Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska lat 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13B1LW1
Kod Erasmus / ISCED: 09.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura polska lat 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Moduł "Nowoczesność" - filologia polska - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Moduł "Nowoczesność" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Moduł "Tradycja" - filologia polska - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Moduł "Tradycja" - filologia polska, spec. JLK - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zaprezentowanie kluczowych problemów historycznoliterackich, które omawiane będą nie tylko teoretycznie, lecz także na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych w latach 1918-1945.

Tematami kolejnych zajęć staną się między innymi takie zagadnienia jak:

- grupy literackie oraz ich typy i przedstawiciele w literaturze polskiej I połowy XX wieku;

- główne nurty poezji i prozy lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- przemiany form dramatycznych w latach 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura polska wobec wojny i okupacji zaprezentowana na wybranych przykładach;

- wpływ czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe literatury polskiej I połowy XX wieku;

- literatura wysoka wobec konwencji literatury popularnej oraz wpływów kultury masowej;

- najważniejsze dyskusje krytycznoliterackie lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura piękna wobec historii idei.

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać uczestników do refleksji nad znaczeniem literatury współczesnej i badań historycznoliterackich w kulturze. Wskazywać powinny obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Jerzy Andrzejewski, Bramy raju, Warszawa 1995.

2. Jerzy Andrzejewski, Miazga, Warszawa 1995.

3. Krzysztof K. Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 1989 (BN).

4. Miron Białoszewski, Trzydzieści lat wierszy, Warszawa 1982.

5. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego [w tegoż:] Utwory zebrane, Warszawa 1988.

6. Tadeusz Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991 (BN).

7. Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, Londyn 1989.

8. Leopold Buczkowski, Czarny potok (wyd. dowolne).

9. Michał Choromański, Zazdrość i medycyna (wyd. dowolne).

10. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Warszawa 1990.

11. Józef Czechowicz, Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Wrocław 1985 (BN).

12. Maria Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1965.

13. Maria Dąbrowska, Życie moje cudowne, oprac. T. Drewnowski, Warszawa 2003.

14. Stanisław Dygat, Jezioro Bodeńskie (wyd. dowolne).

15. Konstanty I. Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, Wrocław 1970.

16. Witold Gombrowicz, Dzieła, oprac. J. Błoński, Kraków 1986 – t. 2: Ferdydurke; t. 5: Kosmos; t. 6: Ślub; t. 7–10: Dzienniki.

17. Stanisław Grochowiak, Wybór wierszy, Warszawa 1978.

18. Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982 i tomy późniejsze.

19. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat [w tegoż:] Dzieła zebrane, t. 1, Warszawa 1994.

20. Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach (wyd. dowolne).

21. Jarosław Iwaszkiewicz, Liryki, Warszawa 1988.

22. Jarosław Iwaszkiewicz, Najpiękniejsze opowiadania, wybrał i przedm. opatrzył T. Burek, Londyn 1993.

23. Ryszard Kapuściński, Cesarz (wyd. dowolne).

24. Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra (wyd. dowolne).

25. Maria Kuncewiczowa, Cudzoziemka (wyd. dowolne).

26. Andrzej Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii (wyd. dowolne).

27. Jan Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990 (BN).

28. Stanisław Lem – jedna powieść do wyboru.

29. Bolesław Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1991 (BN).

30. Bolesław Miciński, Pisma, wybór i oprac. A. Micińska, przedm. J. Błoński, Kraków 1970 – Podróże do piekieł; Portret Kanta.

31. Czesław Miłosz, Poezje wybrane, posł. autora, Kraków 1996.

32. Czesław Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990.

33. Sławomir Mrożek, Wybór dramatów, t. 2 i 3, Kraków 1987 – Tango oraz dwa inne dramaty do wyboru.

34. Zofia Nałkowska, Granica, oprac. W. Wójcik, Wrocław 1971 (BN).

35. Zofia Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1970.

36. Nowa Fala (Stanisław Barańczak, Adam Zagajewski, Ewa Lipska) [w:] Określona epoka: Nowa Fala 1968–1993, oprac. T. Nyczek, Kraków 1994.

37. Włodzimierz Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., Warszawa 1995.

38. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Wrocław 1967 (BN).

39. Julian Przyboś, Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan i A. Legeżyńska, Wrocław 1989 (BN).

40. Tadeusz Różewicz, Teatr, t. 1–2, wybór i wstęp J. Kelera, Kraków 1988 – Kartoteka; Stara kobieta wysiaduje.

41. Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989 (BN).

42. Leopold Staff, Poezje zebrane, Warszawa 1967.

43. Jerzy Stempowski, Szkice literackie, t. 1–2, oprac. J. Timoszewicz, Warszawa 1988 – wybór.

44. Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności (wyd. dowolne).

45. Jan J. Szczepański, Polska jesień (wyd. dowolne).

46. Wisława Szymborska, Wybór wierszy, Warszawa 1973 (i tomy późniejsze).

47. Julian Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986 (BN).

48. Kazimierz Wierzyński, Wybór poezji, oprac. K. Dybciak, Wrocław 1991 (BN).

49. Stanisław I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni, oprac. J. Degler i L. Sokół [w tegoż:] Dzieła zebrane, t. 3, Warszawa 1992.

50. Józef Wittlin, Sól ziemi, oprac. E. Wiegandt, Wrocław 1991 (BN).

51. Bogdan Wojdowski, Chleb rzucony umarłym (wyd. dowolne).

52. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982 (BN).

Lektury do wyboru (15 pozycji z listy wskazanych przez egzaminatora)

1. Jerzy Andrzejewski, Ład serca (wyd. dowolne).

2. Jerzy Andrzejewski, Złoty lis (wyd. dowolne).

3. Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem, Warszawa 1996.

4. Władysław Broniewski, Poezje 1923–1961, wybór i oprac. W. Woroszylski, Warszawa 1965.

5. Ludwik Flaszen, Cyrograf, Kraków 1996.

6. Ludwik Fryde, Wybór pism krytycznych, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1966.

7. Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński, Krzysztof Stroiński, wiersze z antologii: Poezja polska,t. 1-2, oprac. S. Grochowiak i J. Maciejewski, PIW, Warszawa 1973.

8. Pola Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek [w tejże:] Dzieła zebrane, t. 1, Warszawa 1976.

9. Henryk Grynberg, Żydowska wojna (wyd. dowolne).

10. Gustaw Herling-Grudziński, Opowiadania [w tegoż:] Dzieła zebrane, Warszawa 1994.

11. Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (wyd. dowolne).

12. Marek Hłasko, Piękni dwudziestoletni (wyd. dowolne).

13. Ireneusz Iredyński, Jasełka-moderne [w tegoż:] Dziewięć wieczorów teatralnych, Kraków 1986.

14. Ireneusz Iredyński, Manipulacja (wyd. dowolne).

15. Karol Irzykowski, Walka o treść – cz. 2, Treść i forma; cz. 5, Beniaminek [w tegoż:] Pisma, pod red. A. Lama, Kraków 1976.

16. Jarosław Iwaszkiewicz, Książka moich wspomnień, (wyd. dowolne).

17. Mieczysław Jastrun, Poezje zebrane, Warszawa 1975.

18. Juliusz Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, oprac. M. Sprusiński, Wrocław 1984 (BN).

19. Ryszard Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993.

20. Andrzej Kijowski, Listopadowy wieczór, Warszawa 1972.

21. Leszek Kołakowski, Rozmowy z diabłem, Warszawa 1956.

22. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa (wyd. dowolne).

23. Tadeusz Konwicki, Bohiń, Warszawa 1987.

24. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga, Kraków 1985.

25. Jan Kott, Zjadanie bogów, Kraków 1986.

26. Jerzy Krzysztoń, Obłęd, Warszawa 1996.

27. Maria Kuncewiczowa, Fantomy (wyd. dowolne).

28. Jerzy Liebert, Poezja – Proza [w tegoż:] Pisma zebrane, t. 1, oprac. S. Frankiewicz, Kraków 1976.

29. Leo Lipski, Piotruś, Olsztyn 1995.

30. Hanna Malewska, Apokryf rodzinny, Warszawa 1997.

31. Czesław Miłosz, Dolina Issy (wyd. dowolne).

32. Czesław Miłosz, Zniewolony umysł (wyd. dowolne).

33. Sławomir Mrożek, Wybór opowiadań, Kraków 1987.

34. Wiesław Myśliwski, Pałac (wyd. dowolne).

35. Tadeusz Nowak, A jak królem, a jak katem będziesz (wyd. dowolne).

36. Marek Nowakowski, Książę Nocy, Warszawa 1978.

37. Marian Pankowski, Smagła swoboda, Warszawa 1980.

38. Teodor Parnicki, Tylko Beatrycze (wyd. dowolne).

39. Halina Poświatowska, Wiersze wybrane, Kraków 1989.

40. Ksawery Pruszyński, Trzynaście opowieści (wyd. dowolne).

41. Edward Redliński, Konopielka (wyd. dowolne).

42. Stanisław Rembek, W polu, Warszawa 1993.

43. Adolf Rudnicki, Złote okna i dziewięć innych opowiadań, Warszawa 1974 – Złote okna; Kartka znaleziona pod murem straceń; Wielki Stefan Konecki.

44. Jarosław M. Rymkiewicz, Wybór wierszy, Warszawa 1976.

45. Edward Stachura, Wybór wierszy [w tegoż:] Poezja i proza, t. 1, Warszawa 1982.

46. Julian Stryjkowski, Austeria (wyd. dowolne).

47. Anna Świrszczyńska, Wybór wierszy, Warszawa 1980.

48. Jerzy Szaniawski, Wybór dramatów, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1988 (BN).

49. Jan Twardowski, Wiersze wybrane, Kraków 1990.

50. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (wyd. dowolne).

51. Zbigniew Uniłowski, Wspólny pokój, oprac. B. Faron, Wrocław 1976 (BN).

52. Stanisław Vincenz, Na wysokiej połoninie, t. 1, przedm. A. Kuśniewicz, Warszawa 1980.

53. Stanisław Vincenz, Po stronie dialogu. Eseje, Warszawa 1983.

54. Aleksander Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, Warszawa 1990.

55. Józef Wittlin, Orfeusz w piekle XX wieku (wyd. dowolne).

56. Rafał Wojaczek, Utwory zebrane, Wrocław 1976.

57. Kazimierz Wyka, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce, Kraków 1984.

Pisarze obcy. Obowiązuje orientacja w twórczości następujących pisarzy oraz bliższa znajomość jednej z literatur obcych.

1. Wystan H. Auden, Poezje wybrane;

2. Guillaume Apollinaire, Poezje;

3. John Barth, Bakunowy faktor;

4. Samuel Beckett, Czekając na Godota;

5. Jorge Luis Borges, Fikcje;

6. Bertolt Brecht, Opera za trzy grosze;

7. Hermann Broch, Śmierć Wergilego;

8. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

9. Italo Calvino, Jeśli zimową nocą podróżny;

10. Albert Camus, Obcy; Dżuma;

11. Elias Canetti, Auto da fé;

12. Louis Ferdinand Céline, Podróż do kresu nocy;

13. Umberto Eco, Imię róży;

14. Thomas Stearns Eliot, Ziemia jałowa;

15. William Faulkner, Absalomie, Absalomie!;

16. Günter Grass, Blaszany bębenek;

17. Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka;

18. Hermann Hesse, Wilk stepowy;

19. Bohumil Hrabal, Pociągi pod specjalnym nadzorem;

20. Aldous Huxley, Nowy, wspaniały świat;

21. James Joyce, Ulisses;

22. Franz Kafka, Proces;

23. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu;

24. Thomas Mann, Czarodziejska góra;

25. Gabriel Garcia Marquez, Sto lat samotności;

26. Robert Musil, Człowiek bez właściwości;

27. Marcel Proust, W stronę Swanna; Czas odnaleziony;

28. Rainer Maria Rilke, Elegie Duinejskie;

29. Warłam Szałamow, Opowiadania kołymskie.

Opracowania obowiązkowe:

1. Słownik literatury polskiej XX wieku (praca zbiorowa), Wrocław 1996.

2. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan, Warszawa 1994–2004.

3. Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Literatura polska lat 1976–1998, Kraków 1999.

4. Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia, Warszawa 1997.

5. Jerzy Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 2000.

Antologie:

1. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wybór H. Zaworska, Wrocław 1978 (BN) .

2. Konspiracyjna publicystyka literacka 1940–1944, oprac. Z. Jastrzębski, Kraków 1973.

3. Poezja polska okresu międzywojennego, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1987 (BN).

4. Odkrywanie modernizmu, pod red. R. Nycza, Kraków 1998.

5. Postmodernizm: antologia przekładów, pod red. R. Nycza , Kraków 1997.

Podręczniki i słowniki:

1. Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965 – cz. 1, Strategie liryczne, Warszawa 1982; cz. 2, Ideologie artystyczne, Warszawa 1988.

2. Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, PWN, Warszawa 2000.

3. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, Warszawa 2000.

4. Literatura polska 1918–1975, pod red. A. Brodzkiej i in, Warszawa 1975 i późn.

5. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, oprac. B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Warszawa 1992.

6. Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1-4, Warszawa 1965 i nast.

Historia literatury, krytyka literacka:

1. Stanisław Barańczak, Etyka i poetyka (wyd. dowolne).

2. Stanisław Barańczak, Uciekinier z utopii (wyd. dowolne).

3. Adam Zagajewski, Julian Kornhauser, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974.

4. Henryk Bereza, Związki naturalne, Warszawa 1978.

5. Jan Błoński, Odmarsz, Kraków 1978.

6. Mieczysław Dąbrowski, Dekadentyzm współczesny. Główne idee, motywy i postawy modernistyczne w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze XX wieku, Izabelin 1996.

7. Mieczysław Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995.

8. Mieczysław Dąbrowski, Postmodernizm: myśl i tekst, Kraków 2000.

9. Tadeusz Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata, Warszawa 1977.

10. Tadeusz Drewnowski, Walka o oddech, Warszawa 1990.

11. Daniel C. Gerould, Stanisłw Ignacy Witkiewicz jako pisarz, Warszawa 1981.

12. Michał Głowiński, Gry powieściowe, Warszawa 1973.

13. Michał Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.

14. Hanna Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej, Izabelin 2002.

15. Jerzy Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984.

16. Jerzy Jarzębski, W Polsce czyli wszędzie, Warszawa 1991.

17. Tadeusz Kłak, Czasopisma awangardy, Wrocław 1978.

18. Tadeusz Kłak, Czechowicz – mity i magia, Kraków 1973.

19. Andrzej S. Kowalczyk, Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej 1945-1975; Vincenz – Stempowski – Miłosz, Warszawa 1990.

20. Andrzej Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923, Kraków 1969.

21. Ryszard Nycz, Język modernizmu, Wrocław 1997.

22. Ryszard Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978.

23. Artur Sandauer, Bez taryfy ulgowej, Kraków 1974.

24. Jadwiga Sawicka, Julian Tuwim, Warszawa 1986.

25. Janusz Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965.

26. Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

27. Wojciech Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949–1955, Wrocław 1988.

28. Kazimierz Wyka, Pogranicze powieści (wyd. 2).

29. Kazimierz Wyka, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.

30. Marek Zaleski, Przygoda drugiej awangardy, Wrocław 1984.

31. Andrzej Zieniewicz, Obecność autora. Style rzeczywistości w sylwie współczesnej, Warszawa 2001.

Prace zbiorowe:

1. Autobiografizm – Przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001.

2. Codzienne, przedmiotowe, cielesne: języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Izabelin 2002.

3. Czytanie Schulza, red. J. Jarzębski, Kraków 1992.

4. Dwudziestowieczność, red. M. Dąbrowski i T. Wójcik, Warszawa 2004

5. Gombrowicz i krytycy, oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984.

6. Lem w oczach krytyki światowej, red. J. Jarzębski, Kraków 1989.

7. Literatura polska na obczyźnie, red. J. Bujnowski, Londyn 1988.

8. Poeci XX-lecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, Warszawa 1982.

9. Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski, cz. 1, Kraków 1985; cz. 2, Kraków 2000.

10. Sporne postacie polskiej literatury współczesnej, red. A. Brodzka, L. Burska, Warszawa 1994.

11. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa, red. T. Kotarbiński i J. E. Płomieński, Warszawa 1957.

12. Studia o Leśmianie, red. M.Głowiński, J.Sławiński, Warszawa 1971.

13. Studia o prozie Brunona Schulza, red. K.Czaplowa, Katowice 1976.

Opracowania do wyboru:

1. Stanisław Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Wrocław 1974.

2. Tomasz Burek, Zamiast powieści, Warszawa 1971.

3. Mieczysław Dąbrowski, Swój/ Obcy/ Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001.

4. Krzysztof Dybciak, Personalistyczna krytyka literacka, Wrocław 1981.

5. Hanna Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje literackie lat 1945–1949, Warszawa 1985.

6. Hanna Gosk, Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1956 roku, Warszawa 1990.

7. Andrzej Gronczewski, Wojna bez końca, Warszawa 1992.

8. Maria Janion, Czas formy otwartej, Warszawa 1984.

9. Jerzy Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982.

10. Stanisław Jaworski, U podstaw awangardy, Kraków 1978.

11. Wojciech Karpiński, Książki zbójeckie, Londyn 1988.

12. Janusz Kryszak, Katastrofizm ocalający, Bydgoszcz 1985.

13. Stanisław Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej 1939–1945, Warszawa 1967.

14. Tadeusz Nyczek, Powiedz tylko słowo, Londyn 1985.

15. Ryszard Przybylski, Eros i Thanatos, Warszawa 1970.

16. Jadwiga Sawicka, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, Warszawa 2000.

17. Anna Sobolewska, Polska proza psychologiczna lat 1945–1950, Wrocław 1979.

18. Andrzej Werner, Zwyczajna apokalipsa (wyd. dowolne).

19. Wojciech Wielopolski, Młoda proza polska przełomu 1956, Wrocław 1987.

20. Andrzej Zieniewicz, Idące Wilno, Warszawa 1987.

21. Stefan Żółkiewski, Główne tendencje rozwojowe polskiej kultury literackiej 1918–1939 [w tegoż:] Kultura. Socjologia. Semiotyka, Warszawa 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, zna tematy i idee pisarskie ze szczególnym uwzględnieniem twórców współczesnej literatury polskiej.

Umiejętności:

- Student czyta, interpretuje i analizuje teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy oraz teksty o charakterze naukowym.

- Ma pogłębioną umiejętność krytycznego spojrzenia na proces historycznoliteracki i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Kompetencje społeczne:

- Student jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Student ma dogłębną świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest systematycznie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Oceny zakresu wiedzy studenta dokonywane są za pomocą sprawdzianów pisemnych / egzaminów i kolokwiów ustnych / sprawdzania prac semestralnych i rocznych. Kryteria oceny obejmują wiedzę merytoryczną (historycznoliteracką), umiejętności interpretacyjne, umiejętności formułowania wypowiedzi (ustnej i pisemnej) oraz ogólną orientację w kulturze XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Monika Kresa, Jagoda Wierzejska, Łukasz Żurek
Prowadzący grup: Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)