji banku, modeli systemów bankowych, zmian systemowych i ich uwarunkowań, bankowości centralnej. Druga grupa tematów odnosi się do kryzysów finansowych i ich wpływu na kształt systemu bankowego poszczególnych państw oraz cech systemu bankowego w ujęciu uniwersalnym. Prace mogą mieć charakter monografii, studiów porównawczych, ich przedmiotem może być analiza wybranych aspektów w/w zagadnień.

Pełny opis:

Problematyka prac magisterskich powinna odnosić się do przedstawionych niżej grup zagadnień.

Formowanie się nowoczesnej bankowości: geneza, analiza porównawcza.

Systemy bankowe wybranych państw, ujęcie porównawcze. Systemy bankowe w XX wieku, odmienności i podobieństwa, czynniki kształtujące.

Bankowość narodowa i transnarodowa, rozwój, znaczenie.

Bankowość centralna: geneza, ewolucja pozycji i funkcji, polityka pieniężna od epoki Gold Standard do końca XX wieku. Bankowość centralna w kontekście integracji walutowych: historyczne unie monetarne a europejska unia walutowa w XX wieku.

Kryzysy bankowe, wybrane przypadki kryzysów bankowych i walutowych, mechanizm kryzysów i ich koszty, kryzysy a struktury systemu bankowego.

Stabilność systemu bankowego, sieć bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, systemy ostrzegawcze, koszty kryzysów.

Literatura:

Podstawową bazę źródłową stanowią opracowania i artykuły, wybrane źródła drukowane, zasoby internetowe instytucji finansowych (m. in. MFW, Bank Światowy, banki centralne, NBER); portal Business Perspectives z dostępem do artykułów czasopisma "Banks and Bank Systems" http://businessperspectives.org; kolekcja JSTOR (artykuły opublikowane w najważniejszych czasopismach zagranicznych) dostępna w BUW.

Wybrane opracowania:

Adalet M., The Effect of Financial Structure on crises: Universal Banking in Interwar Europe, 2009, Working Paper 0910, Tusiad Koc University.

Baka W., Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Warszawa 1998.

Baka W., Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, Warszawa 2005.

Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, red. L. Oręziak, B. Pietrzak, Warszawa 2000.

Bordo M. D., MacDonald R., The Inter-War Gold Exchange Standard: Credibility and Monetary Independence, NBER, “Working Paper”, Aug. 2001, No. 8429.

Bordo M. D., The Lender of Last Resort: Alternative Views and Historical Experience, Federal Reserve Bank of Richmond, “Economic Review”, Jan./Feb.1990. http://richmondfed.org.publications/research.

Bordo M. D.., The Classical Gold Standard: Some Lessons for Today, Federal Reserve Bank of St. Louis, May 1981. www.research.stlouisfed.org/publicationas.

Bordo M., Eichengreen B., The Rise and Fall of a Barbarous Relic: The Role of Gold in the International Monetary System, NBER, Working Papers, 1998, No 6436.

Calomiris C., Gorton G., The Origins of Banking Panic: Models, Facts and Bank Regulation, University of Chicago Press, Chicago 1991.

Cameron R. (red.) Banking and Economics Development. Some Lessons from History, Oxford 1972.

Cameron R., Bovkin V. I.(red.), International Banking 1870-1914, New York 1991.

Capie F. H. (red.), History of Banking 1650-1850, London 1993.

Capie F., Key developments in the history of central banking, Joint Deutsche Bundesbank/Bank of Finland 2008.

Capie F., Goodhart Ch., Schnadt N., The development of central banking, Cambridge University Press 2012 (LSE Research Online).

Cull R., Senbel L., Sorge M., Deposit Insurance and Bank Intermediation in the Long Run, BIS Working Papers, July 2004, No 156.

De Soto H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.

Działanie banków uniwersalnych. Wybrane problemy, pr. zb., AE Katowice 2000.

Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses, “European Economy” 2009/7, European Commission 2009.

Eichengreen B., Sachs J., Exchange Rates and Economic Recovery in 1930s. NBER, Working Paper Series, 1984, No. 1984.

Eijffinger S., J. de Haan, The Political Economy of Central Bank Independence, Special Papers in International Economics, May 1996, no 19.

Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, red. I. Pyka, J. Cichorska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.

Gruszczyński M., Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu Warszawa 2013

Grzywacz J., Upadłość i sanacja banków w Polsce, IFGN SGH, Warszawa 1997.

Hryckiewicz-Gontarczyk A., Anatomia kryzysów bankowych, Poltext Warszawa 2014.

Iwanicz - Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, SGH Warszawa 2000.

Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE Warszawa 2002.

Kahn C., Santos J., Allocating bank regulatory powers: lender of last resort, deposit insurance and supervision, BIS Working Papers, Aug. 2001, No. 102

Kaminsky G., Currency and Banking Crises: The Early Warning of Distress, IMF Institute, Dec. 1999

Kaminsky G., The Twin Crisis: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, International Finance Discussion Papers, March 1996, No. 544.

Kindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Warszawa 1999.

Kokoszczyński R., Pietrzak B.(red.), Bankowość centralna od A do Z, NBP Warszawa 2007

Krugman P., Currency Crises, The University of Chicago Press, Chicago and London 2000.

Kulawik J., Deregulacje systemów bankowych w wybranych krajach, „Bank i Kredyt” 2004/8.

Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924-1936. W systemie Gold Exchange Standard, WUW Warszawa 2013.

Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Warszawa 2001.

Morawski M., Historyczne źródła współczesnych systemów bankowych, Zeszyty Naukowe WSIiZ, Rzeszów 1998, nr 1.

Morawski W., Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, SGH Warszawa 1996.

Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza, bankowości i kredytu, TRIO, Warszawa 2002.

Nędzyński K., Rola złota w polityce pieniężnej. Teoria monetarna w modelu ekonomii podaży, Materiały i Studia NBP, 2003, nr 168.

Oręziak L., System bankowy Stanów Zjednoczonych – dotychczasowy rozwój i kierunki zmian „Bank i Kredyt” 2000, nr 4.

Reinhart C.M., Rogoff K. S., Banking Crises: An Equal Opportunity Menace, Harvard – NBER, 2008.

Rousseau P., Historical perspectives on financial development and economic growth, NBER Paper Series, no 9333, Nov. 2002.

Solarz J. K., Rozwój systemów bankowych, Warszawa 1996.

Solarz J., W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski, MiS, 1994, nr 48.

Sołowij T., Rynek pieniężny i stopa procentowa w Polsce, Warszawa 1939.

Stefański M., Polski system bankowy w okresie transformacji (1996-2003) wybrane zagadnienia, BiK 2005/2.

Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, “Bezpieczny Bank” 2005, nr 1.

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, „Materiały i Studia” NBP, 2004, z. 179.

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia” NBP, 2004, z. 173.

The consequences of the global financial crisis. The rhetoric of reform and regulation, ed. W. Grant, G. K. Wilson, Oxford University Press, 2012.

Wyczański P., System bankowy w Polsce w latach 1989-1990, „Bank i Kredyt” 2007/2.

Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, „Materiały i Studia” NBP 2002, z. 145.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu seminarium student zna czynniki determinujące proces ewolucji bankowości komercyjnej, zasady i cele działalności banków centralnych. Rozumie mechanizm kryzysu bankowego i jego znaczenie dla przemian systemów bankowych i ich otoczenia prawno-instytucjonalnego. Rozumie genezę integracji monetarnej i źródła jej powodzenia/niepowodzenia Rozumie rolę czynników historycznych jako determinant różnych modeli współczesnej bankowości.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu kursu student potrafi formułować pytania i hipotezy (tezy) badawcze, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, samodzielnej analizy tekstów naukowych, zbierania i selekcji danych. Potrafi wyjaśnić wpływ przemian gospodarczych na charakter i funkcje instytucji finansowych oraz znaczenie tych instytucji dla rozwoju gospodarki.

KOMPETENCJE

Po ukończeniu kursu student umie dokonywać krytycznej analizy źródeł, stanowisk różnych autorów, przesłanek i argumentów, interpretować i formułować samodzielne wnioski. Zajęcia kształcą samodzielność analizy, umiejętność wypowiedzi publicznych, komunikacji prezentacji, dyskusji, krytyki i obrony własnych poglądów.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja fragmentów pracy, które podlegają systematycznej ocenie przez prowadzącą seminarium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)