Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1MIKR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza.

Pełny opis:

Wykład wprowadza słuchaczy w problematykę teorii ekonomii na poziomie aktywności państwa, polityki ekonomicznej, sektora prywatnego i publicznego, działalności władz monetarnych, wyboru celów gospodarczych w skali kraju i regionu.

Literatura:

Wykład ma charakter autorski i w znacznym stopniu opiera się na krajowych publikacjach książkowch, w zakresie właściwym dla słuchaczy nieekonomicznych kierunków studiów.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć ekonomicznych, stosowanych w teorii ekonomii w ujęciu mikro, w perspektywie rynku i podmiotu gospodarującego. Dowiaduje się między innymi jakie są rodzaje rynków, na czym polega wybór konsumenta i jego poczucie użyteczności, jakie są podstawowe elementy decydowania i wyborze skali i wielkości produkcji, jak funkcjonują różne rodzaje podmiotów gospodarujących, co to są struktury rynkowe i jak wpływają na praktykę działania firm, na czym polega specyfika rynku pracy i innych czynników produkcji, co to są efekty zewnętrzne, co charakteryzuje konkurencje doskonałą, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol.

Umiejętności – powinien czytać teksty ekonomiczne publikowane w prasie ze zrozumieniem, prawidłowo oceniać odpowiednie użycie terminologii, samodzielnie formułować wnioski, rozumieć praktykę fukcjonowania przedsiębiorstw różnego typu

Kompetencje ¬– przedmiot tworzy podstawę dla innych (dziennikarskich) przedmiotów dla umiejętnego, opartego właśnie na kompetencji samodzielnego redagowania tekstów ekonomicznych, poświęconych gospodarce, przedsiębiorstwom, rozmaitym rynkom i zachodzącym na nich zjawiskom.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – metoda podawcza (elementy konwersatoryjne)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)