Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHKP3C1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX w.
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień – pojęć, praktyk, idei – z historii

kultury polskiej XX wieku analizowanych na konkretnym materiale artystycznym i/lub

społeczno-kulturowym. Grupy do wyboru. Zajęcia korespondują z wykładem (przewidzianym w

semestrze letnim). Każda z grup zajęciowych prowadzona jest przez pracownika innego Zakładu

działającego w Instytucie Kultury Polskiej, co przekłada się na zróżnicowanie ujęć badawczych

oraz materiałów źródłowych. Zajęcia są obowiązkowe i obejmują 30 godzin w semestrze

zimowym (zakończonym złożeniem pracy pisemnej). W semestrze letnim otwarte zostaną nowe

grupy z HKP XX wieku, również obejmujące 30 godzin (zakończone egzaminem ustnym). Na III

roku studiów I stopnia należy zaliczyć z HKP XX wieku 30 godz. zajęć w semestrze zimowym,

30 godz. zajęć w semestrze letnim oraz 30 godz. wykładu w semestrze letnim.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 prowadzone będą

następujące zajęcia z zakresu Historii kultury polskiej XX wieku:

„Polski teatr studencki i alternatywny w drugiej połowie XX wieku”– prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dudzik, poniedziałek, godz. 11.30, s. 8

„Reprezentacje przemian struktury klasowej w kulturze polskiej po 1945 roku” - prowadząca: dr Magda Szcześniak, środa, 13:15 - 14:45, sala 9

„Doświadczenia miejskości w kulturze polskiej XX wieku” - prowadząca: dr Weronika Parfianowicz, czwartek, godz. 11:30, s. 8

Pełny opis:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Literatura:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu badań nad historią kultury XX wieku;

- student posiada elementarną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej XX wiekuj;

- student zna wybrane metodologie w obszarze badań historycznych;

- student posiada podstawową wiedzę w zakresie historii kultury polskiej XX wieku.

Umiejętności

- student potrafi w krytyczny sposób analizować zjawiska z obszaru historii kultury;

- interpretuje zjawiska kultury uwzględniając ich kontekst historyczny;

- potrafi wykorzystywać metodologię w obszarze badań historycznych i badań kulturoznawczych;

- potrafi zaprezentować ustnie wyniki swoich badań, wygłosić referat, zabrać głos w dyskusji;

- potrafi skonstruować poprawną wypowiedź pisemną;

- potrafi korzystać z literatury przedmiotu.

Kompetencje społeczne

- dostrzega wagę refleksji z zakresu historii kultury dla myślenia o problemach społecznych;

- potrafi angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy;

- wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe, także to niematerialne;

- dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych problemów społecznych;

- prezentuje postawę pełną otwartości i tolerancji dla odmienności.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny końcowej jest egzamin obejmujący materiał omawiany na zajęciach

oraz 8 lektur z listy wyłożonej przez osobę prowadzącą zajęcia a także aktywność na zajęciach.

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik, Weronika Parfianowicz, Magda Szcześniak
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik, Weronika Parfianowicz, Magda Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)