Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium choreograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K13
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium choreograficzne
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Osoba uczestnicząca zna język angielski w stopniu pozwalającym na lekturę tekstów naukowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia związane z choreografią. Rozumieć ją będziemy nie tylko jako praktykę artystyczną, lecz szeroko: jako komponowanie ruchu w czasie i przestrzeni.

Taka perspektywa ujmuje choreografię zarówno jako praktykę cielesną, jak i społeczną. Będzie ona obecna w dyskusjach na temat teorii oraz praktyk (współczesnych i historycznych), a dotyczyła będzie zarówno podmiotów ludzkich jak i więcej-niż-ludzkich.

Pełny opis:

W czasie zajęć osoby studiujące zapoznają się z wybranymi teoriami dotyczącymi choreografii, historią i tradycją współczesnej choreografii oraz wybranymi praktykami choreograficznymi należącymi zarówno do pola sztuki, jak i obszaru życia społecznego.

Dyskutowane będą wzajemne relacje między teorią a praktyką choreograficzną, problem chorografii jako procedury badania wiedzy ucieleśnionej, wreszcie temat choreografii jako pola łączącego obszary polityczności, wiedzy, ciała i sztuki.

Przyjęta wyjściowo definicja choreografii, jako kompozycji ruchu odbywającego się w określonym czasie i przestrzeni również będzie przedmiotem namysłu, pozwalając na odkrycie potencjału choreografii jako narzędzia krytycznego myślenia o świecie.

Przykładowe tematy:

Taniec – ruch – choreografia: teorie i praktyki

Choreografia a pole sztuk performatywnych

Choreopolityka – polityczność ruchu

Scory – pisanie ruchu

Historia ruchu

Choreografia jako praktyka produkcji wiedzy

Alternatywne sposoby posługiwania się ciałem

Strategie pisania o choreografii

Praktyki odbiorcze

Literatura:

Przykładowa literatura:

– André Lepecki, Choreopolice and Choreopolitics: or, the task of the dancer, „TDR/The Drama Review”, 2013, no 4.

– Słownik tańca współczesnego, red. M. Leyko, J. Szymajda, Łódź, 2022.

– Słodko-gorzkie praktyki choreograficzne w teatrze, wywiad kolektywny przeprowadzony 28 listopada 2022, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2023 nr 173.

– Choreografia. Polityczność, red. M. Keil, Warszawa-Poznań-Lublin 2018.

– Choreografia. Autonomie, red. M. Keil, Warszawa-Poznań-Lublin 2019.

Susan Leigh Foster, Reading Dancing. Bodies and Subjects in Contemporary American Dance, Oakland 1988.

– Albright A.C., Strategie sprawności: negocjowanie niepełnosprawnego ciała w tańcu, tłum. K. Dudzińska, w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, red. E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Warszawa 2017.

– Corporealities. Dancing Knowledge, Culture and Power, ed. S.L. Foster, London 1996.

– Reinventing Dance In the 1960s. Everything Was Possible, red. S. Banes, A. Harris, M. Baryshnikov, Madison 2003.

– Anka Herbut, Choreografie queerowych utopii, „Dwutygodnik” 2019, nr 263.

– Wojciech Klimczyk W., Wirus mobilizacji: taniec a kształtowanie się nowoczesności, Tom 1: Dworskie kroki; Tom 2: Mieszczańskie gesty, Kraków 2015.

– Hanna Raszewska-Kursa, Teoria tańca w polskiej praktyce, Kraków 2018.

– Brelińska-Garsztka, Paulina; Małkowicz-Daszkowska, Zofia; Reznik, Zofia, „Rozruchy badawczo-artystyczne w sztukach performatywnych: zbliżenie na taniec, ruch i choreografię”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna" 2021 nr 165.

– Niespodziewane alianse. Sztuki performatywne jutra, red. Mateusz Borowski, Mateusz Chaberski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2019.

– Zamorska, Magdalena, „Czy badania artystyczne robią tylko artystki i artyści? O lęku kompetencyjnym i uldze dyskursywnej”, „Czas kultury”, Nr 7/2021.

– Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, red. Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2013.

– Nowe światy. Sztuki performatywne jako polityczne przestrzenie konfliktu, dialogu i troski, red. Krzysztof Kurek, Magdalena Rewerenda, Agata Siwiak, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2022.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

absolwent zna i rozumie: metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze, główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie; Umiejętności: absolwent potrafi: interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny, wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze;

Kompetencje społeczne:

absolwent jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju, samodzielnego, twórczego i przemyślanego działania w kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie miało formę samodzielnego rozwinięcia wybranego aspektu problematyki poruszanej na zajęciach w formie ustnej lub pisemnej, w zależności od indywidualnych preferencji.

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są

podstawą do ich niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Morawski, Ida Ślęzak
Prowadzący grup: Piotr Morawski, Ida Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)