Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-D2ETZA
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: ID-DZIENNE I STOPIEŃ 2 semestr, 1 rok (specjalność Logistyka i marketing w mediach)
ID-DZIENNE I STOPIEŃ 2 semestr, 1 rok (specjalność Technologie informacyjne mediów)
LM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

"Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami etycznymi wynikającymi z logistyki mediów. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:

- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad, które mają uświadomić studentom, że cała filozofia mediów ma jednoznacznie etyczne podłoże

- na założeniach praktycznych czyli na analizie unormowań zarówno etycznych jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem mediów w demokratycznym państwie prawnym.

"

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza teoretyczna i praktyczna powszechnie uznanych zasad i norm etycznych. Student ma otrzymać wiedzę, która pozwoli mu świadomie stosować w praktyce zawodowej standardy etyczne i warsztatowe, ułatwić podejmowanie trudnych decyzji i rozwiązywanie dylematów moralnych. Zajęcia powinny ukształtować taki rodzaj wrażliwości etycznej, który będzie przekładał się na świadomą odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Pozwoli też na umiejętność uzasadniania wyborów, których dokonuje w pracy zawodowej, a które wiążą się z dramatem wyboru dobra, którego się broni i dobra, które się narusza. Celem zajęć jest więc internalizacja podstawowych wartości etycznych tak aby student potrafił je aplikować w pracy zawodowej.

Literatura:

G. D. Chryssides, J. W. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999,

Przewodnik o etyce (pod red.) P. Singera, KiW, Warszawa 1998,

R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, PWN, Warszawa 1996,

G. Makowski, Korupcja jako problem społeczny, TRIO, Warszawa 2008,

M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Ossolineum, Wrocław 1994,

M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1997,

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, PWN, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student posiada wiedze na temat podstawowych standardów etycznych i ich znaczenia dla praktyki zawodu dziennikarza

Umiejętności

- rozróżnia i potrafi stosować standardy i zasady istniejące w obowiązujących kodeksach etycznych

- potrafi rozwiązywać dylematy moralne

Inne kompetencje

- ma większą świadomość konsekwencji swoich czynów i ma świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, praca semestralna, obecność na zajęciach i egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Raczkowska
Prowadzący grup: Agata Raczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Raczkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)