Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe w liceum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1B2PZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe w liceum
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty 2 roku sepcjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go sopnia
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Praktyki są prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r.

Praktyki odbywają się zgodnie z zasadami Regulaminu praktyk nauczycielskich.

Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach ponadpodstawowych, w formie ciągłej.

Pełny opis:

W trakcie praktyk następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych studentów przez:

 zapoznanie ze specyfiką szkoły; poznanie realizowanych zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, prowadzonej dokumentacji (plan, program, rozkład materiału, dziennik lekcyjny, arkusze osiągnięć uczniów);

 obserwowanie czynności podejmowanych przez nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk:

a) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

b) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

c) sposobu oceniania uczniów,

d) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

e) funkcjonowania i aktywności poszczególnych uczniów w czasie zajęć (z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych),

f) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania dyscypliny i organizacji przestrzeni w klasie;

 współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i prowadzaniu lekcji, organizowaniu pracy w grupach, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym: uczniów szczególnie uzdolnionych), organizowaniu przestrzeni w klasie, podejmowaniu działań w zakresie projektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej udzielania;

 pełnienie roli nauczyciela;

 analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji, omawianie doświadczeń w grupie studentów.

Zajęcia prowadzone przez studenta muszą być przygotowane, opracowane pod względem rzeczowym i metodycznym.

Pisemny konspekt zajęć należy przedstawić opiekunowi praktyk przynajmniej na jeden dzień przed prowadzeniem zajęć.

Konspekty zajęć, projekty ćwiczeń itp. muszą zostać uzgodnione merytorycznie z opiekunem praktyki.

Wymiar praktyk ciągłych: 150 godzin, w tym minimum: 25 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez studenta.

Literatura:

 Program, podręczniki, materiały pomocnicze wykorzystywane w nauczaniu języka polskiego przez nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk.

 Szczegółowe zestawienie zalecanej literatury umieszczono w sylabusach przedmiotów Metodyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (kształcenie literackie), Metodyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (kształcenie językowe) oraz Metodyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – warsztat.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student/Studentka zna i rozumie:

 zasady funkcjonowania szkoły oraz zadania dydaktyczne przez nią realizowane;

 rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole;

 zagadnienia dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2/E.2.W1, D.2/E.2.W2, D.2/E.1.W3

W zakresie umiejętności Student/Studentka potrafi:

 wnikliwie obserwować działania dydaktyczne nauczyciela, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wdrożenia w praktyce szkolnej zapisów podstawy programowej i programu nauczania dla szkoły ponadpodstawowej, stosowane metody i formy pracy, wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej; potrafi przygotować dokumentację z obserwowanych zajęć dydaktycznych;

 zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych lekcję lub cykl lekcyjny z uwzględnieniem celów kształcenia polonistycznego na III etapie edukacyjnym, adekwatnie dobierając metody, wykorzystując technologie informacyjne i racjonalnie gospodarując czasem;

 analizować zaobserwowane lub doświadczone zdarzenia pedagogiczne, np. interakcje z uczniami oraz ich wpływ na sposób planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych;

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2/E.2.U1, D.2/E.2.U2, D.2/E.1.U3

W zakresie kompetencji społecznych Student/Studentka jest gotów/gotowa do:

 współpracy z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych;

 podejmowania się i realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;

 prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 wykorzystywania procesu oceniania uczniów i udzielania im informacji zwrotnej w celu stymulowania ich pracy nad własnym rozwojem.

Odniesienie do szczegółowych efektów uczenia się z rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r.:

D.2/E.1.K1

Grupa zajęć z rozporządzenia MNISW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 r.: D

Metody i kryteria oceniania:

Nakład pracy:

Praktyka: 150 godzin

Podstawa zaliczenia:

Obowiązująca dokumentacja przebiegu praktyk:

 dziennik praktyk, w którym student odnotowuje przebieg poszczególnych zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie;

 portfolio – konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w czasie praktyk;

 karta samooceny praktykanta;

 opinia opiekuna praktyki.

Praktyki zawodowe:

Wymiar praktyk ciągłych:

150 godzin w tym minimum 50 godzin zajęć prowadzonych samodzielnie przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 150 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Ewa Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)