Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K14
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

bierna znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się, w jaki sposób muzyka klasyczna jest prezentowana w filmie, zwłaszcza w kinie artystycznym. Będą nas interesowały dzieła, które w ciekawy sposób problematyzują temat muzyki poważnej w kontekście kultury współczesnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się, w jaki sposób muzyka klasyczna jest prezentowana w filmie, zwłaszcza w kinie artystycznym. Będą nas interesowały dzieła, które w ciekawy sposób problematyzują temat muzyki poważnej w kontekście kultury współczesnej. Zajęcia skupione będą wokół pojawiających się często w twórczości filmowej dwóch figur: śpiewaczki oraz kompozytora.

Tematy:

- muzyka klasyczna w filmie i kulturze współczesnej

- opera jako przestrzeń eksperymentu: Aria (film nowelowy)

- opera a kolonializm: Fitzcarraldo Wernera Herzoga

Śpiewaczki

- opera – między opresją a emancypacją kobiet: Terror at the Opera Dario Argento, Medea Piera Paola Pasoliniego

- opera a relacje rodzinne: Księżyc Bernardo Bertolucciego

- blaski i cienie gwiazdorstwa: Boska Florence Stephena Frearsa

Kompozytorzy

- Ludwig van Beethoven – życie uczuciowe kompozytora: Wieczna miłość Bernarda Rose’a

- Fryderyk Chopin – artysta romantyczny: Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego

- Franz Liszt – muzyka klasyczna a kultura popularna: Lisztomania Kena Russella

- Gustav Mahler – kompozytor przełomu: Mahler Kena Russella

Literatura:

Wybrane lektury:

Marcia J. Citron, When Opera Meets Film, Cambridge–New York 2010;

Catherine Clément, Dead Women, w: tejże, Opera, or the Undoing of Women, transl. by Betsy Wing, foreword by Susan McClary, Minneapolis 1988, s. 43-59;

Nicholas Cook, Muzyka, przeł. Mateusz Łuczak, Warszawa 2000;

L. Andrew Cooper, Dario Argento, Champaign 2012;

Tia DeNora, Beethoven and Social Identity, w: tejże, Beethoven and the Construction of Genius: Musical Politics in Vienna 1792-1803, Berkeley – Los Angeles 1997;

Ronald H. Dolkart, Civilization’s Aria: Filma as Lore and Opera as Metaphor in Werner Herzog’s „Fitzcarraldo”, „Journal of Latin American Lore” 1985, vol. 11, no. 2;

Jens Malte Fischer, What Did Mahler Look Like An Attempt at a Description, w: tegoż, Gustav Mahler, przeł. Stewart Spencer, New Haven - London 2011;

Alicja Helman, Ekscentryczne biografie Kena Russella, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1999;

Piotr Kletowski, Oblicza Medei, „Ruch Muzyczny” 2015, nr 8;

T. Jefferson Kline, “…Perforce to Dream”: Oneiric Projection and Protection in „Luna”, w: tegoż, Bertolucci’s Dream Loom: A Psychoanalytic Study in Cinema, Amherst 1987, s. 147-16

Jeongwon Joe, Opera as Soundtrack, Farnham–Burlington 2003;

Richard Leppert, Opera, Aesthetic Violence, and the Imposition of Modernity: „Fitzcarraldo”, w: Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema, ed. by Daniel Goldmark, Lawrence Kramer, Richard Leppert, Berkley 2007;

Anotine Lilti, The Invention of Celebrity, tłum. Lynn Jeffress, Cambridge 2017;

Ralph P. Locke, Musicology and/as Social Concern: Imagining the Relevant Musicologist, w: Rethinking Music, ed. by Nicholas Cook, Mark Everist, Oxford – New York 2001.

Lewis Lockwood, Film Biography as Travesty: Immortal Beloved and Beethoven, „The Musical Quarterly” 1997, vol. 81, no. 2;

Eftychia Papanikolaou, Trauma as Memory in Ken Russell's "Mahler", w: After Mahler's Death, red. Gerold Gruber, Morten Solvik, Jan Vičar, Olomouc 2013;

David Schroeder, Surrogate Voice: Maria Callas as Medea, w: tegoż, Cinema’s Illusions, Opera’s Allure: The Operatic Impulse in Film, London 2016;

Iwona Sowińska, Chopin idzie do kina, Kraków 2013;

Violetta Szostak, Najgorsza śpiewaczka, w: Kobiety, które igrały z bogami, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

K_W08 metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

absolwent_ka potrafi:

K_U01 wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

K_U02 interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

K_U03 określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

K_U05 pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

absolwent_ka jest gotów_owa do:

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K02 przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

K_K03 dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach, esej lub prezentacja końcowa. Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki
Prowadzący grup: Marcin Bogucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)