Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia wdrożeniowe (I rok nauki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DO-WDR-I
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia wdrożeniowe (I rok nauki)
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi narzędziami pozwalającymi wprowadzić badania archeologiczne z fazy naukowej w fazę wdrożeniową i praktyczną. Student zapozna się z różnymi modelami funkcjonowania przedsiębiorstw czy instytucji, w których lub dzięki którym może realizować swoje projekty, odbywać praktyki, doskonalić umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych oraz rozwijać umiejętności miękkie, w tym odpowiedzialność za dziedzictwo archeologiczne czy zachowania etyczne.

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć również kompetencje studentów związane z komunikacją interpersonalną i pracą w zespole. W dalszej części zdobyta wiedza oraz umiejętności wdrażane będą w konkretny projekt wdrożeniowy (projekt wystawy, ścieżki dydaktycznej, ochrony stanowiska archeologicznego, imprezy plenerowej, etc.).


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć również kompetencje studentów związane z komunikacją interpersonalną i pracą w zespole. W dalszej części zdobyta wiedza oraz umiejętności wdrażane będą w konkretny projekt wdrożeniowy (projekt wystawy, ścieżki dydaktycznej, ochrony stanowiska archeologicznego, imprezy plenerowej, etc.)

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć również kompetencje studentów związane z komunikacją interpersonalną i pracą w zespole. W dalszej części zdobyta wiedza oraz umiejętności wdrażane będą w konkretny projekt wdrożeniowy (projekt wystawy, ścieżki dydaktycznej, ochrony stanowiska archeologicznego, imprezy plenerowej, etc.).

Szczegółowe treści programowe uzależnione będą od poszczególnych prowadzących oraz od studentów (tematów ich prac, pomysłów, kierunków, specjalizacji).

Podstawowe treści programowe obejmą:

1. Wprowadzenie. Wyzwania i perspektywy. Podstawy organizacji i zarządzania projektem wdrożeniowym związanym z badaniami archeologicznymi i dziedzictwem archeologicznym.

2. Wdrożenie w praktyce - planowanie budżetu, określenie i weryfikacja potrzeb odbiorcy/klienta (np. zwiedzających, organizacje pozarządowe, firmy IT, etc.), ryzyko niepowodzenia i oszacowanie jego oddziaływania.

3. Specyfika i znaczenie kompetencji w pracy wdrożeniowej. Elementy procesu komunikowania się. Role w projekcie. Zalety i wady pracy w projekcie wdrożeniowym. Zasady prowadzenia pracy.

4. Zarządzanie wdrożeniem i strategia wdrażania projektu. Tworzenie dokumentacji wdrożeniowej.

5-12. Praca nad konkretnym wybranym projektem.

13. Ocena wyników pracy.

Literatura:

Podstawowa zalecana literatura:

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie teoria i praktyka, Warszawa 2004

Ashworth G., Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015

Chowaniec R., Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Metody edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010

Chowaniec R., Więckowski W. (red.), Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, BAR International Series 2443, Oxford 2012 (wybrane teksty)

González-Ruibal A., 2007. Making things public: Archaeologies of the Spanish Civil War, Public Archaeology 6.4, 2007, s. 203–226

Smith L., Uses of Heritage, New York 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza

zna terminologię i pojęcia stosowane w metodyce badań archeologicznych, antropologii kultury, historii, geologii, geografii; K_W02

ma szczegółową, specjalistyczną wiedzę o społecznościach pradziejowych, starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; K_W06

ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury zajmujących się dziedzictwem archeologicznym; K_W07

rozumie złożone zależności między archeologią a innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi, z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; K_W10

ma szczegółową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju archeologii; K_W11

zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa; K_W15

zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej i badań archeologicznych; K_W16

zna zasady etyki zawodowej archeologa; K_W17

zna zasady funkcjonowania prywatnych firm archeologicznych, muzeów oraz struktur konserwatorskich i instytucji ochrony dziedzictwa archeologicznego; K_W18

ma wiedzę o zasadach i możliwościach zdobywania funduszy na badania naukowe i prace archeologiczne; K_W19

Umiejętności

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji; K_U01

potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień w celu stworzenia projektu; K_U03

potrafi dokonać doboru metody prezentacji wyników swoich badań, wykorzystując także zaawansowane metody informacyjno-komunikacyjne; K_U09

potrafi prezentować wyniki swoich badań zróżnicowanym kręgom odbiorców; K_U10

potrafi kierować pracami zespołu, samodzielnie podejmując i inicjując zadania badawcze; K_U14

potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołów, przyjmując w nim różne role, i komunikować się z grupą oraz dobierać narzędzia odpowiednie do rozwiązywania problemów związanych z pracą grupową; K_U15

potrafi samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do rozwoju własnej kariery naukowej; K_U20

Kompetencje

jest gotów do uznania istotnego znaczenia artefaktów, ekofaktów i źródeł pisanych jako elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości; K_K02

jest gotów do upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i podkreślania jego znaczenia dla zrozumienia procesu przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych, od czasów najdawniejszych do współczesności; K_K06

potrafi efektywnie inicjować współpracę ze społeczeństwem w zakresie przygotowywanych projektów wdrożeniowych; K_K08

jest gotów do podejmowania inicjatyw mających na celu promocję, upowszechnianie i ochronę dziedzictwa kulturowego; K_K09

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; K_K15

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Błaszczyk, Dariusz Szeląg
Prowadzący grup: Dariusz Błaszczyk, Ireneusz Jakubczyk, Dariusz Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)