Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Between the Seas. Change in the Arabian Peninsula and the Levant in the first millenium C.E. (ZIP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DTARA
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Between the Seas. Change in the Arabian Peninsula and the Levant in the first millenium C.E. (ZIP)
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Translatoria dla studiów dziennych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Celem zajęć jest analiza zmian zachodzących na obszarze Lewantu i

Półwyspu Arabskiego w I-ym tysiącleciu n.e. w perspektywie globalnej wymiany pomiędzy

ośrodkami cywilizacyjnymi Zatoki Perskiej, Morza Czerwonego oraz Morza Śródziemnego.

Pełny opis:

Zajęcia oferowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5

Celem zajęć są studia nad zmianami zachodzącymi na obszarze Lewantu i

Półwyspu Arabskiego w I-ym tysiącleciu n.e. w perspektywie globalnej wymiany pomiędzy

ośrodkami cywilizacyjnymi położonymi w basenie Morza Śródziemnego, Morza Czerwonego

oraz Zatoki Perskiej. Morza, jak i ląd, od zawsze pełniły rolę dogodnych szlaków

komunikacyjnych. Połączone nimi ośrodki władzy rozwijały szeroko pojętą infrastrukturę

społeczną i komunikacyjną sprzyjającą wymianie oraz stymulującą zmiany, które w ciągu

tysiąclecia doprowadziły do wyraźnej ewolucji regionu: od statusu państw lennych Rzymu,

przez czasy dominacji imperium, aż po kalifat. Wraz ze zmieniającą się władzą, zmieniali

się dzierżący ją ludzie. Spojrzenie na następujące po sobie społeczności, od plemiennych

Arabów, przez wielotożsamościowych mieszkańców Cesarstwa, po niejednorodnych

etnicznie i językowo wyznawców islamu i różnowierców wspólnie budujących potęgę kalifatu,

pozwoli uczestnikom zajęć prześledzić technologię tych zmian oraz dokonać pogłębionej

analizy wybranego tematu w formie pracy pisemnej.

Literatura:

Blanke, L. 2018, Abbasid Jerash reconsidered: suburban life in southwest Jerash

over the longue durée, in: Achim Lichtenberger and Rubina Raja (eds.) 110 years of

excavation in Jerash, Jordan. Turnhout: Brepols Publishers.

Bouchard, Ch., et al. 2018, Agro-pastoral productions and landscape evolution during

Antiquity and Islamic periods (AD 1st–12th centuries) at Dharih (Jordan), Journal of

Islamic Archaeology, vol. 5, nr. 1, s. 39-70.

Crone, P. 2005, How did a Quranic Pagan make a living, Bulletin of School of

Oriental and African Studies, vol. 68, no. 3, 387-399.

Crone, P. 2004, Meccan Trade and Rise of Islam, Giorgias Press, New Jersey.

Erickson-Gini, T., Yigal, I. 2013, Excavating the Nabataean Incense Road, Journal of

Eastern Mediterranean Archaeology & Heritage Studies, vol. 1, nr. 1, 24-53.

Gawlikowski, M.2017, Indian Trade Between the Gulf and the Red Sea, Polish

Archaeology in the Mediterranean, vol. 26, nr. 2, 15-30.

Gawlikowski, M. 1994, Palmyra as Trading Center, Iraq vol. 56, 27-33.

Hoyland, R., G. 2001, Arabia and Arabs, Routledge, London/New York.

Kennedy, H., N. 2007, The Great Arab Conquests. How the Spread of Islam

Changed the World we Live In, Phoenix, London.

Pini, N. 2019, Arab Settlements - Tribal structures and spatial organizations in the

Middle East between Hellenistic and Early Islamic periods, Archaeopress Publishing,

Oxford.

Rattenborg, R. & Blanke, L. 2017, Jarash in the Islamic Ages (c. 700–1200 CE): a

critical review, Levant, 49:3, 312-332

Robin, Ch. 2014, Peoples beyond the Arabian Frontier in Late Antiquity: Recent

Epigraphic Discoveries and Latest Advances, in: Dijkstra, J. H. F., & Fisher, G. Inside

and out: Interactions between Rome and the peoples on the Arabian and Egyptian

frontiers in Late Antiquity. Peeters, 33-79.

Roll, I. 2005 Imperial Roads Across and Trade Routes Beyond the Roman Provinces

of Judaea-Palaestina and Arabia: The State of Research, Tel Aviv. Journal of the

Institute of Archaeology of Tel Aviv University, vol. 32, nr. 1, 107-118.

Seland, E., H. 2014, Caravans, Smugglers and Trading Fairs: Organizing Textile

Trade on the Syrian Frontier, in: K. Droß-Krupe (ed.), Textile Trade and Distribution

in Antiquity, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden, 83-90.

Sidebotham, S., E. 2011, Berenike and the Ancient Maritime Spice Route,

Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press.

Whitcomb, D. 1996, The Darb Zubayda as a Settlement System in Arabia, Aram, vol.

8, 25-32.

Efekty uczenia się:

K_U01, K_U04, K_U10, K_U13, K_U20

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Zajęcia oparte będą o pracę własną studentów nad konkretną i

aktualną ewidencją płynącą z najnowszych badań archeologicznych, moderowaną przez

prowadzących oraz omawianą podczas spotkań w Sali wykładowej. Zajęcia zakładają

nieformalne, indywidualne spotkania ze studentami w rytmie tygodniowym oraz dyskusje

plenarne w rytmie miesięcznym. Podstawą zaliczenia będzie aktywny udział w zajęciach

oraz przygotowanie pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)