Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblia w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LB2W
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biblia w kulturze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed zajęciami konieczne będzie przeczytanie wybranych fragmentów Biblii lub innych wskazanych tekstów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omówione zostaną wybrane teksty biblijne, które w sposób trwały wpłynęły na kulturę europejską. Pokazany zostanie również proces "długiego trwania" tej tradycji w postaci nawiązań i przekształceń, ale nade wszystko interesować nas będą różnorodne tradycje interpretacyjne i hermeneutyki wywodzące się historycznie z lektury Pisma lub wobec niego współcześnie aplikowane.

Wykład z elementami konwersatorium.

Pełny opis:

Introdukcja

Stworzenie

Patriarcha. Wiara jako ufność

Religia i prawo

Teodramat i polityka historyczna

Proroctwo

Problemy z mądrością ​

Co (i jak) mówi Jezus w ewangeliach synoptycznych

Jezus historii, Chrystus wiary

Mesjasz. Chrześcijaństwo jako projekt

Apokalipsa

Apokryf

Literatura:

Rdz 1-25,18

Wj; Kpł

Jon; Ez (fragmenty)

Pnp Koh

1 Sm 16-31; 2 Sm; 1 Krl 1-2,11

fragmenty wybrane Mt; Mk; Łk; J

Rz

Ap

wybrane apokalipsy apokryficzne

Mogą się przydać takie książki i teksty jak:

Giorgio Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, przeł. S. Królak, Warszawa 2009.

E. Auerbach, Mimesis.., Blizna Odyseusza.

Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

Hans Urs von Balthasar, Wielki teatr świata: król Dawid, w: idem, W pełni wiary, wybrał W. Löser, przeł. J. Fennrychowa, Kraków 1991.

Harold Bloom, Księga J, przeł. B. Baran, warszawa 2018.

Norman Cohn, Kosmos, chaos i świat przyszły. Starożytne źródła wierzeń apokaliptycznych, przeł. A. Kurowska-Mitas, Kraków 2006.

Northrop Frye, Wielki Kod. Biblia i literatura, przeł. A. Fulińska, Bydgoszcz 1998.

Elżbieta Jastrzębowska, Miasta apokalipsy, Warszawa 1999.

Andre Lacocque, Szulamitka, w: A. Lacoque, P. Ricouer, Myśleć biblijnie, przeł. E. Mukoid, M. Tarnowska, Kraków 2003.

Karl Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, przeł. J. Marzęcki, Kęty 2002.

Andrew Linzey, Teologia zwierząt, przeł. W. Kostrzewski, Kraków 2010.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury polskiej i ościennych kultur obcych

rolę dziedzictwa antycznego i biblijnego w historii kultur

metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

Student potrafi:

wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z

różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także

wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych

stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Student jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do

rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie uwzględniać aktywność studenta, a także ocenę, jaką uzyska z kończącego zajęcia pisemnego testu.

Uwaga – na zajęciach będzie sprawdzana lista obecności. Dopuszczalna liczba nieobecności: cztery.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Piotrowski
Prowadzący grup: Igor Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)