Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciało głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-SZS-23WT1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ciało głosu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat podejmuje temat głosu jako narzędzia ekspresji i komunikacji, funkcjonującego w ścisłym związku z ciałem. Celem warsztatu jest:

poszerzenie wiedzy z zakresu fizjologii oddechu i głosu,

doświadczenie oddechu i głosu jako narzędzi samoregulacji i relaksacji,

doświadczenie głosu jako pierwotnego doznania fizycznego, poza kategoriami estetycznymi

Warsztaty poświęcone będą także rozwojowi umiejętności słuchania aktywnego i selektywnego. Staną się okazją do doświadczenia głosu jako drogi do odzyskania poczucia pewności siebie i wolności emocjonalnej.

Ważnym aspektem zajęć będzie odkrywanie potencjału głosu i rytmu jako drogi do integracji grupy i budowania poczucia wspólnoty.

Pełny opis:

Tematyka zajęć i poruszanych problemów:

- relacja ciało-oddech-głos-mowa

- zdrowa fonacja

- mity na temat głosu, i jego skali

- śpiew jako praktyka medytacyjna

- głos jako narzędzie uwalniania odwagi ekspresji i kreatywności

- głos jako instrument muzyczny

- mikrofon i scena

- zasady muzyki.

Cele:

- wdrożenie podstawowych nawyków dotyczących higieny głosu

- zwiększenie świadomości własnego głosu i wzbogacenie środków wyrazu

- poprawa dykcji i artykulacji

- wypracowanie technik panowania nad tremą w sytuacjach publicznych

- zapoznanie ze specyfiką pracy z mikrofonem (studio, scena) i podstawami techniki nagłośnieniowej

- opanowanie podstaw teorii muzyki.

Zagadnienia poruszane na warsztatach:

- fizjologia i zasady działania głosu (krtań, fałdy głosowe, rezonatory, język, ciśnienie), relacja ciało - oddech - głos - mowa

- kondycja głosu a dieta, tryb życia, warunki środowiskowe, zdrowa fonacja, obalenie mitów dotyczących funkcjonowania głosu

- Nerw błędny i teoria poliwagalna (Stephen Porges)

- samoregulacja i auto-relaksacja poprzez oddech i głos

- melodia, rytm i tempo jako środki wyrazu; elementy hip-hopu

- improwizacja wokalna

- body music

- wartości rytmiczne, zapis nutowy.

Jakub Pałys – absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stypendysta Rotary Club w Faculdade Santa Marcelina w Sao Paulo. Muzyk, pedagog muzyczny, twórca muzyki do spektakli i performansów. Współkompozytor płyty Lulabajki. Współprowadzący Chór Polin. Współpracownik Teatru Chorea.

Certyfikowany trener Modern Vocal Training.

Uczestnik festiwali muzycznych i teatralnych. Zagrał setki koncertów.

Właściciel Agencji PRO-dACTION (managementem i booking).

Zainteresowany związkiem oddechu i głosu z dobrostanem.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent/ka zna i rozumie

najważniejsze teorie oraz historyczne i współczesne inicjatywy związane z sztuką zaangażowaną w Polsce i na świecie, m.in. animację kultury, applied arts, audience development, community arts, pedagogikę teatru;

przemiany sztuki współczesnej, jej zróżnicowanie pod względem mediów, strategii i technik.

Umiejętności: absolwent/ka potrafi

stworzyć projekt społeczno-artystyczny, samodzielnie formułując problem, dobierając narzędzia naukowe i praktyczne oraz odpowiednią metodologię;

wykorzystywać posiadaną wiedzę by testować wybrane strategie sztuki w działaniach społecznych.

Kompetencje społeczne: absolwent/ka jest gotów/a do

samodzielnego i twórczego działania w kulturze, ze świadomością celowości tych działań i opracowywania ich strategii;

świadomego i twórczego uczestniczenia w kulturze i korzystania z różnorodnych form i strategii artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

> obecność i aktywność na zajęciach – dopuszczalna liczba nieobecności: 4 godz. akademickie (3 godz. zegarowe), 3 spóźnienia traktowane są jak 1 nieobecność;

> udział w finałowej prezentacji podczas sesji otwartej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Jakub Pałys
Prowadzący grup: Jakub Pałys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)