Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZSKL
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Seminaria dla studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wsparcie dla seminarium stanowią przede wszystkim wykłady monograficzne, np. oferowany w roku akademickim 2020/2021:

Od Słupów Herkulesa do bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata, prowadzony przez dr hab. Radosława Karasiewicz-Szczypiorskiego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

W ramach pracy na seminarium głównym (magisterskim) student ma za zadanie z pomocą

prowadzących zajęcia uzgodnić temat pracy magisterskiej, jej cel, metody i zakres

terytorialny i chronologiczny w zakresie szeroko rozumianej archeologii grecko-rzymskiej.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedze na temat cywilizacji greckiej i rzymskiej (zróżnicowaną według

kryteriów geograficznych i chronologicznych) (K_W02); ma rozszerzoną wiedzę w zakresie

opisu i analizy oraz interpretacji źródeł archeologicznych, pisanych i ikonograficznych

osnoszących się do cywilizacji grecko-rzymskiej (K_W03); rozumie złożone zależności

między osiągnięciami nauk humanistycznych,

społecznych, o życiu i ścisłych a możliwościami ich wykorzystania w archeologii grecko-

rzymskiej (K_W10); zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji

problemów badawczych z zakresu archeologii klasycznej (K_W12); zna i rozumie

zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach

naukowych w zakresie archeologii grecko-rzymskiej (K_W13); zna zasady etyki zawodu

archeologa (K_W17).

Umiejętności:

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i wykorzystywać informacje o źródłach

archeologicznych specyficznych dla archeologii grecko-rzymskiej z wykorzystaniem

literatury i mediów elektronicznych, oraz poddawać je krytyce i twórczej interpretacji

(K_U01); umie samodzielnie rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i

interpretować źródła archeologiczne specyficzne dla cywilizacji grecko-rzymskiej, dobierając

właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji (K_U02);

potrafi formułować problemy badawcze a także umie stawiać hipotezy badawcze i właściwie

je uzasadniać, argumentując z uwzględnieniem różnych poglądów (K_U04, K_U05); potrafi

prowadzić polemikę naukową (K_U08); umie właściwie przedstawić (w formie ustnej z

wykorzystaniem prezentacji i pisemnej) przy użyciu języka naukowego i właściwej

terminologii wyniki swoich badań w zakresie archelogii klasycznej (K_U09, K_U10, K_U11,

K_U12); umie samodzielnie planować i realizować działania zmierzające do naukowego

(K_U20).

Komptencje

Student jest gotów wykorzystywać nabytą wiedzę, mając świadomość konieczności jej

konfrontowania z opiniami ekspertów (K_K01); ma świadomość niepowtarzalnej wartości

źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości, ze szczególnym

uwzględnieniem cywilizacji grecko-rzymskiej (K_K03); ma świadomość potrzeby krytycznej

oceny źródeł archeologicznych i ich interpretacji, (K_K04), zdając sobie sprawę z

konieczności analizy rozmaitych ich kategorii (K_K05); jest świadomy potrzeby

upowszechniania wiedzy na temat odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego (K_K07); uznaje za konieczność potrzebę samokształcenia przez całe życie

(K_K13); jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz przestrzegania

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (K_K15).

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia ustne z prezentacją ilustrujące postępy pracy nad podjętym tematem będą

podlegać ocenie prowadzącego i dyskusji w ramach grupy seminarzystów. Ocena

merytoryczna i formalna pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Tomasz Waliszewski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Tomasz Waliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 45 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Tomasz Waliszewski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Tomasz Waliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)