Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przed końcem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K36-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przed końcem
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją cyklu wykładów poświęconych różnym wymiarom kryzysu klimatycznego, organizowanego w Instytucie Kultury Polskiej od 2019 roku.

Pełny opis:

Zajęcia mają formę cyklicznych, otwartych spotkań o charakterze wykładów i dyskusji z zaproszonymi ekspertami/kami, aktywistami/tkami i badaczami/kami na tematy związane z kryzysem klimatycznym. W tym cyklu przyjrzymy się w szczególności różnym sferom naszego życia codziennego i temu, jak są one uwikłane w system niszczący klimat i środowisko, a także, jakie zmiany są konieczne, żeby nasze funkcjonowanie było bezpieczne dla planety i zapewniało zabezpieczenie potrzeb wszystkich ludzi na Ziemi. Postaramy się wyjść poza dychotomię działań indywidualnych i systemowych i pokazać, jak nierozerwalnie splecione są jedne z drugimi.

Zajęcia odbywają się w cyklu jednego spotkania w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zostanie podany na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie źródła kryzysu ekologicznego i klimatycznego. Student/ka potrafi zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne. Stuedent/ka jest gotowa do wykazywania troski o środowisko naturalne, sprawiedliwość społeczną i środowiskową

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Szczegółowe kryteria oceniania zostaną ustalone razem z grupą na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Parfianowicz
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)