Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat metodologiczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1WM2C
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat metodologiczny
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów metodologicznych jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności badawczych w wybranych obszarach problemowych związanych z kulturoznawstwem. Każda grupa pracować będzie z innym materiałem badawczym.

Pełny opis:

W roku 2023/24 do wyboru są następujące tematy:

- mgr Agata Koprowicz, Jak badać źródła wizualne? Archiwa w działaniu

- dr hab. Zuzanna Grębecka, Warsztat etnograficzny - badania terenowe

- dr Agata Łuksza, Warsztat metodologiczny: archiwa i eksperymenty

- dr Marcin Bogucki, Warsztat badacza/badaczki teatru

Literatura:

Patrz sylabusy poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna podstawowe pojęcia z wybranego zakresu tematycznego

- student zna wybrane metodologie w wybranym obszarze

- student posiada podstawową wiedzę w wybranym zakresie

Umiejętności

- student potrafi zastosować poznane metodologie

- student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje w dostępnych archiwach i zbiorach

- student potrafi przeprowadzić krytykę, analizę i interpretację materiałów źródłowych

- student potrafi szukać właściwych metodologii i teorii oraz zastosować je w samodzielnie przygotowywanym tekście

Kompetencje społeczne

- potrafi angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy

- wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe, także to niematerialne.

- dostrzega znaczenie historycznych źródeł współczesnych problemów społecznych

- prezentuje postawę pełną otwartości i tolerancji dla odmienności

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia warsztatu będzie obecność na zajęciach, aktywny w nich udział oraz przygotowanie prezentacji w określonym przez prowadzącego zakresie prezentującej zdobyte w ramach warsztatu umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki, Zuzanna Grębecka, Agata Koprowicz, Agata Łuksza
Prowadzący grup: Marcin Bogucki, Zuzanna Grębecka, Agata Koprowicz, Agata Łuksza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kubkowski, Agata Łuksza
Prowadzący grup: Piotr Kubkowski, Agata Łuksza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)