Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakres problemowy kursu uwzględnia w szczególności potrzeby studentów Wydziału Polonistyki - nacisk położony zostaje na zagadnienia prawa autorskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom podstawowych zasad prawnych, które wyznaczają ramy aktywności literackiej w Polsce, w tym w szczególności determinują relacje autorów z wydawcami. Istotne znaczenie będą miały także rozwiązania prawne, które zakreślają granice legalnego korzystania z owoców cudzej twórczości przez osoby trzecie. Szczególna uwaga w toku zajęć będzie poświęcona podstawowym umowom prawno-autorskim i licencyjnym stosowanym w praktyce działania rynku wydawniczego oraz przepisom wpływającym na przebieg negocjacji prowadzonych między autorami i wydawcami. Osobną częścią będzie przedstawienie uczestnikom zasad wykorzystywania owoców cudzej twórczości w ramach własnej działalności artystycznej (np. prawa cytatu, prawa pastiszu i parodii, użytku informacyjnego, tworzenia opracowań i innych utworów zależnych), w tym rozpowszechnienia efektów takiej działalności w Internecie. Wykład będzie prowadzony w wykorzystaniem przykładów zaczerpniętych z praktyki obrotu, w tym fragmentów rzeczywistych umów, z którymi prowadzący zetknął się w toku swojej praktyki zawodowej. W ramach przedmiotu przekazane także będą podstawowe informacje dotyczące kształtu polskiego rynku wydawniczego.

Literatura:

1. Alicja Pałęcka, Maciej Jakubowiak „Komu potrzebna jest książka? Prawo autorskie w późnej epoce druku”, Kraków 2015 r,

(dostęp:https://rcin.org.pl/Content/62452/WA248_80922_P-I- 2524_palecka-komu_o.pdf)

2. R. Markiewicz „Ilustrowane prawo autorskie”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.;

3. P. Ślęzak „Umowy autorskie. Wzory umów z komentarzami”, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.

4. Baza informacji o rynku książki w Polsce https://instytutksiazki.pl/rynek-ksiazki,7.html

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego polskiego i europejskiego; student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawa autorskiego polskiego i europejskiego; student jest gotów do uznania etycznych następstw wynikających z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce.

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Ewa Szczęsna
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Kurs internetowy - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)