Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-2SEM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 30.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest pracy ze studentem/studentką nad jego/jej rozprawą magisterską, która obejmuje realizację projektu oraz przygotowanie tekstu będącego krytycznym autorskim komentarzem do zrealizowanego działania.

Pełny opis:

Podczas seminarium studenci i studentki będą mieli możliwość pogłębionej pracy nad działaniami realizowanymi w projekcie dyplomowym – w trybie indywidualnym i grupowym. Praca seminaryjna zakłada zespołowe omówienia kolejnych etapów przygotowań do projektu, a następnie samego działania, będzie też polegała na prezentacji roboczych fragmentów pisemnej części pracy magisterskiej. Pośród zagadnień omawianych na zajęciach znajdą się m.in.:

- diagnoza lokalna i szerokie rozpoznanie kontekstu dla własnych działań;

- określanie grup odbiorców/uczestników, ich potrzeb oraz celów i rezultatów projektu;

- dobór narzędzi i metod twórczych do realizowanego projektu,

- projektowanie procesu grupowego;

- inicjowanie działań partycypacyjnych.

Literatura:

"Cultures of Participation", ed. Brigit Ericksson et al, Routledge 2020;

'Arts and Community Change", ed. Max O. Stephenson, Routledge 2015;

P. Block, "Community. The Structure of Belonging", Berrett-Koehler Publishers 2018;

F. Matarasso, "A Restless Art. How Participation Won and Why It Matters", Calouste Gulbenkian Foundation 2019;

"Twórcze społeczności. Notatki z terenu", red. Z. Dworakowska, J. Kubicka, Warszawa 2013;

"Lokalnie. Animacja kultury/community arts", red. I. Kurz, Warszawa 2008;

"Etnografia-animacja-sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego", red. T. Rakowski, Warszawa 2013;

M. Krajewski, "W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze", "Kultura i społeczeństwo", nr 1/2013.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich związki z praktykami artystycznymi i naukami społecznymi

- różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

- podstawowe strategie współpracy z grupą oraz ich psychologiczne i społeczne uwarunkowania

- różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

- system finansowania kultury (grantodawcy, konkursy, jakie organizują oraz ich wymogi formalne i merytoryczne;

Student/ka potrafi:

- interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych;

- stosować narzędzia popularyzacji zdobytej wiedzy;

- samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych i praktyk kulturowych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejące lub stworzyć nowe narzędzia badawcze i metody działania dla własnych celów;

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze

- zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną,

- inicjować i prowadzić prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową;

ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Student/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;

- przyjęcia postawy szacunku i ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi działania w kulturze dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

- zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania

- planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają aktywność na zajęciach oraz praca nad projektem dyplomowym (regularność w pracy nad tekstem i bibliografią oraz sposób realizacji projektu).

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach: osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi zaliczyć je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć.”

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Iwona Kurz, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Zofia Dworakowska, Iwona Kurz, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)