Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-RJT-OI
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Redakcja Językowa Tekstu
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z najtrudniejszymi błędami ortograficznymi oraz z błędami interpunkcyjnymi rangi podstawowej i średniej.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z najważniejszymi typami błędów i usterek ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Rozumie, na czym polegają te odstepstwa od normy językowej, i wie, jak się je naprawia. Uczy się uzasadniania zaproponowanych zmian.

Literatura:

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. prof. E. Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje poprawne i umie poprawiać błędne konteksty ortograficzne z zakresu ortografii szkolnej oraz ortografii profesjonalnej. Potrafi również zredagować pod względem interpunkcyjnym zdania zawierające błędy interpunkcyjne o średnim lub niskim stopniu trudności.

Metody i kryteria oceniania:

Zdanie pisemnego egzaminu obejmującego weryfikację pisowni ok. 50 przykładów oraz redakcję ok. 15 zdań pod względem wyłącznie interpunkcyjnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karpowicz, Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Tomasz Karpowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)