Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje i praktyki w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2024F4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Instytucje i praktyki w kulturze
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację seminarium rozpoczętego w roku akademickim 2023/2024. Otwarte są dla nowych osób zainteresowanych badaniami kultury współczesnej za pomocą narzędzi jakościowych, w szczególności tworzeniem danych wywołanych.

Pełny opis:

Seminarium jest przestrzenią dla powstawania prac badawczych z zakresu kultury współczesnej, w szczególności przy użyciu narzędzi etnograficznych takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad etnograficzny, etnografia wielomiejscowa, teoria ugruntowana, a także analiza dyskursu.

Podczas seminarium przećwiczymy pisanie wniosku granowego i przeprowadzanie procesu recenzyjnego, dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej, planowanie systematycznej pracy i opracowywanie raportów i danych badawczych. Sprawdzimy powstające prace magisterskie pod kątem poprawności formalnej i stylistycznej. Dokonamy przeglądu i prezentacji literatury z zakresu tematów powstających na seminarium prac.

Literatura:

Dokładny układ zajęć/tematów, wraz z lekturami, zostanie podany na początku semestru po konsultacji z uczestnikami i uczestniczkami seminarium. Lektury prowadząca udostępnia w formie elektronicznej.

Wybrane propozycje lektur z zakresu metodologii badań:

– Charmaz K., Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009.

– Geertz C., Opis gęsty. W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, w: Interpretacja kultur. Wybrane eseje, WUJ, Kraków 2005.

– Denzin N., Lincoln Y., Metody badań terenowych, t. 1 i 2. PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

– Marcus G., Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, nr 24/1995, s. 95-117.

– Mills c. W., Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, r. O rzemiośle intelektualnym.

– Dariusz Jemielniak, Socjologia internetu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Osoba studiująca:

– zna wymogi metodologiczne i etyczne prowadzenia badań (w stopniu pogłębionym)

– posiada orientację w literaturze przedmiotu związanej z przedmiotem badań

– jest świadoma kulturowych i historycznych kontekstów badanych zjawisk.

Umiejętności

Osoba studiująca:

– potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania własne

– potrafi opracować i zarchiwizować dane badawcze

– potrafi skomponować i opracować tekst naukowy zgodnie z wymogami gatunku.

Kompetencje społeczne

Osoba studiująca:

– potrafi zorganizować pracę własną i udzielić informacji zwrotnej innym na temat ich pracy

– jest gotowa kierować się wysokimi standardami etycznymi w pracy badawczej, pisarskiej i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w zajęciach. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób wskazany przez prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć - jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50%.

2. Seminarium magisterskie kończy się zaliczeniem bez oceny. Zaliczenie zostanie wpisane do protokołu dopiero po złożeniu przez osobę uczestniczącą w seminarium gotowej pracy magisterskiej w wersji zaakceptowanej przez promotorkę oraz ustaleniu terminu planowanego egzaminu dyplomowego. Więcej informacji dotyczących opracowywania i redagowania pracy magisterskiej oraz dopuszczenia do egzaminu dyplomowego znajduje się na stronie IKP w zakładce "Seminarium i egzamin magisterski”.

3. Udział w zajęciach 60h (2 ECTS), przygotowanie do zajęć 60h (2 ECTS), przygotowanie, napisanie i redakcja pracy magisterskiej 840h (28 ECTS). Łącznie: 960 h (32 ECTS).

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w prezentacjach określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów a także generowania tekstu czy bibliografii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zimniak-Hałajko
Prowadzący grup: Marta Zimniak-Hałajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)