Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza zastosowań technologii ICT w przedsiębiorstwach i bankach. Gospodarki elektroniczne i oparte na wiedzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZZSM092
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza zastosowań technologii ICT w przedsiębiorstwach i bankach. Gospodarki elektroniczne i oparte na wiedzy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie dla I i II roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przedmiotem seminarium magisterskiego są nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT, Information Communication Technologies), systemy informatyczne, jak i metody zarządzania, specyfika ich zastosowań, wdrożeń oraz innowacyjnych oddziaływań w przedsiębiorstwach, w gospodarce (dziś nazywanej opartą na wiedzy, elektroniczną, także współdzielenia zasobów) – narodowej, lokalnej, i w skali międzynarodowej, globalnej, i w społe-czeństwie (dziś określanym informacyjnym).

Pełny opis:

Przedmiotem seminarium magisterskiego są nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT, Information Communication Technologies), systemy informatyczne, jak i metody zarządzania, specyfika ich zastosowań, wdrożeń oraz innowacyjnych oddziaływań w przedsiębiorstwach (organizacjach), w gospodarce, narodowej, lokalnej, i w skali międzynarodowej (dziś nazywanej opartą na wiedzy, elektroniczną, także współdzielenia zasobów), i społeczeństwie, dziś określanym jako informacyjne.

Tematyka seminarium obejmuje problematykę technologii ICT, stosowanych w gospodarce, jej segmentach (sektorach) i różnych typach podmiotów – przedsiębiorstw (organizacji), np. w handlu i usługach, przemyśle, podmiotach użyteczności publicznej (m.in. banki, giełdy), czy administracji (publicznej), też nowych koncepcji zarządzania, w tym bazujących na IT.

Z jednej strony, rozpatrywane może być: funkcjonowanie i specyfika podmiotów, sektorów, gospodarek, w warunkach konkurencyjnych, a z drugiej, same innowacyjne technologie i systemy ICT oraz metody zarządzania, wdrażane i stosowane w przedsiębiorstwach, innych organizacjach, w gospodarce, społeczeństwie, czy możliwe do zastosowania, i uzyskiwania korzyści ekonomicznych.

Szczególną uwagę poświęcono:

• alternatywnym systemom na rynkach finansowych,

• zmianom w gospodarce, skutkiem upowszechniania crowdfundingu i crowdsourcingu,

• systemom współdzielenia zasobów (sharing economy).

Tematyka podejmowanych prac magisterskich wynika z zainteresowań studentów. Między innymi proponowane są następujące grupy tematów:

• Systemy i technologie ICT w gospodarce, jej sektorach i różnorodnych typach podmiotów. Innowacje technologiczne i produktowe.

• Alternatywne systemy na rynkach finansowo-bankowych.

• Crowdfunding jako alternatywna metoda pozyskiwania kapitału). Ekonomika finansowania społecznościowego.

• Systemy współdzielenia zasobów (sharing economy).

• Crowdsourcing w działalności przedsiębiorstwa.

• Elektronizacja usług w sferze opieki medycznej oraz administracji publicznej.

• Aukcje tradycyjne vs. elektroniczne. Inwestycje alternatywne.

• Systemy logistyczne. Integracja systemów w warunkach krajowych i międzynarodowych, np. Unii Europejskiej.

• Systemy informatyczne zarządzania, w tym zintegrowane.

• Systemy Big Data. Nowe kategorie systemów i obszary ich oddziaływań.

• Ekonomika Internetu. Sektorowe, przestrzenne i w układzie międzynarodowym analizy rozwoju systemów e-biznesu.

• Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, wspomagane ICT. Zarządzanie: jakością; projektami; zasobami ludzkimi; zmianą; wiedzą i kompetencjami; zarządzanie kryzysowe (problematyka disaster recovery).

• Pomiar zjawisk trudno mierzalnych, np. działalności informacyjnej w gospodarce, pomiar informacji, jako podstawowej kategorii ekonomicznej. Rozwój sektora informacyjnego (informacji i wiedzy) w gospodarce.

• Społeczeństwa informacyjne i gospodarki oparte na wiedzy.

Zainteresowania seminarium mogą obejmować także inne obszary (nie zestawione na w./wym. wykazie), dziedziny, do uzgodnienia z prowadzącym seminarium.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie w zależności od tematów prac studentów.

Do niektórych zajęć mogą być przydatne następujące autorskie prace:

1. Dziuba D.T. (2016): The Economics of Crowdfunding. Current Research Issues. Wyd. Drugie, Warsaw.

2. Dziuba D.T. (2015): Ekonomika crowdfundingu. Zarys Problematyki badawczej. Difin, Warszawa.

3. Dziuba D.T. (2012): Crowdsourcing w kształtowaniu elektronicznych rynków pracy. Nowy Dziennik, W-wa.

4. Dziuba D.T. (2010): Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa.

Szczegółowa literatura, wynikająca z zainteresowań studentów podawana jest na zajęciach.

Efekty uczenia się:

A) wiedza

1. Student ma pogłębioną wiedzę o obszarach zastosowań nowych technologii informacyjnych, wynikających z tematyki seminarium magisterskiego.

2. Student ma wiedzę na temat oddziaływań nowych technologii informacyjnych w gospodarce i społeczeństwie.

3. Student ma wiedzę na temat zasad pisania pracy magisterskiej.

4. Student ma wiedzę z zakresu poszukiwania i wykorzystywania źródeł literaturowych.

5. Student ma wiedzę na temat organizowania pracy, tworzenia planu pracy.

6. Student ma wiedzę na temat formułowania celów (tez), stawiania i weryfikacji hipotez badawczych.

B) umiejętności

1. Student nabywa umiejętności samodzielnego pisania pracy magisterskiej.

2. Student umie formułować i weryfikować hipotezy badawcze. Umie interpretować uzyskane wyniki badań.

3. Student umie zaplanować swoją pracę, tworzyć plan pracy.

4. Student nabywa umiejętności poszukiwania i wykorzystywania źródeł literaturowych.

5. Student dysponuje umiejętnościami w zakresie analizy problemów ekonomicznych na potrzeby informatyzacji przedsiębiorstw. Dysponuje umiejętnościami stosowania metod krytycznej analizy zjawisk ekonomicznych.

6. Student potrafi zidentyfikować korzyści i ograniczenia inwestycji w IT w gospodarce. Umie zidentyfikować czynniki wpływające na efektywność takich wdrożeń.

7. Student potrafi przygotować opracowanie zadanego problemu oraz zaprezentować je na forum grupy. Współpracuje przy tworzeniu prezentacji.

8. Student nabędzie umiejętności formułowania i wymiany poglądów.

C) kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość ogromnej roli, jaką w społeczeństwie i gospodarce odgrywają nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

2. Student rozumie konieczność wykorzystywania nowoczesnych technologii ICT we współczesnych instytucjach rynkowych, w gospodarce opartej na wiedzy i społeczeństwie informacyjnym. .

3. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy związanej z systemami informatycznymi, które z uwagi na swój dynamiczny rozwój stwarzają coraz to nowe możliwości dla gospodarki i społeczeństwa.

4. Student będzie w stanie zrozumieć konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki, wywołane rozwojem nowych technologii informacyjnych.

5. Student rozumie współzależności w ramach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej (elektronicznej).

6. Student zna i rozumie zagadnienia prawne związane z wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.

7. Student wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

Ukończenie zajęć zwiększa kompetencje uczestników na rynku pracy, daje im podstawy teoretyczne, analityczne i praktyczne z zakresu tematycznego obejmowanego przez seminarium magisterskie.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia oceniane są: aktywne uczestnictwo w seminarium, opracowywanie i wygłaszanie prezentacji, postępy w przygotowywaniu pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Dariusz Dziuba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziuba
Prowadzący grup: Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, Dariusz Dziuba, Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)