Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historie oddolne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K19
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historie oddolne
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone historii oddolnej jako sposobowi wytwarzania wiedzy o przeszłości oraz metodom dzielenia się tą wiedzą w sposób

włączający i demokratyczny. Z pomocą kategorii "oddolności" przyjrzymy się zarówno lekturom realizującym postulat badawczy włączania

do opowieści o przeszłości grup i podmiotów społecznych wcześniej słabo reprezentowanych w historiografii (np. historia ludowa,

herstoria, historie robotnicze, tzw. historia publiczna, history from below), jak i działaniom ze społecznościami lokalnymi.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone historii oddolnej jako sposobowi wytwarzania wiedzy o przeszłości oraz metodom dzielenia się tą wiedzą w sposób

włączający i demokratyczny. Używając kategorii "oddolności" przyjrzymy się zarówno lekturom realizującym postulat badawczy włączania

do opowieści o przeszłości grup i podmiotów społecznych wcześniej słabo reprezentowanych w historiografii (przede wszystkim historie

robotnicze, herstorie, history from below), jak i działaniom ze społecznościami (jak tworzyć i wykorzystywać w pracy

badawczej archiwa społeczne i prywatne, jak realizować partycypacyjny model historii). Ważnym elementem zajęć będzie lektura tekstów

oraz analiza projektów przywracających pamięć społeczną miejsc i ludzi odczytywaną w wymiarze lokalnym, mikrohistorycznym,

biograficznym.

Zagadnienia:

- sposoby tworzenia historii oddolnych

- kolektywne i partycypacyjne opowiadanie historii

- etnografia i sztuka jako wsparcie dla historiografii

- emancypacyjny wymiar historii

- rewizja relacji badacza i "opowiadanych"

- procesualny charakter "dziedzictwa lokalnego

Literatura:

Didier Eribon, Powrót do Reims, Warszawa 2019.

Annie Ernaux, Lata, Warszawa 2022.

Magdalena Okraska, Nie ma i nie będzie, Warszawa 2020.

Marek Szymaniak, Zapaść. Reportaże z mniejszych miast, Warszawa 2021.

Agnieszka Pajączkowska, Wędrowny zakład Fotograficzny, Warszawa 2018.

Marta Madejska, Aleja włókniarek, Czarne 2018.

Aleksandra Leyk, Joanna Wawrzeniak, Cięcia, Warszawa 2019.

Ursus. Studium historii żywej, pod red. Jaśminy Wójcik, Warszawa 2016.

Performing Heritage, ed. Anthony Jackson and Jenny Kid, Manchester University Press 2011.

Raphael Samuel, Theatres of Memory. Past and Present in Contemporary Culture, London-New York 2012.

Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Agnieszka Karpowicz, Marta

Rakoczy, Warszawa 2019.

Tomasz Rakowski, Etnografia, pamięć, eksperyment: w stronę alternatywnej historii społecznej, “Teksty Drugie” nr 6/2016.

Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy, Gdańsk 2010.

Efekty uczenia się:

Student/ka

zna i rozumie:

metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu;

umie:

-wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych

źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować

uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

Student/ka jest gotów/gotowa do:

-krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

-przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do

rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

-ocena aktywności na zajęciach,

-prezentacja projektu zaliczeniowego (forma do ustalenia z osobami uczestniczącymi w zajęciach: konspekt projektu badawczego, krótki

esej autobiograficzny, projekt działania performatywnego).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)