Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrazy reprodukcji: między biologią a technologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K31
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obrazy reprodukcji: między biologią a technologią
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia wymagają znajomości języka angielskiego wystarczającej do lektury tekstów teoretycznych i oglądania filmów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Centralnym zagadnieniem, dyskutowanym na zajęciach, będzie kwestia biologicznej reprodukcji człowieka i jej kulturowego wyobrażenia, wobec zmian technicznych i postępów w nauce.

Będziemy zadawać pytania o zmieniające się relacje między biologią a techniką i o ich naukowe, popularne i artystyczne reprezentacje. Rozważymy też kulturowe wyobrażenia rodzicielstwa (przede wszystkim w odniesieniu do ciała rodzicielskiego) i pozycję dziecka w kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą dyskusji zagadnień związanych z reprodukcją w kulturze wizualnej.

Będziemy rozmawiać o tym, jak proces biologicznej reprodukcji i nowe technologie reprodukcyjne ukazywane są w kinie, telewizji i w mediach cyfrowych (sięgając także, w zależności od potrzeb, do szerszych kontekstów kulturowych i zwracając uwagę na historyczną zmienność tych wyobrażeń). Spróbujemy także - z perspektywy studiów nad nauką i techniką - prześledzić jak techniki obrazowania wykorzystywane są w medycynie i biologii reprodukcyjnej i jak współtworzą współczesne wyobrażenie o reprodukcji.

W czasie zajęć poruszymy takie zagadnienia, jak:

- Obraz reprodukcji wobec obrazu wnętrza ludzkiego ciała

- Historyczne i współczesne wyobrażenia ciąży

- Płód jako bohater kultury: zmieniające się tożsamości

- Wyobrażenia porodu w kulturze

- Obrazy aborcji i poronienia

- Ciało macierzyńskie w kulturze współczesnej

- Queerowanie reprodukcji: wyobrażenie rodzicielstwa a problem płci

- Techniki wspomaganej reprodukcji a kultura wizualna

- Reprodukcja a "wyobraźnia genetyczna"

- Między biologią a technologią: przemiany wyobrażeń

- Reprodukcja poza ludzkim ciałem: obrazy ektogenezy

- Obraz reprodukcji jako pracy

- Figura rodzica, figura dziecka: dynamika relacji

- Wyobrażenia ludzkiej reprodukcji wobec refleksji ekokrytycznej i posthumanistycznej

Literatura:

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

(teksty będą udostępniane osobom uczestniczącym w zajęciach w formie cyfrowej, na platformie Google Classroom)

- Irina Aristarkhova, "Hospitality of the Matrix. Philosophy, Biomedicine and Culture", Columbia University Press, New York 2012 (fragmenty)

- Siân Beynon-Jones "Re-visioning Ultrasound Through Women’s Accounts of Pre-Abortion Care in England", „Gender&Society” 2015, nr. 29(5), s. 694-715

- Silvia Federici, "Poza granicami. Przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie", przeł. J. Bednarek, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2022 (fragmenty)

- Nick Hopwood, "A Marble Embryo: Meanings of Portrait from 1900", "History Workshop Journal" nr 70, 2012

- Emily Jeremiah, "Motherhood to Mothering and Beyond. Maternity in Recent Feminist Thought", "Journal of the Association for Research on Mothering" 2006, nr 8 (1/2), s. 21-33

- Sophie Lewis, "Full Surrogacy Now. Feminist Against Family", Verso, London–New York 2019 (fragmenty)

- Marcel Mauss, "Sposoby posługiwania się ciałem", przeł. M. Król, [w:] tegoż Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001

- Magdalena Radkowska-Walkowicz, "Doświadczenie in vitro. Niepłodność i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012 (fragmenty)

- Adrienne Rich, "Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja", przeł. J. Mizielińska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniających się wyobrażeń reprodukcji, cielesności oraz pozycji nauki i techniki w kulturze

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury (w odniesieniu do ciała, płci i reprodukcji) oraz mediów wizualnych i związanych z nimi praktyk kulturowych

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę aktualnie prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury

Absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć konieczne są

a) obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności bez względu na powód; trzecią, czwartą i piątą nieobecność należy zaliczyć poprzez rozmowę o wskazanych przez prowadzącą tekstach, omawianych na opuszczonych zajęciach; więcej niż pięć nieobecności uniemożliwia zaliczenie)

b) przygotowanie prezentacji ustnej na wybrany temat związany z zajęciami i uzgodniony z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Matylda Szewczyk
Prowadzący grup: Matylda Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)