Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHF1CE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie historii filozofii nie tylko jako źródła żywych problemów składających się na tożsamość współczesnej kultury zachodniej, ale także jako zespołu narzędzi pozwalających ją rozumieć, ocenić i krytycznie projektować. Historia filozofii to nie tylko lektura tekstów dzieł klasycznych, ale niezbywalna część warsztatu humanisty, pozwalająca rozumieć podstawy metodologiczne humanistyki oraz wykorzystywać w pracy naukowej zarówno tekst, jak i oparte na nim formy myślenia i działania. Chcemy pokazać filozofię jako projekt, do którego istoty należy formułowanie i przeformułowanie własnych zadań, zwłaszcza wobec innych dziedzin kultury: religii, polityki, nauki i techniki, ale też ukazać ją jako domenę myślenia i działania wyrosłą z określonego zaplecza kulturowego i instytucjonalnego. Historia filozofii – rozumianej również jako refleksja nad pojęciami – stanowi podstawę do rozumienia i stosowania innych teorii humanistycznych, w tym antropologicznych i socjologicznych.

Pełny opis:

W ramach poszczególnych grup przeprowadzone zostaną częściowo autorskie kursy mieszczące się w powyższym, zorientowanym na podejście kulturoznawcze ujęciu i zapewniające jednocześnie swoim uczestnikom względnie różnorodne spektrum ujęć i problemów.

Literatura:

- zestaw tekstów pozostaje do ostatecznego wyboru poszczególnych prowadzących

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

- student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu filozofii kultury

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

- student potrafi stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

Kompetencje społeczne:

- student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

-student jest gotów do przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia zajęć jest obecność (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze; większa liczba nieobecności (nie większa niż 30%) może zostać zaliczona na konsultacjach z prowadzącym).

- frekwencja- aktywność na zajęciach- praca zaliczeniowa- egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Justyna Schollenberger
Prowadzący grup: Roman Chymkowski, Paweł Dobrosielski, Justyna Schollenberger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)