Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań wizualnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-SPEC17KW4a
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań wizualnych I
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty secjalizacji- Kultura Wizualna, Instytut Kultury Polskiej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla pierwszego roku specjalizacji "Kultura wizualna". W trakcie zajęć czytane i omawiane są także teksty po angielsku (poziom B2+).Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Metody badań wizualnych I - wprowadzenie do kultury wizualnej

Przedmiot jest elementem ścieżki kształcenia specjalizacji "Kultura wizualna". Przedmiot jest przeznaczony dla I roku specjalizacji.

Celem zajęć będzie rozpoznanie metodologicznych dyskusji we współczesnych interdyscyplinarnych badaniach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw studiów nad kulturą wizualną. Krytyczny przegląd metod badań wizualnych ma zbudować świadomość i czujność na wykorzystywane języki, ujęcia i wybierane tematy u osób studiujących przygotowujących się do pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Metody badań wizualnych I - wprowadzenie do kultury wizualnej

Przedmiot jest elementem ścieżki kształcenia specjalizacji "Kultura wizualna". Przedmiot jest przeznaczony dla I roku specjalizacji.

Celem zajęć będzie rozpoznanie metodologicznych dyskusji we współczesnych interdyscyplinarnych badaniach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw studiów nad kulturą wizualną. Krytyczny przegląd metod badań wizualnych ma zbudować świadomość i czujność na wykorzystywane języki, ujęcia i wybierane tematy u osób studiujących przygotowujących się do pisania pracy magisterskiej. Podczas zajęć omówimy główne kategorie współczesnych badań nad kulturą wizualną - m.in. obraz/wyobrażenie; praktyki widzenia; wizualność; zwrot obrazowy; reżim skopiczny; media wizualne - oraz porozmawiamy o napięciach wewnątrz dyscypliny i wyzwaniach stojących przed współczesnymi badaczkami/badaczami kultury wizualnej.

Literatura:

Pełna lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru. W trakcie zajęć czytane i omawiane są także teksty po angielsku (poziom B2+), w ich ramach studenci poznają anglojęzyczne terminy i teorie.

Przykładowa literatura:

# W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?; Iconology

W.J.T. Mitchell, Pokazać widzenie, w: tegoż, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życia i miłości obrazów, przeł. Ł. Zaremba, Warszawa 2013.

W.J.T. Mitchell, Four Fundamental Concepts of Image Science, w: tegoż, Image Science, Chicago 2015.

Nicholas Mirzoeff, The Right to Look, or How to Think with and Against Visuality, w: tegoż, The Right to Look. A Counterhistory of Visuality, Durham, NC 2011.

Hito Steyerl, W obronie nędznego obrazu, przeł. Ł. Zaremba, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2013, nr 3.

# Siegfried Kracauer, The Mass Ornament, w: tegoż, The Mass Ornament. Weimar Essays, Cambridge, Mass. 1995.

# Aby Warburg, Atlas Obrazów Mnemosyne, przeł. P. Brożyński, M. Jędrzejczyk, Warszawa 2015.

#Paweł Brożyński, Wstęp do wydania polskiego, w: Atlas Obrazów Mnemosyne.

# Paweł Mościcki, Sejsmografy przewrotu, „Konteksty” 2011, nr 2-3.

#Martin Jay, Scopic Regimes of Modernity, w: Vision and Visuality, red. H. Foster, Seattle 1988.

#John Berger, Sposoby widzenia, przeł. M. Bryl, Poznań 1997. (fragmenty)

#Jonathan Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass. 1990. (fragmenty)

#Jonathan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. I. Kurz, Ł. Zaremba, Warszawa 2009. (fragmenty)

#Ariella Azoulay, The Civil Contract of Photography, New York 2008. (fragmenty)

#Roland Barthes, Retoryka obrazu, przeł. Z. Kruszyński, w: Ut pictura poesis, red. M. Skwara, S. Wysłouch, Gdańsk 2006.

#Mieke Bal, Rozsiewanie obrazu. Opowieść Vermeera, przeł. Ł. Zaremba, w: Słowo/obraz, Warszawa 2010.

#Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007. (fragmenty)

#Kristin Ross, Communal Luxury. The Political Imaginary of the Paris Commune, London 2015. (fragmenty)

#Georges Didi-Huberman, Uzmysłowienie, przeł. P. Mościcki, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej” 2014, nr 6.

Efekty uczenia się:

Absolwentka/ Absolwent zna i rozumie:

- swoistość studiów nad kulturą wizualna i jej związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury wizualnej i związanych z nimi praktyk kulturowych

- główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze wizualnej w Polsce i na świecie

Absolwentka/Absolwent potrafi:

- określać znaczenie wizualnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu studiów nad kulturą wizualną

Absolwentka/Absolwent jest gotowa/gotów do:

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach, lektura tekstów, przygotowywanie zadania pisemnego na koniec semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności w celu zaliczenia zajęć muszą je zaliczyć na dyżurze (rozmowa o lekturach z zajęć). Osoby mające więcej niż pięć nieobecności w semestrze nie będą dopuszczane do zaliczenia zajęć (wyjątkiem są osoby posiadające zwiększony limit nieobecności potwierdzony decyzją KJD).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Szcześniak
Prowadzący grup: Magda Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Szcześniak
Prowadzący grup: Magda Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)