Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna reżyseria operowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K32
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna reżyseria operowa
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

bierna znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie przyjrzenie się współczesnemu teatru operowemu z uwzględnieniem perspektywy historycznej, teoretycznej i analitycznej. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób doszło do ukonstytuowania się roli reżysera jako głównego twórcy znaczeń spektaklu, jakie ma to konsekwencje dla samego teatru operowego oraz zmapujemy najważniejsze strategie inscenizacyjne. Poznamy także perspektywę osób tworzących współczesny teatr operowy.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przyjrzenie się współczesnemu teatru operowemu z uwzględnieniem perspektywy historycznej, teoretycznej i analitycznej. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób doszło do ukonstytuowania się roli reżysera w XX wieku jako głównego twórcy znaczeń spektaklu, jakie ma to konsekwencje dla samego teatru operowego oraz zmapujemy najważniejsze strategie inscenizacyjne. Poznamy także perspektywę osób tworzących współczesny teatr operowy - pod koniec semestru przewidziane są spotkania z osobami bezpośrednio zajmującymi się teatrem operowym (śpiew, scenografia, dramaturgia, dyrygentura, reżyseria), które przybliżą go nam od strony praktycznej.

Zagadnienia:

- jak badać współczesny teatr operowy?

- historia: Walter Felsenstein – Lia Rotbaum – Leon Schiller

- teoria i analiza

- strategie inscenizacyjne: od rekonstrukcji do dekonstrukcji

- warszawskie życie operowe

- śpiew w operze

- teatr operowy od strony scenograficznej

- dramaturgia opery

- dyrygowanie w operze

- teatr operowy – perspektywa reżyserki

Literatura:

Calico Joy H., The Legacy of GDR Directors on the Post-Wende Opera Stage, w: Art Outside the Lines: New Perspectives on GDR Art Culture, ed. by Elaine Kelly, Amy Wlodarski, Amsterdam–New York 2011.

Horowicz Bronisław, Teatr operowy. Historia opery – realizacje sceniczne – perspektywy, Warszawa 1963.

Mould Stephen, Curating Opera: Reinventing the Past Through Museums of Opera and Art, London 2021.

Müller Ulrich, Regietheater/Director’s Theater, w: The Oxford Handbook of Opera, ed. by Helen M. Greenwald, Oxford 2014.

Risi Clemens, Opera in Performance: „Regietheater” and the Performative Turn, transl. by Jake Frazer, „Opera Quarterly” 2019, vol. 35, no. 1-2.

Opera Studies, ed. by Nicholas Till, Cambridge 2012.

Rotbaumówna Lia, Opera a jej kształt sceniczny. Notatki z warsztatu reżysera, Kraków 1969.

Rudnicka Justyna, „Don Juan” Wolfganga Amadeusa Mozarta w reżyserskiej interpretacji Lii Rotbaumówny – próba rekonstrukcji, „Res Facta Nova” 2019, nr 29.

Wieczorek Sławomir, Czerwona „Halka”, „Dwutygodnik.com” 2012, nr 73.

Efekty uczenia się:

metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury (inscenizacji operowej)

absolwent_ka potrafi:

wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

absolwent_ka jest gotów_owa do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, esej lub prezentacja końcowa. Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki
Prowadzący grup: Marcin Bogucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)