Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-D1GNKS
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE II STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd głównych nurtów kultury od przełomu XIX/XX wieku do dziś uwzględnia zarówno elementarne uporządkowanie diachroniczne (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii zmiany kulturowej), jak też analizy szczegółowe wybranych zjawisk kultury. Omówione zostaną również cechy podstawowych procesów kulturowych, wyodrębnianych i opisywanych w porządku myśli filozoficznej oraz wybranych paradygmatów estetycznych. Zajęcia ćwiczeniowe umożliwią studentowi samodzielną interpretację zjawisk kultury światowej i polskiej oraz pozwolą na rozumienie miejsca i perspektyw rozwoju tejże kultury we współczesnym świecie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu, na który składa się cykl 30 godz. wykładów oraz 30 godz. zajęć ćwiczeniowych, jest zaprezentowanie panoramy kultury ludzkiej od przełomu XIX/XX stulecia do czasów najnowszych. Rozległość problematyki wymaga doboru tematów szczegółowych oraz ich omówienia według dwóch ogólnych porządków. Jednym z nich jest prezentacja dziejów kultury w ujęciu diachronicznym z uwzględnieniem chronologii zmian kulturowych oraz prezentacją pogłębionej analizy tychże węzłowych momentów (uwarunkowanych historycznie, społecznie i estetycznie), realizowanych w poszczególnych nurtach kultury, mających swoje typowe realizacje na gruncie zasadniczych dyscyplin sztuki (literatury, plastyki, teatru, filmu, architektury, muzyki). Drugi porządek omawiania nurtów kultury, wyodrębnianych we wskazanym okresie, wyznaczony jest myśleniem o długim trwaniu tendencji modernistycznych, jak również o możliwości i potrzebie synchronicznego rozpoznawania kategorii, motywów, tendencji i różnorodnie dookreślanych paradygmatów kulturowych, realizowanych w praktyce twórczej oraz rozpoznawalnych w poszczególnych artefaktach. Obie, komplementarne względem siebie, metody analizy, składające się na prezentację cech specyficznych kultury oraz dostępnych perspektyw jej rozumienia, tworzyć mają podstawy do samodzielnej interpretacji zjawisk kultury współczesnej i wyposażyć studenta w narzędzia umożliwiające mu własną ocenę jakości i wartości dostępnych tekstów kultury. Celem implikowanym przedmiotu jest zatem stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli na temat kultury oraz – jeszcze bardziej personalistycznie – do świadomego określania własnego miejsca w kulturze oraz kształtowania postaw wobec jej dziedzictwa. Wszystkie te umiejętności są niepomijalną składową procesu komunikacji zarówno w aspekcie społecznym, jak też medialnym, co wpływa bezpośrednio na skuteczność tegoż procesu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas opisywanych tu zajęć powinny zatem dodatkowo sprzyjać usprawnieniu i poszerzeniu kompetencji komunikacyjnych studentów.

Nakład pracy studenta:

Forma zajęć wykład = 30 godzin + konwersatorium = 30 godzin. Razem: 60 godzin

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć

2 godz. tyg. = 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu = 30 godzin

Razem = 120 godzin

Literatura:

M. Porębski, Granica współczesności 1909-1925, WAiF, Warszawa 1989.

M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, WAiF, Warszawa 1986.

A. Turowski, Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, Universitas, Kraków 2000.

Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał R. Nycz, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997.

Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

A. Benoit-Dusausoy (pod red.), Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, Gdańsk 2011.

K. Braun, Wielka Reforma Teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia, Wrocław 1984.

J. Clair, La responsabilite de l’artiste. Les avant-gardes entre terreur et raison, Paris 1997.

A. Gehlen, Sociologia ed estetica della pittura moderna, Napoli 2011.

E. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997.

E. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011.

P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, 2010.

A. Mencel i inni, Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX, Warszawa 2006.

M. De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano 2012.

W. Muschg, Tragiczne dzieje literatury, Warszawa 2010.

L. Shiner, The Invention of Art. A Cultural History, Chicago 2001.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

Wiedza

1/ ma uporządkowaną wiedzę o zmianach kulturowych w XX i XXI wieku oraz ich relacji wobec różnorodnych aspektów procesu historycznego,

2/ posiada pogłębioną wiedzę na temat źródeł filozoficznych i estetycznych kultury współczesnej,

3/ zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa oraz elementarne pojęcia z dziedziny historii sztuki,

4/ zna cechy charakterystyczne głównych nurtów kultury XX i XXI wieku.

Umiejętności

1/ rozpoznaje i wyodrębnia cechy głównych nurtów kultury minionego i obecnego stulecia,

2/ określa i uzasadnia znaczenie kultury wizualnej i audialnej dla człowieka współczesnego,

3/ wskazuje i wyjaśnia rolę mediów w kulturze i wpływ kultury na procesy mediatyzacji (na sposoby opisania i rozumienia świata),

4/ stosuje zdobytą wiedzę do samodzielnej analizy zjawisk kultury współczesnej, a także do interpretacji tych zjawisk oraz interpretacji wybranych artefaktów.

Kompetencje społeczne

1/ jest świadomym uczestnikiem kultury, co oznacza, że samodzielnie i w sposób racjonalny kształtuje własny profil uczestnictwa w kulturze i potrafi ten wybór uzasadnić,

2/ dostrzega i rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej i/lub ustnej (ostateczna decyzja o formie zaliczenia podjęta zostanie w uzgodnieniu ze studentami do połowy grudnia).

Ocena końcowa (zaliczenie z oceną z wykładu) stanowi średnią z:

1) oceny z testu terminologicznego (pytania otwarte),

2) oceny z testu wizualnego

3) oceny efektów uczenia się osiągniętych w ramach zajęć ćwiczeniowych (tzw. "ocena wewnętrzna")

Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych (zal.) - na podstawie bieżącej oceny przygotowania do zajęć oraz aktywności podczas nich (udział w dyskusji), a także zaliczenia śródsemestralnych prac, zadań ćwiczeniowych i testów kontrolnych.

Zajęcia, testy, prace oraz rozmowy końcowe realizowane będą w trybie zdalnym.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieślak
Prowadzący grup: Robert Cieślak, Anna Jawor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cieślak
Prowadzący grup: Robert Cieślak, Paulina Orłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)