Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1KJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami teoretycznymi językoznawstwa normatywnego oraz kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi tendencjami współczesnej polszczyzny, a także zostaną wyposażeni w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich ocen.

Pełny opis:

1. Gdzie możemy szukać odpowiedzi na pytania dotyczące poprawności językowej ? Jak korzystać ze źródeł internetowych i tradycyjnych? Norma, uzus, kodyfikacja.

2-3. Jak poprawnie używać liczebników?

4-5. Trudne wyrazy w odmianie.

6-9. Jak poprawnie zbudować zdanie? (homonimia składniowa, skróty składniowe, wyrazy funkcyjne, szyk, imiesłowowe równoważniki zdania, kalki składniowe itp.).

10-12. Trudne słowa (wyrazy mylone – paronimy, redundancja semantyczna, warunki stosowności – błędny dobór stylistyczny wyrazów, użycia metafory w tekście użytkowym).

13-14. Idiomy – użycia standardowe i innowacyjne. Wyrazy, które się lubią.

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2015.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami posługiwania się jednostkami językowymi;

- dostosowuje dobór środków języka do okoliczności, np. możliwości odbiorcy, do jego funkcji społecznej;

- rozpoznaje typy błędów językowych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje współczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje ich oceny normatywnej oraz uzasadnia swoje sądy o języku oraz tekstach; dokonuje korekty językowej tekstu;

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie fleksji, składni i słownictwa;

- odwołuje się w swoich sądach o języku do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących;

-wyjaśnia i ocenia zjawiska leksykalne współczesnej polszczyzny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich prac domowych (z wykorzystaniem Classroom Google lub platformy Kampus) oraz sprawdzianów śródsemestralnych (na poziomie co najmniej 60%). Zaliczenie końcowego sprawdzianu w formie pytań otwartych. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Sławomir Buryła, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Iwona Burkacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)