Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura wizualna: tożsamości i praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2S1M2022F2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura wizualna: tożsamości i praktyki
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone badaniu kultury wizualnej, ze

szczególnym uwzględnieniem reprezentacji tożsamości w różnych

mediach wizualnych.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie poświęcone badaniu kultury wizualnej, ze

szczególnym uwzględnieniem reprezentacji tożsamości klasowych,

seksualnych, płciowych, etnicznych w różnych mediach wizualnych

(film, telewizja, sztuka współczesna, fotografia).

Osoby uczestniczące w seminarium bedą przygotowywać prace

magisterskie na samodzielnie wybrane tematy związane z badaniami

nad kulturą wizualną.

Literatura:

Wybrana literatura:

Szczegółowy dobór pozycji omawianych na zajęciach zależy od

tematów wybranych przez osoby uczestniczące w zajęciach.

Amelia Jones, Seeing Differently. A History and Theory of Identification in

the Visual Arts

Amelia Jones, Self/Image. Technology, Representation and the

Contemporary Subject

Sianne Ngai, Our Aesthetic Categories

Nicholas Mirzoeff, Visual Politics and Practices of Whiteness

T.J. Demos, The Migrant Image

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)